Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Publikacje  
  home

Jan Hartman

 

PUBLIKACJE

 

I.         KSIĄŻKI

1.  Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, Lublin: Wyd. UMCS 1993, s. 148 (seria: RRR).

2.  Heurystyka filozoficzna, Wrocław: Leopoldinum 1997, 2011, s. 298 (seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

3.  Jak poważnie studiować filozofię, Kraków: Aureus 1999, 2005, s. 260, 216.

4.  Techniki metafilozofii, Kraków: Aureus 2001, s. 288.

5.  Short Studies in Bioethics, Kraków: Coll. Med. UJ 2003, s. 80.

6.  Wstęp do filozofii, Warszawa: WN PWN 2005, 2006, 2008, 2013, s. 272.

7.  Przez filozofię, Kraków: Aureus 2007, s. 560.

8.  Wiedza o etyce (z Janem Woleńskim), Wydawnictwa Szkolne PWN 2008, s. 448.

9.  Bioetyka dla lekarzy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, 2011, s. 200.

10. Polityka filozofii. Eseje, Kraków: Universitas 2010, s. 250.

11. Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu, Kraków: Aureus 2010, s. 242.

12. Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii, Kraków: Universitas 2011.

13. Zebra Hartmana, Łódź: Fundacja Industrial 2011, s. 252.

14. Głupie pytania, Warszawa: Agora 2013, s. 238.

15. Etyka!. Poradnika dla grzeszników, Warszawa: Agora 2015, s. 248.

16. Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie, Kraków: wyd. UJ 2017, s. 158.

17. Polityka. Władza i nadzieja, Warszawa: Agora 2017, s. 290.

18. Zwierz Alpuhary. Felietony i blogi, Warszawa: Polityka 2017, s. 312.

 

II.        ARTYKUŁY

1.  „Ogólna idea transcendentalizmu”, Principia t. I (1990), s. 74-92.

2.  „Trudności w pracy filozofa”, Principia t. II (1990), s. 79-96.

3.  „Bóg – drażliwe miejsce filozofii”, Akcent 4(42) 1990, s. 135-139.

4.  „O istocie liberalizmu”, Akcent 4(46) 1991, s. 141-147.

5.  „Komentarz do R. Chisholma ‘Co to jest argument transcendentalny?’”, Principia t. IV (1991), s. 35-46.

6.  „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7 (1991), s. 30-34.

7.  „Metateoretyczne uzasadnienie liberalizmu”, Czas kultury 1992.@

8.  „O istocie liberalizmu”, w: Liberalizm i Polis: przeszłość i przyszłość, Lublin: PTF i Wyd. UMCS 1993, s. 80-89.

9.  „O wyższości ideałów nad ideami”, w: Wartość bycia. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa: PTF 1993, s. 186-206.

10. „Heurystyka a dydaktyka”, Kwartalnik Pedagogiczny 1993, 3(149), s. 35-42.

11. „Analiza heurystyczna dyskursu transcedentalnego”, Sztuka i filozofia 9 (1994), s. 99-108.

12. „Doświadczenie adepta filozofii i dominacja historii filozofii”, Koniec wieku 7/95, s. 50-58.

13. „Cogito – metafizyczność – konserwatyzm”, Principia t. XIII-XIV (1995), s. 257-269.

14. „Choroba jako zło i jako dobro”, Magazyn Medyczny 9(1996).

15. „Problematyka istnienia – rekapitulacja”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXV (1997), z. 1, s. 195-208.

16. „Być przyjacielem Nietzschego”, w: A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900-2000, Kraków 1997, s. 231-244.

17. „Heurystyka refleksji”, Principia t. XVIII-XIX (1997), s. 225-241.

18. „Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych”, Teksty Drugie ½ (1998), s. 207-222.

19. „Industria et res publica”, Transit 4 (1998), s. 143-152.

20. „Jean-Francois Lyotard (1924-1998). W obronie jego Kondycji ponowoczesnej”, Principia t. XXI-XXII (1998), s. 327-335.

