Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Życiorys  
  home

I. Personalia
Jan Hartman; ur. 18. 03. 1967 we Wrocławiu; żonaty od 1989 (żona Barbara Hartman, socjolog); córka Zofia (ur. 1998); mieszkam w Krakowie, e-mail: jan.hartman@uj.edu.plwww.iphils.uj.edu.pl/j~hartman

II. Praca akademicka i wykształcenie
Od roku 1994 jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, najpierw jako asystent w Instytucie Filozofii UJ, następnie (od lutego '95) jako asystent w Zakładzie Filozofii Medycyny Collegium Medicum UJ, następnie (od października '95) jako adiunkt w tymże Zakładzie i jego kierownik (jego obecna nazwa: Zakład Filozofii i Bioetyki). Od 2009 roku jestem profesorem UJ, od 2011 - profesorem zwyczajnym.
W roku 2008 uzyskałem tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (recenzenci w przewodzie: prof. A. Chmielewski, prof. Z. Czarnecki, prof. J. Lipiec, prof. A. Szahaj, prof. W. Tyburski).
W latach 2005-2008 byłem profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku, a w latach 2009-2012 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
Habilitowałem się w listopadzie 2001 r. na Wydziale Filozoficznym UJ, na podstawie pracy "Techniki metafilozofii" (recenzenci w przewodzie: prof. M. Kaniowski, prof. M. Siemek, prof. Jan Woleński, prof. A. Bronk). W latach 1990-94 byłem doktorantem w Instytucie Filozofii UJ.
Studia doktoranckie ukończyłem przedstawiając pracę Problematyka heurystyki filozoficznej (promotor: prof. Władysław Stróżewski, recenzenci: prof. J. Tischner, prof. E. Paczkowska-Łagowska; nadanie stopnia doktora filozofii w czerwcu 1995, Wydział Filozoficzny UJ).
W latach 1985-90 studiowałem filozofię na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończyłem przedstawiając pracę na temat ontologii R. Ingardena (opiekun: prof. Mieczysław A. Krąpiec).

III. Pełnione funkcje
Od 2009 jestem członkiem Zespołu do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecna nazwa: Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich), a w latach 2011-2013 byłem jego przewodniczącym. Ponadto jestem członkiem Zespołu ds. Etyki w Medycynie przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. GMO przy Ministrze Ochrony środowiska.

Od 2004 r. jestem kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ
Od 2003 r. Jestem Przewodniczącym Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ.

Od 2012 r. jestem przewodniczącym Krajowej Rady Politycznej partii Twój Ruch.

IV. Otrzymane wyróżnienia i stypendia
W roku 2009 otrzymałem nagrodę Grand Press w kategorii "Publicystyka".
W roku 2006 otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 2003 otrzymałem nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.
W roku akademickim 2000\2001 byłem stypendystą Uniwersytetu Jagiellońskiego - Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego.
W styczniu i lutym 2000 przebywałem w charakterze visiting scholar na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Aberdeen, korzystając tam ze stypendium Władysław Bednarowski Trust.
W 1996 byłem stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla wyróżniających się młodych pracowników nauki).
W roku 1993 przez sześć miesięcy przebywałem w Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu w charakterze junior visiting fellow. W 2001 r., na zaproszenie Dyrektora Instytutu, przebywałem tam przez miesiąc jako visiting fellow.

jot@ka