Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Personal Bibliography  
  home

Prof. Jan Hartman

Personal Bibliography

Most of my publications are in Polish. On this list my books and papers published in English or German are bolded. Besides, all titles of my books written and published in Polish have been translated into English and put in [brackets].

I. BOOKS

1.
Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, Lublin: Wyd. UMCS 1993, s. 148 (seria: RRR). [Material object and its mode of existence according to R. Ingarden ontology]
2. Heurystyka filozoficzna, Wrocław: Leopoldinum 1997, pp. 298 (seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). [Philosophical Heuristics]
3. Jak poważnie studiować filozofię, Kraków: Aureus 1999, 2005, s. 260, 216. [How to study Philosophy Seriously]
4. Techniki metafilozofii, Kraków: Aureus 2001, pp. 288. [Techniques of Metaphilosophy]
5. Short Studies in Bioethics, Kraków: Coll. Med. UJ 2003, pp. 80.
6.
Wstęp do filozofii, Warszawa: WN PWN 2005, 2006, 2008, s. 272. [Introduction to Philosophy]
7. Przez filozofię, Kraków: Aureus 2007, pp. 560. [Throughout Philosophy]
8. Wiedza o etyce (z Janem Woleńskim), Wydawnictwa Szkolne PWN 2008, pp. 448. [Knowledge of Ethics]
9. Bioetyka dla lekarzy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, pp. 200. [Bioethics for doctor]
10. Polityka filozofii. Eseje, Kraków: Universitas 2010, s. 250. [Politics of Philosophy]
11. Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu, Kraków: Aureus 2010, pp. 242. [Visible Hand of the Market. Philosophy in Marketing]
12. Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii, Kraków: Universitas 2011, pp. 260. [Knowledge – Being – Man. From Main Problems in Philosophy]
13. Zebra Hartmana, Łódź: Fundacja Industrial 2011, pp. 252. [Hartman`s Zebra – collection of popular papers]
14. "Głupie pytania" ["Silly questions], Warszawa: Agora 2013

II. ACADEMIC PAPERS

1. „Ogólna idea transcendentalizmu”, Principia t. I (1990), s. 74-92.
2. „Trudności w pracy filozofa”, Principia t. II (1990), s. 79-96.
3. „Bóg – drażliwe miejsce filozofii”, Akcent 4(42) 1990, s. 135-139.
4. „O istocie liberalizmu”, Akcent 4(46) 1991, s. 141-147.
5. „Komentarz do R. Chisholma `Co to jest argument transcendentalny?'”, Principia t. IV (1991), s. 35-46.
6. „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7 (1991), s. 30-34.
7. „Metateoretyczne uzasadnienie liberalizmu”, Czas kultury 1992.@
8. „O istocie liberalizmu”, w: Liberalizm i Polis: przeszłość i przyszłość, Lublin: PTF i Wyd. UMCS 1993, s. 80-89.
9. „O wyższości ideałów nad ideami”, w: Wartość bycia. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa: PTF 1993, s. 186-206.
10. „Heurystyka a dydaktyka”, Kwartalnik Pedagogiczny 1993, 3(149), s. 35-42.
11. „Analiza heurystyczna dyskursu transcedentalnego”, Sztuka i filozofia 9 (1994), s. 99-108.
12. „Doświadczenie adepta filozofii i dominacja historii filozofii”, Koniec wieku 7/95, s. 50-58.
13. „Cogito – metafizyczność – konserwatyzm”, Principia t. XIII-XIV (1995), s. 257-269.
14. „Choroba jako zło i jako dobro”, Magazyn Medyczny 9(1996).
15. „Problematyka istnienia – rekapitulacja”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXV (1997), z. 1, s. 195-208.
16. „Być przyjacielem Nietzschego”, w: A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900-2000, Kraków 1997, s. 231-244.
17. „Heurystyka refleksji”, Principia t. XVIII-XIX (1997), s. 225-241.
18. „Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych”, Teksty Drugie 1/2 (1998), s. 207-222.
19. „Industria et res publica”, Transit 4 (1998), s. 143-152.
20. „Jean-Francois Lyotard (1924-1998). W obronie jego Kondycji ponowoczesnej”, Principia t. XXI-XXII (1998), s. 327-335.
