fb


LO06
Prowadzi prof. dr hab. Wojciech Suchoń, dr Małgorzata Porębska,
Temat: Historia logiki dawniejszej (od Zenona z Elei do J.S. Milla)
Prerekwizyty: LO01
ECTS: 5
 
terminy
zimowy semestr - 60 godzin
 
warunki zaliczenia
egzamin pisemny
 

Założenia i cele przedmiotu

Przedstawienie rozwoju logiki z naciskiem na wątki aktualnie w niej dominujące.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Ocenianie ciągłe aktywności studenta na ćwiczeniach;
Referaty przedstawiające zagadnienia szczegółowe ilustrujące tematykę wykładu – jako podstawa zaliczenia ćwiczeń/dopuszczenia do egzaminu
Egzamin z całości materiału w zimowej sesji egzaminacyjnej (termin regulaminowy) - pisemny.

Szczegółowy program zajęć:

Tematyka zajęć

I

Zagadnienia objęte kursem a problematyka kursów wprowadzających – problem periodyzacji rozwoju badań logicznych;
II Starożytność: Granice okresu – ubóstwo źródeł – ważniejsi twórcy i ich wkład w rozwój logiki – problematyka charakterystyczna dla okresu (charakter prawdziwości – modalności aletyczne – arystotelesowska analiza form zdania prostego – teoria opozycji – protosemantyka zdań kategorycznych quinque voces – sylogistyka zdań asertorycznych – sylogistyka zdań modalnych – stoicka analiza form zdań złożonych – semantyka spójników zdaniowych – system dialektyki stoickiej – aporie i błędy logiczne – elementy metodologii ogólnej)
III Średniowiecze: Granice okresu – ograniczenia dostępu do źródeł – ważniejsi twórcy i ich wkład w rozwój logiki – problematyka charakterystyczna dla okresu (poszerzona analiza form zdania prostego – logiczny aspekt sporu o uniwersalia – dydaktyczna prezentacja sylogistyki zdań asertorycznych – teoria supozycji i prawa sylogizmu – dyskusja wokół sylogistyki modalnej – teoria konsekwencyj – insolubilia – metoda scholastyczna)
IV Nowożytność: Granice okresu – konieczność doboru źródeł i jego kryteria – ważniejsi twórcy i ich wkład w rozwój logiki – problematyka charakterystyczna dla okresu (kryteria prawdy – krytyka logiki formalnej – logika jako „sztuka myślenia” – semantyka formalna (geometryczna i arytmetyczna) dla zdań kategorycznych – nowe formalizmy dla sylogistyki zdań asertorycznych – elementy metodologii ogólnej: definicja i indukcja eliminacyjna)

 

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

I. Bocheński, Ancient Formal Logic, Amsterdam 1963.
Ph. Boehner, Medieval Logic, Manchester 1952.
M & W. Kneale, The Development of Logic, Oxford 1962.
T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, Łódź 1957.
B. Mates, Logika stoików, Warszawa 1971.
H. Scholz, Zarys historii logiki, Warszawa 1965.
W.Suchoń: Wykłady o dziejach logiki dawniejszej, Kraków 2001.s
E. Żarnecka-Biały, Historia logiki dawniejszej, Kraków 1995 (seria DiaLOGIKON).