fb


ES17
Prowadzi dr hab. Michał Ostrowicki, (Sidey Myoo),
Temat: Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Prerekwizyty: RO01p
ECTS: 6
 
terminy
zimowy semestr - 30 godzin
 
warunki zaliczenia
praca pisemna
egzamin ustny
i/lub referat

Forma zajęć:

Wykłady prowadzone są w ramach projektu „Międzyuczelnianych Kursów w sieci”. Celem jest, aby w kursie, który zazwyczaj realizowany jest w ramach jednej uczelni, mogli uczestniczyć studenci z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Zajęcia zostają przeniesione do sieci, do elektronicznej (wirtualnej) sali wykładowej, graficznie wykreowanej dla takich celów. Wykłady odbywają się w „Academia Electronica” (platforma „Second Life”, w „Polish Community”). Uczestnictwo w zajęciach łączy się z posiadaniem awatara w środowisku „Second Life”. Zgłoszenia proszę kierować na adres: mo@iphils.uj.edu.pl

Założenia i cele:

Problematyka kursu dotyczy zagadnienia środowiska elektronicznego, potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. Zaprezentowane zostaną główne pojęcia opisujące zjawiska zachodzące w tym środowisku, tj. np. interaktywność, teleobecność, telematyczność, elektroniczna inteligencja, interfejs, hybrydowość. Podczas wykładu nawiązuje się do znaczenia rozwoju technologii, jako tworzącej lub przekształcającej kulturę i świat człowieka. Zagadnienia poruszane są głównie z perspektywy filozoficznej w nawiązaniu do takich pojęć jak np. realność, istnienie lub wartości, również uwzględnia się rodzajowość relacji międzyludzkich powstających w środowisku elektronicznym.

 

Szczegółowy program zajęć:

Tematyka zajęć

I

Rzeczywistość elektroniczna – wprowadzenie

II

Właściwości środowiska elektronicznego realis

III

Czy Platon używałby komputera? – elektroniczne ucieleśnienie idei

IV

Technologie VR

V

Materia elektroniczna dla immaterialnej rzeczywistości

VI

W galaktyce interfejsów – interaktywność

VII

Immersja - zanurzenie człowieka w elektroniczny świat

VIII

Boty są wśród nas -SI

IX

Elektroniczne wcielenie człowieka – teleobecność

X

Telematyczność – zmysły i odczuwanie w środowisku elektronicznym

XI

Pomiędzy światami – hybrydowość i alinearność

XII

Aksjologia środowiska elektronicznego: mimesis – symulacja – rzeczywistość

XIII

Człowiek usieciowany: partycypacja – implementacja – monitoring

XIV

Wspólnota i współistnienie w środowisku elektronicznym

XV

Kulturowy wymiar elektroniki – na ile przenosić RL do SL?

 

Literatura obowiązkowa:

 1. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, (przeł. S. Królak), Sic!, Warszawa 2005.
 2. Bołtuć P., „Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, no. 1-2/2009.
 3. Gwóźdź A., Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001.
 4. Haraway D., Manifest cyborga, (przeł. E. Franus), w „Magazyn Sztuki”, nr 17 (1/98).
 5. Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
 6. Heim M., Virtual Realism, New York, Oxford University 1998.
 7. Kasperski M. J., Sztuczna Inteligencja, Helion, Gliwice 2003.
 8. Kerckhove (de) D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, (przeł. A. Hildebrandt), Mikom, Warszawa 2001.
 9. Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, „Rabid”, Kraków 2001.
 10. Krueger M., Artificial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
 11. Manovich L., Język nowych mediów, (przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 12. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, (przeł. N. Szczucka), WNT, Warszawa 2004.
 13. Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
 14. Porczak A., „Interaktywne Media Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
 15. Radomski A., Internet – Nauka – Historia, Wiedza i Edukacja, Lublin 2010.
 16. Turkle S., Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
 17. Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, (przeł. J. Gilewicz), w pod red. A. Zeidler-Janiszewska, „Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha”, cz. 1, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Instytut Kultury, Poznań 1998.
 18. Wilk E., Kolasińska-Pasterczyk I., „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 19. Wilkoszewska K., Piękno w sieci, estetyka a nowe media, Universitas, Kraków 1999.
 20. Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext, Warszawa 2010.

Poszerzona literatura znajduje się na stronie: www.academia-electronica.net

Źródła w Sieci:

 1. www.zkm.de
 2. www.aec.at
 3. www.kevinwarwick.com
 4. www.kurzweilai.net/
 5. www.techsty.art.pl/
 6. www.zawojski.com/
 7. www.ostrowicki.art.pl

Literatura uzupełniająca:

 1. Chyła W., Elektroniczne media, ich światy i ich podmiot w pod red. A. Zeidler-Janiszewska, „Estetyczne przestrzenie współczesności”, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
 2. Grau O., MediaArtHistories, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, London 2007.
 3. Gwóźdź A., „Po kinie... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych”, Universitas, Kraków 1994.
 4. Gwóźdź A., Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004.
 5. Kerckhove (de)  D., Powłoka kultury, (przeł. W. Sikorki, P. Nowakowski), Mikom, Warszawa 2001. 
 6. Lanier J., Mówi Jaron Lanier, (przeł. P. Zawojski), w „Opcje” nr 4 (33), 2000.
 7. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, (przeł. M. Łakomy), Warszawa 1997.
 8. Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej „Rabid”, Kraków 2002.