21. „The real transformation through appearances of transformation”, Proceedings of the IVth Congress of Culture, Pamplona 1996, Pamplona 1998.
22.
„Metafizyczna czy pragmatyczna podstawa dla rozstrzygania problemów bioetycznych?”, Edukacja Filozoficzna 27 (1999), s. 66-72.
23. „Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne psychiatrii”, Folia Medica Cracoviensia t. XXXIX, z. 3-4, 1998, s. 151-157.
24. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.
25. „Klonowanie człowieka jako wyzwanie”, Medycyna Wieku Rozwojowego 1999, (suplement I do nr 3, „Czy klonować człowieka? Kontrowersje wokół klonowania”), s. 27-40.
26. „Kara główna a wyjęcie spod prawa. Wymiar sprawiedliwości przed trybunałem rozumu”, w: Dorota Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków: Aureus 1999, s. 51-58.
27. „Local loyalty – universal responsibility”, w: Janos Brendel (ed.), Culture of the Time of Transformation, Poznań: WiS Publishers Poznań 1999, s. 126-129.
28. „Wesenhafter Formalismus der praktischen Philosophie”, Synthesis Philosophica 26-27 (1-2/1999), s. 235-245.
29.
„Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność (w kontekście zagadnienia prawa do emigracji)”, Etyka 1999 (nr 32), s. 75-81.
30. „Illnes as Evil and Illnes as Good”, Analecta Huserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. LXIV „Between Life and Death”, Kluwer 2000, s. 85-90.
31.
„Pytanie główne filozofii a dezyderat główny człowieka (o zagadnieniu istnienia Boga i zbawienia duszy nieśmiertelnej)”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXVIII, z. 1, 2000, s. 51-57.
32. „Istotowy formalizm filozofii praktycznej”, w: Ewa Nowak-Juchacz (red.), Transcendentalna filozofia praktyczna, Poznań: WN IF UAM 2000, s. 169-180.
33. „Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię (trzecia wojna niemiecko-amerykańska)”, Przegląd Filozoficzny 2(34) 2000, s. 224-233.
34. „Pojęcie pewności i jego korelaty: prawdziwość i oczywistość (zarys koncepcji)”, w: Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków: Aureus 2000, s. 280-290 (tamże: „Od redaktora”, s. 7).
35. „Biotehics: metaphysics or pragmatics?”, Ends and Means, vol. 4, nr 3 Autumn 2000; www.abdn.ac.uk/philosophy/cpts/hartman.hti
36. „Spór o istnienie świata” – obszerne hasło w: Andrzej Nowak, Leszek Sosnowski (red.), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001, s. 250-254 (tamże hasła: „Świat” – s. 273-276 i „Zdarzenie – s. 318-319).
37. „The Definition of Mental Disorder and Discourse Strategies in Psychiatry”, w: Alfred J. Schauer et alia (eds.), Ethics in Medicine, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, s. 440-447.
38.
„Czy nauczanie filozofii jest w ogóle możliwe”, w: Adam Olech i inni (red.), Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, Częstochowa: WSP 2001, s. 33-39.
39. „Solilokwia baroku”, w: R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman, Kraków: Aureus 2002, s. 106-136 (tamże: „Od tłumacza”, s. 7-16).
40. „Eugenic Society – Responsibility for Imagination”, w: P. Juchacz, R. Kozłowski (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung. Moral. Recht, und Politik, Hamburg: P. Lang Europäische Verlag 2002, s. 137-144..
41.
„Nie-nowoczesny liberalizm”, Przegląd polityczny 56 (2002), s. 3-9.
42. „Ontologia jestestwa chorego (studium bioetyczne)”, Kwartalnik filozoficzny t. XXX z. 3 (2002), s. 139-146.
43. Posłowie w: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Kraków: Zielona Sowa 2002.
44. „Czym jest dzisiaj bioetyka?”, Archeus 3(2002), s. 5-15.
45. „Krytyka poprawności”, Przegląd Polityczny 60(2003), s. 20-24
46. „University campus – a ghost city”, w: Malcolm Miles, Nikola Kirham (eds.), Cultures and Settelments, Bristol 2003, s.87-90.
47.
„Doctor perversus” – posłowie do: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków: Zielona Sowa 2003, s. 92-106.
