Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Publikacje  
  home

Jan Hartman

 

PUBLIKACJE

 

I.         KSIĄŻKI

1.  Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, Lublin: Wyd. UMCS 1993, s. 148 (seria: RRR).

2.  Heurystyka filozoficzna, Wrocław: Leopoldinum 1997, 2011, s. 298 (seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

3.  Jak poważnie studiować filozofię, Kraków: Aureus 1999, 2005, s. 260, 216.

4.  Techniki metafilozofii, Kraków: Aureus 2001, s. 288.

5.  Short Studies in Bioethics, Kraków: Coll. Med. UJ 2003, s. 80.

6.  Wstęp do filozofii, Warszawa: WN PWN 2005, 2006, 2008, 2013, s. 272.

7.  Przez filozofię, Kraków: Aureus 2007, s. 560.

8.  Wiedza o etyce (z Janem Woleńskim), Wydawnictwa Szkolne PWN 2008, s. 448.

9.  Bioetyka dla lekarzy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, 2011, s. 200.

10. Polityka filozofii. Eseje, Kraków: Universitas 2010, s. 250.

11. Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu, Kraków: Aureus 2010, s. 242.

12. Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii, Kraków: Universitas 2011.

13. Zebra Hartmana, Łódź: Fundacja Industrial 2011, s. 252.

14. Głupie pytania, Warszawa: Agora 2013, s. 238.

15. Etyka!. Poradnika dla grzeszników, Warszawa: Agora 2015, s. 248.

16. Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie, Kraków: wyd. UJ 2017, s. 158.

17. Polityka. Władza i nadzieja, Warszawa: Agora 2017, s. 290.

18. Zwierz Alpuhary. Felietony i blogi, Warszawa: Polityka 2017, s. 312.

 

II.        ARTYKUŁY

1.  „Ogólna idea transcendentalizmu”, Principia t. I (1990), s. 74-92.

2.  „Trudności w pracy filozofa”, Principia t. II (1990), s. 79-96.

3.  „Bóg – drażliwe miejsce filozofii”, Akcent 4(42) 1990, s. 135-139.

4.  „O istocie liberalizmu”, Akcent 4(46) 1991, s. 141-147.

5.  „Komentarz do R. Chisholma ‘Co to jest argument transcendentalny?’”, Principia t. IV (1991), s. 35-46.

6.  „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7 (1991), s. 30-34.

7.  „Metateoretyczne uzasadnienie liberalizmu”, Czas kultury 1992.@

8.  „O istocie liberalizmu”, w: Liberalizm i Polis: przeszłość i przyszłość, Lublin: PTF i Wyd. UMCS 1993, s. 80-89.

9.  „O wyższości ideałów nad ideami”, w: Wartość bycia. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa: PTF 1993, s. 186-206.

10. „Heurystyka a dydaktyka”, Kwartalnik Pedagogiczny 1993, 3(149), s. 35-42.

11. „Analiza heurystyczna dyskursu transcedentalnego”, Sztuka i filozofia 9 (1994), s. 99-108.

12. „Doświadczenie adepta filozofii i dominacja historii filozofii”, Koniec wieku 7/95, s. 50-58.

13. „Cogito – metafizyczność – konserwatyzm”, Principia t. XIII-XIV (1995), s. 257-269.

14. „Choroba jako zło i jako dobro”, Magazyn Medyczny 9(1996).

15. „Problematyka istnienia – rekapitulacja”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXV (1997), z. 1, s. 195-208.

16. „Być przyjacielem Nietzschego”, w: A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900-2000, Kraków 1997, s. 231-244.

17. „Heurystyka refleksji”, Principia t. XVIII-XIX (1997), s. 225-241.

18. „Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych”, Teksty Drugie ½ (1998), s. 207-222.

19. „Industria et res publica”, Transit 4 (1998), s. 143-152.

20. „Jean-Francois Lyotard (1924-1998). W obronie jego Kondycji ponowoczesnej”, Principia t. XXI-XXII (1998), s. 327-335.

21. „The real transformation through appearances of transformation”, Proceedings of the IVth Congress of Culture, Pamplona 1996, Pamplona 1998.

22. „Metafizyczna czy pragmatyczna podstawa dla rozstrzygania problemów bioetycznych?”, Edukacja Filozoficzna 27 (1999), s. 66-72.

23. „Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne psychiatrii”, Folia Medica Cracoviensia t. XXXIX, z. 3-4, 1998, s. 151-157.

24. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

25. „Klonowanie człowieka jako wyzwanie”, Medycyna Wieku Rozwojowego 1999, (suplement I do nr 3, „Czy klonować człowieka? Kontrowersje wokół klonowania”), s. 27-40.

