fb

Czym nie są studia na kierunku Etyka?

 • Nie są wymierzone w religię: ich utworzenie oznacza krok w kierunku zerwania w życiu publicznym z fałszywą alternatywą „religia czy etyka”.
 • Nie oznaczają rezygnacji z filozofii: etyka stanowi samo centrum filozofii; absolwent studiów etycznych zdobywa zarazem szerokie wykształcenie filozoficzne.

Czym są studia na kierunku Etyka?

 • Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
 • Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
 • Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
 • Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
 • Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.

Człowiek, świadom swej wolności, staje wobec pytania: "jak rozporządzić swym życiem?" Namysł zrodzony z tego pytania, jeśli tylko nie brak mu systematyczności, jest etyką. Etyka jest filozofią, jest podstawową dziedziną filozofii, wedle niektórych, na przykład wedle Emmanuela Lévinasa, jest nawet filozofią pierwszą.

Prof. dr hab. Jacek Filek,
koordynator kierunku Etyka w IF UJ

1. Opis studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku Etyka jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla pełnienia roli (a) nauczyciela etyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej; (b) specjalisty ds. etyki (w zakresie etyki biznesu, bioetyki, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej itp.). Studia z zakresu etyki oferują szerokie i pogłębione studium etyki ogólnej, etyk szczegółowych i dyscyplin pokrewnych, uzupełnione jest przez podstawy wykształcenia filozoficznego oraz studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach nieakademickich. Większy nacisk położony jest na praktyczny i społeczny aspekt wiedzy, tak aby kształcić specjalistów posiadających nie tylko określony zasób wiadomości, ale też umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów i konfliktów moralnych.

2. Plan studiów

Katalog kursów dla kierunku Etyka 2012/2013 [link]

Plan obejmuje kursy obligatoryjne do zaliczenia na danym roku studiów i kursy fakultatywne, do indywidualnego wyboru.

I ROK STUDIÓW:

I semestr

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Historia etyki (z elementami historii filozofii) - Starożytność Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Wprowadzenie do etyki Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
3. Wprowadzenie do filozofii Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
4. Wprowadzenie do logiki klasycznej Wykład i ćwiczenia O Egzamin testowy 60 6
5. Kursy filozoficzno-etyczne nieobligatoryjne z oferty Instytutu Filozofii UJ Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) 0-90 0-9

Łączna liczba godzin: min. 240 – max. 330
Łączna liczba punktów ECTS: min. 24 – max. 33

II semestr:

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Historia etyki (z elementami historii filozofii) - Średniowiecze Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Psychologia Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
3. Piękno a dobro – relacje etyki z estetyką Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
4. Filozofia społeczna Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
5. ECDL - Technologia informacyjna Laboratorium komputerowe O Zaliczenie na ocenę 30 3
6. Kursy filozoficzno-etyczne nieobligatoryjne z oferty Instytutu Filozofii UJ Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) 0-90 0-9

Łączna liczba godzin: min. 270 – max. 360
Łączna liczba punktów ECTS: min. 27 – max. 36

 

II ROK STUDIÓW:

III semestr:

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Historia etyki z elementami historii filozofii – XV-XVII w. Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Filozofia poznania Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
3. Antropologia filozoficzna Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
4. Język nowożytny poziom B2 Lektorat O Zaliczenie 30 0
5. Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii UJ lub pozainstytutowe Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu 120 12

Łączna liczba godzin: 330
Łączna liczba punktów ECTS: 30

IV semestr:

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Historia etyki z elementami historii filozofii – XVIII-XX w. Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Metafizyka Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60

6

3. Bioetyka I Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
4. Język nowożytny poziom B2 Lektorat O Zaliczenie 30 0
5. Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii UJ lub pozainstytutowe Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu 120 12

Łączna liczba godzin: 330
Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

III ROK STUDIÓW:

V semestr:

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Aksjologia Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Etyka środowiskowa Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
3. Język nowożytny poziom B2 Lektorat O Zaliczenie 30 0
4. Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii lub pozainstytutowe, w tym jedno seminarium i  co najmniej jeden kurs języku obcym albo translatorium Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu 0-240 0-24

Łączna liczba godzin: min. 150 – max. 390
Łączna liczba punktów ECTS: min. 12 – max. 36

VI semestr:

Lp Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1. Metaetyka Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2. Etyka biznesu Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
3. Język nowożytny poziom B2 Lektorat O Egzamin 30 8
4. Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii lub pozainstytutowe, w tym jedno seminarium i  co najmniej jeden kurs języku obcym albo translatorium Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu 0-240 0-24
5. Egzamin licencjacki Egzamin dyplomowy O Egzamin ustny 0 10

Łączna liczba godzin: min. 150 – max. 390
Łączna liczba punktów ECTS: min. 30 – max. 54

 

Moduły kształcenia Nieobligatoryjne/Fakultatywne (swobodnego wyboru) z zakresu filozofii i etyki na kierunku studiów Etyka oraz kierunku studiów Filozofia:

 1. Etyka odpowiedzialności

 2. Zagadnienie dobra w filozofii starożytnej

 3. Teoria przyjaźni u Arystotelesa

 4. Zło – wyzwanie dla filozofii

 5. Etyka indyjska

 6. Etyka buddyjska

 7. Etyka chińska

 8. Współczesne teorie sprawiedliwości

 9. Etyka a sprawy publiczne

 10. Etyka wolnego rynku

 11. Etyka mediów

 12. Etyka a czas

 13. Etyka a prawo

 14. Etyka zawodowa i jej kodeksy

 15. Wątki etyczne w literaturze pięknej

 16. Polska myśl etyczna

Studenci kierunku Etyka jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać również moduły kształcenia z kierunku Filozofia oraz kursy i moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym, a także – za zgodą Kierownika Studiów – na innych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

3. Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku „Etyka” posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Wiedza na tym poziomie pozwala mu nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych. Wiedza na tym poziomie pozwala mu na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również na pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.). W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu różnych zawodów i funkcji, gdzie wymagana jest zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia, myślenia innowacyjnego i kreatywnego, rozpoznawania i rozwiązywania problemów moralnych, analizy i interpretacji tekstów naukowych (z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) i filozoficznych. Posiada także odpowiednie kompetencje językowe – potrafi porozumiewać się w języku obcym, tłumaczyć z języka polskiego na obcy krótkie teksty, tłumaczyć z języka obcego na polski. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka lub filozofia, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.