48. „Dlaczego muzyka się podoba?”, w: K. Guczalski (red.), Studia z filozofii muzyki, Kraków: Jagiellonica 2003, s. 218-223.
49. „Heureza metodologiczna i jej ograniczenia”, w: J. Jaskóła., A. Olejarczyk (red.), Prawda a metoda, cz. I „Aporie myśli współczesnej”, Wrocław 2004, s. 221-230.
50. „Filozof i jego artysta”, w: J. Lipiec (red.), Wielkość i piękno filozofii. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków: Columbinum 2003.
51. „Tamta strona”, Nowa Krytyka 16 (2004), s. 459-464; przedruk w: Fo-Pa 2004@.
52. „Libidinal Energy and academic morality”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6/2004, s. 61-67
53. „Energia libidinalna a moralność akademicka”, w: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka, psychologia, psychoterapia, Kraków 2005, s. 89-96).
54. „Prolegomena do debaty nad legalizacją eutanazji”, Zdrowie i Zarządzanie, 5/2004, s. 43-50.
55. „Kant a sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii”, Ruch filozoficzny, t. LXII, nr 1-2, 2005, s. 75-80.
56. „Polityka a moralność”, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków: Impuls 2005, s. 83-91.
57. „O uniwersytet sofistyczny”, Studia pedagogiczno-artystyczne 2006, t. VI, s. 23-34.
58. „Metodologiceskoje i obscestvennoje sostajanije bioetyki”, Prakticna filozofia (Kijów), 3(21)2006, ss. 53-59.
59. „Nieproszony moderator, czyli filozofowie i humaniści”, Zagadnienia naukoznawstwa 2(169) 2006, s. 361-367.
60. „Prolegomena do teorii kompetencji”, w: J. Gąssowski, J. Goćkowski, K. Machowska (red.), Problemy cywilizacyjne współczesnego świata, Pułtusk 2007, s. 159-170.
61. „Fenomenologia i kryzys”, Principia, t. XLVII-XLVIII (2007), s. 307-334.
62. „Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Diametros 14(2007). (czasopismo elektroniczne)
63. „Nowe Oświecenie”, Przegląd polityczny 89(2008), s. 16-21.
64. „Eros i Tanatos”, w: M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), W stronę filozofii autorskiej, Kraków: scriptum 2009, s. 135-140; tamże: „Metafilozofia jako filozofioznawstwo”, s. 161-175.
65. „Czego filozof może nauczyć się od matematyka?”, Wiadomości matematyczne, 45(1) 2009, s. 51-58.
66. „Filozofia umiera”, Przegląd polityczny 94 (2009).
67. Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Ruch Filozoficzny LXVI 2009 (1), s. 33-50.
68. „Hegel lese ich auch”, Hegel-Jahrbuch 2009 (Hegels politische Philosophie. Zweiter Teil), s. 332-336.
69.
„Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej”, w: Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010, s. 134-140.
70. „Powstanie i kres idei własności”, w: E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: C.H. Beck 2010, s. 34-49.
71. „Wolność a dyscyplina społeczna”, w: Jan Krukowksi (red.), Profilaktyka czy resocjalizacja. Między teorią a praktyką, Tarnów: Wyd. MWSE 2011, s. 13-19.
72. „Wojna lekarzy z pacjentami”, w: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 23-28.
73. „Etyka pracy w instytucjach kultury”, w: Martyna Śliwa (red.), Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków: Małopolski Instytut Kultury 2011, s. 178-188.
74. „Metafilozoficzna analiza pojęcia bytu”, w: M. Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Kraków: Scriptum 2011, s. 103-118.
75. „Etyka pracy badawczej”, w: Joanna Różyńska, Marcin Waligóra, Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie, Wolters Kluwer Polska 2012, s. 200-216.

III. ESSAYS FOR THE PRESS

1. „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7/1991, s. 30-34.
2. „O Liście Schindlera bez egzaltacji”, Czas kultury, 3/1994, s. 62-66.
3. „Being a stand-in”, The World of English, 4/93.
4.
„Uniwersytety i postmoderniści. Spór z prof. Kołakowskim” (tytuł nadany przez redakcję), Universitas 9-10/1994, s. 86-88.
5. „Wiem, że wiem wszystko, czyli `Co to jest idealizm?'”, Koniec wieku 6 (1994), s. 44-46.