26. „Kara główna a wyjęcie spod prawa. Wymiar sprawiedliwości przed trybunałem rozumu”, w: Dorota Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków: Aureus 1999, s. 51-58.

27. „Local loyalty – universal responsibility”, w: Janos Brendel (ed.), Culture of the Time of Transformation, Poznań: WiS Publishers Poznań 1999, s. 126-129.

28. „Wesenhafter Formalismus der praktischen Philosophie”, Synthesis Philosophica 26-27 (1-2/1999), s. 235-245.

29. „Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność (w kontekście zagadnienia prawa do emigracji)”, Etyka 1999 (nr 32), s. 75-81. (= poz. 25)

30. „Illnes as Evil and Illnes as Good”, Analecta Huserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. LXIV „Between Life and Death”, Kluwer 2000, s. 85-90.

31. „Pytanie główne filozofii a dezyderat główny człowieka (o zagadnieniu istnienia Boga i zbawienia duszy nieśmiertelnej)”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXVIII, z. 1, 2000, s. 51-57.

32. „Istotowy formalizm filozofii praktycznej”, w: Ewa Nowak-Juchacz (red.), Transcendentalna filozofia praktyczna, Poznań: WN IF UAM 2000, s. 169-180. (= poz. 26)

33. „Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię (trzecia wojna niemiecko-amerykańska)”, Przegląd Filozoficzny 2(34) 2000, s. 224-233.

34. „Pojęcie pewności i jego korelaty: prawdziwość i oczywistość (zarys koncepcji)”, w: Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków: Aureus 2000, s. 280-290 (tamże: „Od redaktora”, s. 7).

35. „Biotehics: metaphysics or pragmatics?”, Ends and Means, vol. 4, nr 3 Autumn 2000; www.abdn.ac.uk/philosophy/cpts/hartman.hti

36. „Spór o istnienie świata” – obszerne hasło w: Andrzej Nowak, Leszek Sosnowski (red.), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001, s. 250-254 (tamże hasła: „Świat” – s. 273-276 i „Zdarzenie – s. 318-319).

37. „The Definition of Mental Disorder and Discourse Strategies in Psychiatry”, w: Alfred J. Schauer et alia (eds.), Ethics in Medicine, Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, s. 440-447. (= poz. 22)

38. „Czy nauczanie filozofii jest w ogóle możliwe”, w: Adam Olech i inni (red.), Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, Częstochowa: WSP 2001, s. 33-39.

39. „Solilokwia baroku”, w: R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman, Kraków: Aureus 2002, s. 106-136 (tamże: „Od tłumacza”, s. 7-16).

40. „Eugenic Society – Responsibility for Imagination”, w: P. Juchacz, R. Kozłowski (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung. Moral. Recht, und Politik, Hamburg: P. Lang Europische Verlag 2002, s. 137-144..

41. „Nie-nowoczesny liberalizm”, Przegląd polityczny 56 (2002), s. 3-9.

42. „Ontologia jestestwa chorego (studium bioetyczne)”, Kwartalnik filozoficzny t. XXX z. 3 (2002), s. 139-146.

43. Posłowie w: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Kraków: Zielona Sowa 2002.

44. „Czym jest dzisiaj bioetyka?”, Archeus 3(2002), s. 5-15.

45. „Krytyka poprawności”, Przegląd Polityczny 60(2003), s. 20-24

46. „University campus – a ghost city”, w: Malcolm Miles, Nikola Kirham (eds.), Cultures and Settelments, Bristol 2003, s.87-90.

47. „Doctor perversus” – posłowie do: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków: Zielona Sowa 2003, s. 92-106.

48. „Dlaczego muzyka się podoba?”, w: K. Guczalski (red.), Studia z filozofii muzyki, Kraków: Jagiellonica 2003, s. 218-223.

49. „Heureza metodologiczna i jej ograniczenia”, w: J. Jaskóła., A. Olejarczyk (red.),  Prawda a metoda, cz. I „Aporie myśli współczesnej”, Wrocław 2004, s. 221-230.

50. „Filozof i jego artysta”, w: J. Lipiec (red.), Wielkość i piękno filozofii. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków: Columbinum 2003.

51. „Tamta strona”, Nowa Krytyka 16 (2004), s. 459-464; przedruk w: Fo-Pa 2004.

52. „Libidinal Energy and academic morality”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6/2004, s. 61-67

53. „Energia libidinalna a moralność akademicka”, w: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka, psychologia, psychoterapia, Kraków 2005, s. 89-96). (= poz. 50; w niniejszym tomie jako „Kaprys Freudowski”)

54. „Prolegomena do debaty nad legalizacją eutanazji”, Zdrowie i Zarządzanie, 5/2004, s. 43-50.

55. „Kant a sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii”, Ruch filozoficzny, t. LXII,  nr 1-2, 2005, s. 75-80.

