Conferences at the Eastern Philosophy Section

Archive page; these events are already gone


With a greate pleasure we would like to announce Call for Papers for the 2nd one of our Cracow Conferences, this time cofinanced by the European Union founds as a part of our Project:

reality - expression - silence
in Philosophy and Culture of the East

Kraków, September 21-22 2011

It is our great honour to invite you for our second conference devoted to Eastern thought, organised in Kraków by the Eastern Philosophy Section at the Philosophy of Culture Department (formerly East Philosophy Department) at the Jagiellonian University. As in the case of our 1st conference (held in September 2009), we would like to invite scholars who conduct research into cultures, religions, and philosophies of the East: India, China, Japan, Tibet, Korea, and the Middle East, as well as those of you who are interested in mutual influence of East and West.
This time we would like to invite to discuss ontology, cognition, and art related matters. The question of reality, its sense, and its various dimensions is one of essential issues involving the ‘first’, ‘principal’ matters, by forming of which we make an inquiry into the world and our place in it.
The conceptualisation of this problem is considerably long standing in history of philosophy. Philosophers have continuously made attempts at rethinking the categories of reality. Today we return to this problem. The outer world incessantly provides us with visual, aural, tactile impressions, which are transformed into thoughts, emotions, and feelings that constitute our inner world. The outer world endlessly ‘makes an impression on us’. In common perception of the world and ourselves there appears the basic division of ‘I’ and the outer world. However, if we assume the absolute point of view, the division does not exist and everything is the expression and manifestation of the basic oneness. Therefore, art practice from this perspective turns out to have both metaphysical and epistemological dimension. We would like to examine more closely particular conceptions that constitute both the teachings of the specified areas of knowledge and their fundamental (to what extent fundamental?) unity.
Therefore, let the title terms: reality, expression, and silence, determine the points of mutual relations between a human being and the world, the relations which cannot be conspicuously calssified as ontological, epistemological, or ethical in cultures of the East.
We would like to propose treating the above terms as points of orientation in discussing one of the below questions:

WHAT IS REAL? - the status of phenomenal world, gradation of reality; - the manifestation of what is real and unreal; - reality though feelings, desires, emotions, atmospheres;
REALITY IN DESCRIPTION – DESCRIPTION OF REALITY: - cognitive means enabling correct cognition of reality; - the validity of sensual and mental cognition, mystic insight; - determining and verifying the reality of cognitive content; - expressibleness and inexpressibleness of knowledge; - limits of knowledge cognition and transmission; - mind as intellect and feeling; - cognitive status of feelings; - artistic strategies resulting from conceptual cognition and mystic insight; - art as the way of reality- and self- cognition;
FORMS OF EXPRESSION: - philosophical vs artistic expression: interpenetration of art and philosophy; - art as a form of expressing reality; - artistic expression as a tool for describing reality; - artistic forms of expression in Eastern philosophy; - art as a way of discovering the ultimate reality; - soteriological dimension of artistic expression; - ontological status, forms, and place of creative activity in a given philosophical picture of reality;
SILENCE AS EXPRESSION: - status of silence in teaching about reality; - meditation in different traditions; - meditation and the process of creation; - silence as an aesthetic category; - expressing the inexpressible in art of the East; - aesthetic vs mystical experience

Please, send your application with an abstract in either English or Polish at: m.ruchel(at)iphils.uj.edu.pl
Application deadline: 1 June 2011
Accepted applicants are requested to pay the conference fee of 250 PLN (students and PhD students: 150 PLN) until 1 September 2011. We hope that the conference programme will be available in the first week of September. Attention: In the case of a considerably large number of accepted applicants, we plan to prolong the sessions until 23 September 2011.


In September 25-26 2009 we held the first of our biannual conferences concerning Eastern thought, entitled:

Values in philosophy and culture of the East


The schedule of the conference for download here (a .doc file, 49KB, in Polish)
Abstracts of all the speeches here (a .doc file, 141KB, in Polish)
Editing the proceedings is in progress.

There was also a concert arranged as an addendum to the conference.

And here you can see a few photos from the conference meetings.

The invitation info:

Zakład Filozofii Wschodu Instytutu Filozofii UJ zaprasza Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Problematyka wartości w filozofii i kulturze Wschodu." Zakres tematyczny wystąpień jest bardzo szeroki, obejmuje Indie, Chiny, Japonię, Tybet, Koreę. Problematyka konferencji podzielona jest w zasadzie na dwie grupy tematyczne. Pierwsza obejmuje filozofię, głównie koncepcje klasyczne, ukazujące ich późniejszy rozwój i wpływ na różne pola aktywności człowieka. W ramach drugiej grupy oczekujemy referatów na temat roli i specyfiki wartości kulturotwórczych, w tym też kontekście chcemy uwzględnić pozycję sztuki, zarówno sztuk wizualnych, jak i literatury czy poezji oraz ich związków z filozofią. Pragniemy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób fundamentalne wartości przyjmowane przez poszczególne szkoły i nurty konstytuowały i kształtowały specyfikę danej kultury. Samo pojęcie wartości jest rozumiane bardzo szeroko; interesują nas kwestie związane z wartościami metafizycznymi, etycznymi, estetycznymi, jak i logicznymi. Tak rozległy zakres tematyczny wynika z tego, iż planujemy - jeżeli spotka się to z Państwa pozytywnym odzewem - kontynuację tego typu konferencji, organizując je co dwa lata. Obecna ma na celu przede wszystkim spotkanie się jak największej liczby osób z całej Polski, które tą problematyką zajmują się na poziomie akademickim. W ostatnich latach znacznie poszerzyła się liczba ośrodków, w których bądź całe zespoły, bądź pojedynczy naukowcy zgłębiają interesującą nas tematykę. Ale wymiana informacji pomiędzy tymi grupami badawczymi jest zdecydowanie niezadowalająca. Ambicją organizatorów jest uczynienie pierwszego kroku, aby tę sytuację zacząć zmieniać. Jeżeli nasz zamiar się powiedzie, kolejne konferencje będą się ogniskowały wokół bardziej szczegółowych zagadnień.

Zapraszamy więc Państwa do pięknego Krakowa, miasta tradycyjnie znanego z dialogu międzykulturowego. Jesteśmy przekonani, iż nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich spotkań, które stają się miejscem bardzo ożywionej wymiany poglądów oraz owocnych dyskusji.