6. „Żeby owca była owcą”, Magazyn Medyczny 7/1997, s. 6-8.
7. „Tatr wystarczy dla wszystkich”, Góry 7-8/1997, s. 68-69.
8. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: Wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.
9. „Philosophie an den Ufern der Oder und der Weichsel”, Zeitschrift für Philosophie 4(1999), s. 86-88.
10.
„Arystoteles”, Top biografie 7 (lipiec 2002), s. 38-40.
11. „Profesory i chamy”, Przegląd polityczny 59(2003), s. 38-41
12. „Klonowanie? Czemu nie!”, Gazeta Wyborcza z 29 marca 2003, s. 17-18.
13. „Szkoło, zobacz swe dno” (tytuł nadany przez redakcję), Gazeta Wyborcza z 21 10 2003, s. 14
14. „W obronie lekarzy”, Rzeczpospolita, 9.01.2004
15. „List do przodków”, Midrasz, luty 2004.
16. „Czy Polska jest sprawiedliwa”, Rzeczpospolita z 17-18.04.2004, s. A5
17. „Rasiści i potwarcy”, Rzeczpospolita z 15.05.2004, s. A12
18. „Ucywilizujmy eutanazję”, Gazeta Wyborcza z 3-4.07.2004, s. 22-23
19. „Niewinna gra wyobraźni – erotyka w reklamie i handlu”, Marketing w praktyce 9(79) 2004, s. 69-72.
20. „Chrońmy życie poczęte (ale na serio!)”, Gazeta Wyborcza z 2-3.10.2004, s. 22-23.
21. „Pieniądz jest piękny”, Marketing w praktyce 10(80) 2004, s. 70-72.
22. „Klient nasz pan”, Marketing w praktyce, 11(81) 2004, s. 70-72.
23. „Bunt obrażanych mas”, Marketing w praktyce, 12(82) 2004, s. 70-71.
24. „Pokolenie konserwatywnych kosmopolitów”, Przegląd Polityczny 67/68 2004, s. 34-36.
25. „Córa demokracji”, Nowe Państwo, 9(35) 2004, s. 38-39.
26. „Kobiety są lepsze”, Gazeta Wyborcza z 14.01.2005, s. 24
27. „Filozofia w życiu społecznym”, Forum Akademickie 3/2005, s. 28-30.
28. „O modzie i dialektyce elitarności”, Marketing w praktyce, 4(86), kwiecień 2005, s. 70-71.
29. „Zagłada to też polska tragedia”, Gazeta Wyborcza z 5. 05. 2005, s. 16-17
30. „Handel totalny?”, Marketing w praktyce 6(88) 2005, s. 70-71.
31. „Stary klient gasi światło”, Marketing w praktyce 8(90) 2005, s. 70-71.
32. „Pisać, żyć i kochać – nie umiejąc”, Teksty drugie, 4(94) 2005, s. 204-207.
33. „Człowiek targu”, Marketing w praktyce, 11(93) 2005. s. 70-71.
34. „Vivat idioci!”, Marketing w praktyce, 2(96) 2006. s. 70-71.
35. „Znak towarowy `Ameryka’”, Marketing w praktyce, 3(97) 2006, s. 70-71.
36. „Erotyczna czasoprzestrzeń rynku Marketing w praktyce, 7(101), s. 68-69.
37. „Sprzedać prawdę”, Marketing w praktyce, 8(102) 2006, s. 68-69.
38. „Zagłada to też polska tragedia”, w: A. Skotnicki, W. Klimczak (red.), Społeczność żydowska w Polsce, Kraków 2006, s. 219-221.
39. „Adres moralny do lewicy i prawicy”, Przegląd Polityczny, 75(2006), s. 12-18.
40. „Ile hipokryzji może znieść demokracja?”, Przegląd Polityczny, 77(2006), s. 72-75.
41. „Marketing: nauka, sztuka czy magia?”, Marketing w praktyce 9(103) 2006, s. 114-115.
42. „Sartre i filozofia”, Midrasz, wrzesień 2006, s. 7-10.
43. „Balast nauczania powszechnego”, Rzeczpospolita z dnia 15.09.2006, s. 10
44. „Czy Polska jest sprawiedliwa?”, w: J. Winiecki (red.), Gospodarka bez ekonoma, Warszawa 2006.