21. „The real transformation through appearances of transformation”, Proceedings of the IVth Congress of Culture, Pamplona 1996, Pamplona 1998.

22. „Metafizyczna czy pragmatyczna podstawa dla rozstrzygania problemów bioetycznych?”, Edukacja Filozoficzna 27 (1999), s. 66-72.

23. „Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne psychiatrii”, Folia Medica Cracoviensia t. XXXIX, z. 3-4, 1998, s. 151-157.

24. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

25. „Klonowanie człowieka jako wyzwanie”, Medycyna Wieku Rozwojowego 1999, (suplement I do nr 3, „Czy klonować człowieka? Kontrowersje wokół klonowania”), s. 27-40.

26. „Kara główna a wyjęcie spod prawa. Wymiar sprawiedliwości przed trybunałem rozumu”, w: Dorota Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków: Aureus 1999, s. 51-58.

27. „Local loyalty – universal responsibility”, w: Janos Brendel (ed.), Culture of the Time of Transformation, Poznań: WiS Publishers Poznań 1999, s. 126-129.

28. „Wesenhafter Formalismus der praktischen Philosophie”, Synthesis Philosophica 26-27 (1-2/1999), s. 235-245.

29. „Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność (w kontekście zagadnienia prawa do emigracji)”, Etyka 1999 (nr 32), s. 75-81. (= poz. 25)

30. „Illnes as Evil and Illnes as Good”, Analecta Huserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. LXIV „Between Life and Death”, Kluwer 2000, s. 85-90.

31. „Pytanie główne filozofii a dezyderat główny człowieka (o zagadnieniu istnienia Boga i zbawienia duszy nieśmiertelnej)”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXVIII, z. 1, 2000, s. 51-57.

32. „Istotowy formalizm filozofii praktycznej”, w: Ewa Nowak-Juchacz (red.), Transcendentalna filozofia praktyczna, Poznań: WN IF UAM 2000, s. 169-180. (= poz. 26)

33. „Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię (trzecia wojna niemiecko-amerykańska)”, Przegląd Filozoficzny 2(34) 2000, s. 224-233.

34. „Pojęcie pewności i jego korelaty: prawdziwość i oczywistość (zarys koncepcji)”, w: Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków: Aureus 2000, s. 280-290 (tamże: „Od redaktora”, s. 7).

35. „Biotehics: metaphysics or pragmatics?”, Ends and Means, vol. 4, nr 3 Autumn 2000; www.abdn.ac.uk/philosophy/cpts/hartman.hti

36. „Spór o istnienie świata” – obszerne hasło w: Andrzej Nowak, Leszek Sosnowski (red.), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001, s. 250-254 (tamże hasła: „Świat” – s. 273-276 i „Zdarzenie – s. 318-319).

37. „The Definition of Mental Disorder and Discourse Strategies in Psychiatry”, w: Alfred J. Schauer et alia (eds.), Ethics in Medicine, Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, s. 440-447. (= poz. 22)

38. „Czy nauczanie filozofii jest w ogóle możliwe”, w: Adam Olech i inni (red.), Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, Częstochowa: WSP 2001, s. 33-39.

39. „Solilokwia baroku”, w: R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman, Kraków: Aureus 2002, s. 106-136 (tamże: „Od tłumacza”, s. 7-16).

40. „Eugenic Society – Responsibility for Imagination”, w: P. Juchacz, R. Kozłowski (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung. Moral. Recht, und Politik, Hamburg: P. Lang Europische Verlag 2002, s. 137-144..

41. „Nie-nowoczesny liberalizm”, Przegląd polityczny 56 (2002), s. 3-9.

42. „Ontologia jestestwa chorego (studium bioetyczne)”, Kwartalnik filozoficzny t. XXX z. 3 (2002), s. 139-146.

43. Posłowie w: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Kraków: Zielona Sowa 2002.

44. „Czym jest dzisiaj bioetyka?”, Archeus 3(2002), s. 5-15.

45. „Krytyka poprawności”, Przegląd Polityczny 60(2003), s. 20-24

46. „University campus – a ghost city”, w: Malcolm Miles, Nikola Kirham (eds.), Cultures and Settelments, Bristol 2003, s.87-90.

