fb

FILOZOFIA - studia niestacjonarne

Kierownik Studiów Niestacjonarnych: prof. dr hab. Józef Lipiec
Kontakt: Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków,
tel./faks (012) 422-49-16, tel. (012) 663-17-32,
http: www.iphils.uj.edu.pl
Sekretariat: Anita Kasprowicz: a.kasprowicz@iphils.uj.edu.pl
sekretariat czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 11.00-14.00, piątek godz. 11.00-17.00 oraz w soboty w godz. 8.00-12.00 w czasie zjazdów
katalog kursów na rok akademicki dostępny w sekretariacie około połowy maja.

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia:

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw maturalnych a o przyjęciu decyduje kolejność opłat za podjęcie studiów na pierwszym roku.

Opis studiów: Studia filozoficzne przygotowują w zakresie: a) najszerzej pojętej problematyki systematycznej w podstawowych działach: teorii bytu, teorii poznania, teorii wartości, filozofii człowieka i logiki, b) historii filozofii (powszechnej i polskiej), c) szczegółowych dziedzin, jak: etyka, estetyka i filozofia nauki. Student uczestniczy w zajęciach przewidzianych w podstawowym kanonie programu (w trakcie trzech pierwszych lat), oraz w indywidualnie wybranych przedmiotach fakultatywnych Kanon tworzą: wstęp do filozofii, historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej), logika, ontologia, epistemologia, aksjologia (etyka, estetyka), filozofia społeczna, metodologia nauk, psychologia i zestaw przedmiotów pedagogiczno-dydaktycznych, a także dwa obowiązkowe lektoraty (język angielski i drugi język do wyboru). Zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów co dwa tygodnie - w sumie 900 godzin (150 w semestrze). Student powinien zaliczyć w trakcie studiów I stopnia 18 egzaminów. Główny ciężar studiowania przeniesiony został na samodzielną pracę w domu i w bibliotece. Biblioteka Instytutu Filozofii UJ gromadzi w tym celu zestaw podręczników i książek odpowiadający zapotrzebowaniu studentów. Absolwenci studiów filozoficznych mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytutach kształcących wszelkich typów. Mogą też podejmować pracę w redakcjach wydawnictw i czasopism.

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia:

Rekrutację na studia niestacjonarne II stopnia przeprowadza Instytut Filozofii UJ. Jej podstawą jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i zainteresowania filozoficzne kandydata w tym wstępne pomysły na pracę magisterską. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie tytułu licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych lub nauk społecznych.

Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010: odbywa się drogą elektroniczną: na temat terminów i procedur zob.: www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 23 lipca

Opis studiów: Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla studentów z licencjatem z filozofii pragnących napisać pracę magisterską z tej dziedziny. Zajęcia (wykłady monograficzne, seminaria) odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty, dwa razy w miesiącu, każdorazowo obejmując 18 godzin zajęć. W czasie jednego semestru przewiduje się 150 godzin zajęć, w sumie 600 godzin. Zajęcia, prowadzone głównie przez samodzielnych pracowników naukowych, odbywać się będą w ciągu czterech semestrów. Oprócz podstawowych przedmiotów, takich jak ontologia, epistemologia, etyka, estetyka studenci będą mieli również zajęcia z filozofii wschodu, filozofii kultury i antropologii filozoficznej. Zajęcia monograficzne mają służyć ugruntowaniu i pogłębieniu posiadanej wiedzy o nowe zagadnienia i sposoby ich rozwiązywania.