45. „Czeski sen i filozofowie”, Marketing w praktyce, 10(104) 2006, s. 102-103.
46. „Małe i duże”, Marketing w Praktyce, 11(105) 2006, s. 98-99.
47. „Marketing robi różnicę”, Marketing w Praktyce, 12(106) 2006, s. 94-95.
48. „Czy marketing jest grzeszny?”, Marketing w Praktyce, 1(107) 2007, s. 94-95.
49. „Zrozumieć bogatego”, Marketing w Praktyce, 2(108) 2007, s. 94-95.
50. „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, Dziennik, 15.02.2007, s. 28.
51. „Teodemokracja Kaczyńskich”, Gazeta Wyborcza, 21.02.2007, s. 16.
52. „W wolnych krajach ludzie sami decydują, kiedy umierać” [tytuł nadany przez redakcję], Rzeczpospolita, 1.03.2007, s. 8.
53. „Ulica krokodyli”, Marketing w Praktyce, 4(110) 2007, s. 94-95.
54. „Młodzież szuka odpowiedzi”, Dziennik, 18.04.2007, s. 26
55. „Bez pamięci”, fo:pa, 27 (kwiecień 2007), s. 2-4.
56. „Widzialna ręka rynku”, Marketing w Praktyce, 5 (111) 2007, s. 94-95.
57. „Marketing ponowoczesny”, Marketing w Praktyce, 6 (112) 2007, s. 90-91.
58. „Marketing bez produktu?”, Marketing w Praktyce, 7 (113) 2007, s. 94-95.
59. „First life!”, Marketing w Praktyce, 9 (115) 2007, s. 98-99.
60. „O wadach demokracji, czyli dlaczego niektórzy nie muszą płacić podatków”, w: Jan Winiecki (red.), Dlaczego inne kraje nas przeganiają?, Warszawa 2007, s. 163-178.
61. „Marketing demokratyczny”, Marketing w praktyce, 10(116) 2007, s. 94-95.
62. „Jedna katoliczka więcej”, Gazeta Wyborcza, 27.07.2007
63. „Spełnił się czarny sen młodych matek”, Dziennik, 12.11.2007, s. 20
64. „Darmocha kochanką rynku”, Marketing w praktyce, 1(119) 2008, s. 94-95.
65. „Co to jest sklep?”, Marketing w praktyce, 2(120) 2008, s. 94-95.
66. „Marketing jako wraping”, Marketing w praktyce, 3(121) 2008, s. 74-75.
67. „Stanowisko pracy jako towar”, Marketing w praktyce, 4(122) 2008, s. 94-95.
68. „Wyzwolenie marketingu”, Marketing w praktyce, 5(123) 2008, s. 94-95.
69. „Marketing piękna”, Marketing w praktyce, 6(124) 2008, s. 94-95.
70. „Prostytucja zaufania”, Marketing w praktyce, 7(125) 2008, s. 94-95.
71. „Biedny marketer w sieci”, Marketing w praktyce, 8(126) 2008, s. 86-87.
72. „Marketing bez potrzeby”, Marketing w praktyce, 9(127) 2008, s. 94-95.
73. „Habilitacje i tak tracą na wartości”, Dziennik, 12.09.2008, s. 17
74. „Patyczkowy wyjadacz i hostessa”, Marketing w praktyce, 10(128) 2008, s. 94-95.
75. „Każdy może je mieć”, Marketing w praktyce, 11(129) 2008, s. 94-95.
76. „Ludzka twarz marketingu sportowego”, Marketing w praktyce, 12(130) 2008, s. 94-95.
77. „Niech żyje kryzys!”, Marketing w praktyce, 1(131) 2009, s. 94-95.
78. „Szkoły bez etyki”, Gazeta Wyborcza, 11.02.2009, s. 18
79. „Szkoła buja w obłokach”, Gazeta Wyborcza, 9.04.2009, s. 20-21
80. „Geje, lesbijki, hipokryci”, Gazeta Wyborcza, 19.06.2009, s. 24
81. „Insajt, czyli puszczanie oka”, Marketing w praktyce, 7(137) 2009, s. 94-95.