47. „Doctor perversus” – posłowie do: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków: Zielona Sowa 2003, s. 92-106.

48. „Dlaczego muzyka się podoba?”, w: K. Guczalski (red.), Studia z filozofii muzyki, Kraków: Jagiellonica 2003, s. 218-223.

49. „Heureza metodologiczna i jej ograniczenia”, w: J. Jaskóła., A. Olejarczyk (red.),  Prawda a metoda, cz. I „Aporie myśli współczesnej”, Wrocław 2004, s. 221-230.

50. „Filozof i jego artysta”, w: J. Lipiec (red.), Wielkość i piękno filozofii. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków: Columbinum 2003.

51. „Tamta strona”, Nowa Krytyka 16 (2004), s. 459-464; przedruk w: Fo-Pa 2004.

52. „Libidinal Energy and academic morality”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6/2004, s. 61-67

53. „Energia libidinalna a moralność akademicka”, w: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka, psychologia, psychoterapia, Kraków 2005, s. 89-96). (= poz. 50; w niniejszym tomie jako „Kaprys Freudowski”)

54. „Prolegomena do debaty nad legalizacją eutanazji”, Zdrowie i Zarządzanie, 5/2004, s. 43-50.

55. „Kant a sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii”, Ruch filozoficzny, t. LXII,  nr 1-2, 2005, s. 75-80.

56. „Polityka a moralność”, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków: Impuls 2005, s. 83-91.

57. „O uniwersytet sofistyczny”, Studia pedagogiczno-artystyczne 2006, t. VI, s. 23-34.

58. „Metodologiceskoje i obscestvennoje sostajanije bioetyki”, Prakticna filozofia (Kijów), 3(21)2006, ss. 53-59.

59. „Nieproszony moderator, czyli filozofowie i humaniści”,  Zagadnienia naukoznawstwa 2(169) 2006, s. 361-367.

60. „Prolegomena do teorii kompetencji”, w: J. Gąssowski, J. Goćkowski, K. Machowska (red.), Problemy cywilizacyjne współczesnego świata, Pułtusk 2007, s. 159-170.

61. „Fenomenologia i kryzys”, Principia, t. XLVII-XLVIII (2007), s. 307-334.

62. „Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Diametros 14(2007). (czasopismo elektroniczne)

63. „Nowe Oświecenie”, Przegląd polityczny 89(2008), s. 16-21.

64. „Eros i Tanatos”, w: M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), W stronę filozofii autorskiej, Kraków: scriptum 2009, s. 135-140; tamże: „Metafilozofia jako filozofioznawstwo”, s. 161-175.

65. „Czego filozof może nauczyć się od matematyka?”, Wiadomości matematyczne, 45(1) 2009, s. 51-58.

66. „Filozofia umiera”, Przegląd polityczny 94 (2009).

67. Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Ruch Filozoficzny LXVI 2009 (1), s. 33-50. (= poz. 62).

68. „Hegel lese ich auch”, Hegel-Jahrbuch 2009 (Hegels politische Philosophie. Zweiter Teil), s. 332-336.

69. „Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej”, w: Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010, s. 134-140.

70. „Powstanie i kres idei własności”, w: E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: C.H. Beck 2010, s. 34-49.

71. „Wolność a dyscyplina społeczna”, w: Jan Krukowksi (red.), Profilaktyka czy resocjalizacja. Między teorią a praktyką, Tarnów: Wyd. MWSE 2011, s. 13-19.

72. „Wojna lekarzy z pacjentami”, w: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 23-28.

73. „Etyka pracy w instytucjach kultury”, w: Martyna   Śliwa (red.), Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków: Małopolski Instytut Kultury 2011, s. 178-188.

74. „Metafilozoficzna analiza pojęcia bytu”, w: M. Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Kraków: Scriptum 2011, s. 103-118.

75. „Etyka pracy badawczej”, w: Joanna Różyńska, Marcin Waligóra, Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie, Wolters Kluwer Polska 2012, s. 200-216.