82. „Wyznaję, więc nadaję”, Przekrój, 2.07.2009, s. 25
83. „Chciałbym być sobą”, Tygodnik Powszechny 31, 2.08.2009, s. 32-33
84„Sieć to ostra jazda!”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2009, s. 16
85. „Heurystyka marketingu”, Marketing w praktyce, 9(139) 2009, s. 94-95.
86. „Niech Żydzi zawładną Kościołem!”, Rzeczpospolita, 30.09.2009, s. A14
87. „Pani Minister – ja nie chcę bonu!”, Gazeta Wyborcza, 6.10.2009, s. 19
88. „Kształcenie pozorne”, Polityka, 42(2727), 17.10.2009, s. 82-83
89. „Niech etyki uczą etycy” (współautor), Gazeta Wyborcza, 26.10.2009, s. 19
90. „Jan już gadżet, to markowy”, Marketing w praktyce, 11(141)2009, s. 94-95.
91. „Luzik w sieci”, Marketing w praktyce, 12(142)2009, s. 94-95.
92. „Mój dziwny kraj i jego dziwna religia”, Liberte 1(2009), s. 74-80.
93. „Nie jestem rasistą, arcybiskupie!”, Gazeta Wyborcza, 9.12.2009, s. 25
94. „Kłopoty i szanse przedmurza Europy”, Dziennik Gazeta Prawna, 248(2624),21.12.2009, s. A14
95. „A może jednak dacie nam popalić”, Dziennik Gazeta Prawna, 6(2637), 11.01.2010, s. A13
96. „Zła nowina”, Tygodnik Powszechny, 5(3160), 31.01.2010, s. 27-28
97. „Spoko, będzie drogo”, Marketing w praktyce, 01(143)2010, s. 90-91.
98. „Reklama sprawą honoru”, Marketing w praktyce, 02(144)2010, s. 90-91.
99. „Chciałbym być sobą”, w: Dziennikarskie hity. Grand Press 2009, Poznań 2010, s. 189-194
100. „Ile państwa w rodzinie”, Dziennik Gazeta Prawna, 44(2675), 4.03.2010, s. A13
101. „Starzy Żydzi i Pan Bóg”, Przekrój, 23.03.2010, s. 6
102. „Różowe i czarne”, Przekrój, 18.05.2010, s. 4
103. „Sympatyczne i niesympatyczne cechy religii”, Liberte V (2010), s. 92-96.
104. „Od lewicy do prawicy. Liberałowie jak okiem sięgnąć”, Liberte VI (2010), s. 38-43
105. „Ofiara Polski, ofiara za Polskę”, Przekrój, 8.06.2010, s. 6
106. „Vivat rex Poloniae”, Przekrój, 8.07.2010, s. 4
107. „Nasz człowiek na wolności!”, Przekrój, 20.07.2010, s. 6
108. „Nasza, ludowa, zapomniana”, Gazeta Wyborcza, 22.07.2010, s. 14
109. „Przesądy na temat eutanazji”, Medycyna i pasje, 2(7)2010, s. 41-43.
110. „Polska moich marzeń 2030”, w: Jak uszlachetnić nasze Polski (Kongres Obywatelski), Gdańsk 2010, s. 43-48.
111. „Nie ma odwrotu od ustroju wolności”, Rzeczpospolita”, 6.09.2010
112. „Mama robi porządek”, Przekrój, 7.09.2010, s. 8-9
113. „Doktorant w maśle”, Gazeta Wyborcza, 23.09.2010, s. 19
114. „Przedziwna moc krzyża”, Przekrój, 28.09.2010, s. 6
115. „Jak Kaczyński etyki uczy”, Polityka, 41(2777), 9.10.2010, s. 24-25
116. „Palikot, czyli Gasipies”, Przekrój, 19.10.2010, s. 6
117. „In vitro, Kościół, Polska”, Polityka, 44(2780), 30.10.2010, s. 2527
118. „Czy uwiodą nas fanatycy”, Przekrój, 9.11.2010, s. 6
119. „Schodkami do profesury”, Przekrój, 7.12.2010, s. 32-33
120. „Chciałbym być sobą”, w: Adam Michnik (red.), Przeciw antysemityzmowi. 1936-2009, s. 999 121. „Takie dobre proroctwo”, Przekrój, 4.01.2011, s. 7
122. „Klient alfa. Klient omega”, Marketing w praktyce 12(154) 2010, s. 90-91.
123. „On i Off w jednym stali domku”, Marketing w praktyce, 01(155), 2011, s. 90-91.
124. „Ignorancja w służbie obłudy”, Polityka 5(2792), 29.01.2011, s. 29-31.
125. „Dorwać nieobecnych”, Marketing w praktyce, 02(156)2011, s. 90-91.
126. „Drogie panie z telewizji”, Przekrój, 1.02.2011, s. 6.
127. „Staw nie dla każdego. W obronie posłanki Muchy”, Gazeta Wyborcza z 8.02.2011, s. 19.
128. „Gej straszy we mnie”, Przekrój 22.02.2011, s. 5.
129. „Niechby wyrok uzasadniał się sam…”, Mida 1(1) 2011, s. 4-5.
130. „Zakurzony segregator czeka”, Marketing w praktyce, 03(157) 2011, s. 48-49.
131. „Godne, bo wygodne. Krytyka młodzieżowego rozumu”, Tygodnik Powszechny 12(3219), 20.03.2011, s. 14-15.
132. „Gwiezdny czas”, Przekrój, 12(3430), 22.03.2011, s. 6.
133. „Strategia – ryzyko jak okiem sięgnąć”, Marketing w praktyce, 04(158) 2011, s. 90-91.
134. „Duch się nam zapodział”, Gazeta Wyborcza z 23-25.04.2011, s. 2-4 („Gazeta na Święta”).
135. „Jak oni kupują?”, Marketing w praktyce, 05(159 )2011, s. 56-57.
136. „Nie taka `sędzina` straszna”, Mida 2 (2) 2011, s. 4-5.
137. „Reklama dźwignią palestry!”, Mida 3(3) 2011, s. 4-5.
138. „Króliczek rynku”, Marketing w praktyce, 06 (160) 2011, s. 90-91.
139. „Czytanie? To blaga!”, Gazeta wyborcza z 16.06.2011, s. 18-19.
140. „Młodzież z partią!”, Liberte VIII (2011), s. 46-51.
141. „Polityka wzruszeń”, Polityka 27(2814), 29.06.2011, s. 26-27.
142. „Kasa pana mecenasa”, Mida, 4(4) 2011, s. 4-5.
143. „Przyszłość jak w banku”, Bank 5(222) 2011, s. 80-81.
144. „Romans z marką”, Marketing w praktyce, 07(161) 2011, s. 90-91.
145. „Dobry spam?”, Marketing w praktyce, 08(162) 2011, s. 90-91.
146. „Polacy, zapisujcie się do partii!”, Gazeta Wyborcza z 13-15.08.2011, s. 20 („Gazeta Świąteczna”).
147. „Szkoła do przebudowy”, Newsweek Polska, 35/2001 (4.09.2011), s. 72-75.
148. „Bez obrazy, Wysoki Sądzie!”, Mida, 5(5) 2011, s. 4-5.
149. „Marketing gra w kości”, Marketing w praktyce, 09(163) 2011, s. 56-57.
150. „Dylematy etyczne w biznesie”, Harvard Business Review Polska, wrzesień 2011, s. 52-59.
151. „Władza to my”, Sukces, 10(254), październik 2011, s. 54-57
152. „Reklama jak obietnica”, Marketing w Praktyce, 10(164) 2011, s. 90-91.
153. „Komornicy do sądu!”, Mida 7(7) 2011, s. 4-5.
154. „Marketorewolucja w telefonie”, Marketing w praktyce 11(165) 2011, s. 90-91.
155. „To idzie wolność”, Polityka 49(2836), 30.11-6.12.2011, s. 20-22.
156. „Prokuratorzy zasługują na więcej”, Mida 8(8) 2011, s. 4-5.
157. „Konkurencja? Dźgaj i rąb!”, Marketing w Praktyce 12(166) 2011, s. 90-91.
158. „Epitafium na grób polskiego inteligenta”, Liberte, X (2011), s. 34-38.
159. „Marketing przed końcem świata”, Marketing w Praktyce 01(167) 2012, s. 90-91.
160. „Nie ma darmowych studiów”, Newsweek 3/2012, s. 26-29.
161. „Świat bez Boga”, Newsweek 5/2012, s. 3