76. „Ontologicka analyza „nemocne existence””, w: Jan Zamojski i inni (red.), Polske Filosoficke mysleni a medicina, Kosice, Ostrava 212, s. 111-117 (= poz. 42).

77. „Co po socjologii?”, Zarządzanie Publiczne, 1(19) 2012, s. 43-51.

78. „Odpowiedzialność w zarządzaniu placówką zdrowia publicznego”, w: J. Hartman, Z. Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer 2013, s. 55-66.

79. „Bioetyka a teorie etyczne”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56.

80. „Bioetyka w dyskursie publicznym”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56 (wraz z Janem Piaseckim).

81. „Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej”, Prawo i Medycyna, 2/2014 (55, vol. 16), s. 24-42 (z Marią Boratyńską).

82. „Relatywizm i nihilizm moralny”, Principia t. LIX-LX (2014), s. 83-100.

83. „Kultura polityczna jako republikański mit”, Liberté XVIII (2014), s. 11-15.

84. „Jak być socjal-konserwatywnym liberałem?”, w: Ireneusz Krzemiński (red.), Liberalizm polski, Warszawa: Sedno 2015, s. 80-87.

85. „Koniec filozofii, koniec polityki”, Przegląd Polityczny, 130(2015), s. 148-157.

86. „Kondycja intelektualna i etyczna badacza społecznego”, Przegląd Socjologiczny 2/2017, s. 171-179.

 

 

III.      DROBNE ESEJE I PUBLICYSTYKA (pominięto część publikacji prasowych, zwł.  z gazet codziennych  i tygodników oraz wywiady)

 

1.  „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7/1991, s. 30-34.

2.  „O Liście Schindlera bez egzaltacji”, Czas kultury, 3/1994, s. 62-66.

3.  „Being a stand-in”, The World of English, 4/93.

4.  „Uniwersytety i postmoderniści. Spór z prof. Kołakowskim” (tytuł nadany przez redakcję), Universitas 9-10/1994, s. 86-88.

5.  „Wiem, że wiem wszystko, czyli ‘Co to jest idealizm?’”, Koniec wieku 6 (1994), s. 44-46.

6.  „Żeby owca była owcą”, Magazyn Medyczny 7/1997, s. 6-8.

7.  „Tatr wystarczy dla wszystkich”, Góry 7-8/1997, s. 68-69.

8.  „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: Wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

9.  „Philosophie an den Ufern der Oder und der Weichsel”, Zeitschrift für Philosophie 4(1999), s. 86-88.

10. „Arystoteles”, Top biografie 7 (lipiec 2002), s. 38-40.

11. „Profesory i chamy”, Przegląd polityczny 59(2003), s. 38-41

12. „Klonowanie? Czemu nie!”, Gazeta Wyborcza z 29 marca 2003, s. 17-18.

13. „Szkoło, zobacz swe dno” (tytuł nadany przez redakcję), Gazeta Wyborcza z 21 10 2003, s. 14

14. „W obronie lekarzy”, Rzeczpospolita, 9.01.2004

15. „List do przodków”, Midrasz, luty 2004.

16. „Czy Polska jest sprawiedliwa”, Rzeczpospolita z 17-18.04.2004, s. A5

17. „Rasiści i potwarcy”, Rzeczpospolita z 15.05.2004, s. A12

18. „Ucywilizujmy eutanazję”, Gazeta Wyborcza z 3-4.07.2004, s. 22-23

19. „Niewinna gra wyobraźni – erotyka w reklamie i handlu”, Marketing w praktyce 9(79) 2004, s. 69-72.

20. „Chrońmy życie poczęte (ale na serio!)”, Gazeta Wyborcza z 2-3.10.2004, s. 22-23.

21. „Pieniądz jest piękny”, Marketing w praktyce 10(80) 2004, s. 70-72.

22. „Klient nasz pan”, Marketing w praktyce, 11(81) 2004, s. 70-72.

23. „Bunt obrażanych mas”, Marketing w praktyce, 12(82) 2004, s. 70-71.

24. „