56. „Polityka a moralność”, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków: Impuls 2005, s. 83-91.

57. „O uniwersytet sofistyczny”, Studia pedagogiczno-artystyczne 2006, t. VI, s. 23-34.

58. „Metodologiceskoje i obscestvennoje sostajanije bioetyki”, Prakticna filozofia (Kijów), 3(21)2006, ss. 53-59.

59. „Nieproszony moderator, czyli filozofowie i humaniści”,  Zagadnienia naukoznawstwa 2(169) 2006, s. 361-367.

60. „Prolegomena do teorii kompetencji”, w: J. Gąssowski, J. Goćkowski, K. Machowska (red.), Problemy cywilizacyjne współczesnego świata, Pułtusk 2007, s. 159-170.

61. „Fenomenologia i kryzys”, Principia, t. XLVII-XLVIII (2007), s. 307-334.

62. „Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Diametros 14(2007). (czasopismo elektroniczne)

63. „Nowe Oświecenie”, Przegląd polityczny 89(2008), s. 16-21.

64. „Eros i Tanatos”, w: M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), W stronę filozofii autorskiej, Kraków: scriptum 2009, s. 135-140; tamże: „Metafilozofia jako filozofioznawstwo”, s. 161-175.

65. „Czego filozof może nauczyć się od matematyka?”, Wiadomości matematyczne, 45(1) 2009, s. 51-58.

66. „Filozofia umiera”, Przegląd polityczny 94 (2009).

67. Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Ruch Filozoficzny LXVI 2009 (1), s. 33-50. (= poz. 62).

68. „Hegel lese ich auch”, Hegel-Jahrbuch 2009 (Hegels politische Philosophie. Zweiter Teil), s. 332-336.

69. „Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej”, w: Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010, s. 134-140.

70. „Powstanie i kres idei własności”, w: E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach. Wybór tekstów dedykowanych Profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: C.H. Beck 2010, s. 34-49.

71. „Wolność a dyscyplina społeczna”, w: Jan Krukowksi (red.), Profilaktyka czy resocjalizacja. Między teorią a praktyką, Tarnów: Wyd. MWSE 2011, s. 13-19.

72. „Wojna lekarzy z pacjentami”, w: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 23-28.

73. „Etyka pracy w instytucjach kultury”, w: Martyna   Śliwa (red.), Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków: Małopolski Instytut Kultury 2011, s. 178-188.

74. „Metafilozoficzna analiza pojęcia bytu”, w: M. Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Kraków: Scriptum 2011, s. 103-118.

75. „Etyka pracy badawczej”, w: Joanna Różyńska, Marcin Waligóra, Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie, Wolters Kluwer Polska 2012, s. 200-216.

76. „Ontologicka analyza „nemocne existence””, w: Jan Zamojski i inni (red.), Polske Filosoficke mysleni a medicina, Kosice, Ostrava 212, s. 111-117 (= poz. 42).

77. „Co po socjologii?”, Zarządzanie Publiczne, 1(19) 2012, s. 43-51.

78. „Odpowiedzialność w zarządzaniu placówką zdrowia publicznego”, w: J. Hartman, Z. Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer 2013, s. 55-66.

79. „Bioetyka a teorie etyczne”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56.

80. „Bioetyka w dyskursie publicznym”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56 (wraz z Janem Piaseckim).

81. „Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej”, Prawo i Medycyna, 2/2014 (55, vol. 16), s. 24-42 (z Marią Boratyńską).

82. „Relatywizm i nihilizm moralny”, Principia t. LIX-LX (2014), s. 83-100.

83. „Kultura polityczna jako republikański mit”, Liberté XVIII (2014), s. 11-15.

84. „Jak być socjal-konserwatywnym liberałem?”, w: Ireneusz Krzemiński (red.), Liberalizm polski, Warszawa: Sedno 2015, s. 80-87.

85. „Koniec filozofii, koniec polityki”, Przegląd Polityczny, 130(2015), s. 148-157.

86. „Kondycja intelektualna i etyczna badacza społecznego”, Przegląd Socjologiczny 2/2017, s. 171-179.

 

 

III.      DROBNE ESEJE I PUBLICYSTYKA (pominięto część publikacji prasowych, zwł.  z gazet codziennych  i tygodników oraz wywiady)

 

1.  „Nieco filozoficznie o urodzie ciała”, Czas kultury 6-7/1991, s. 30-34.

2.  „O Liście Schindlera bez egzaltacji”, Czas kultury, 3/1994, s. 62-66.

3.  „Being a stand-in”, The World of English, 4/93.

4.  „Uniwersytety i postmoderniści. Spór z prof. Kołakowskim” (tytuł nadany przez redakcję), Universitas 9-10/1994, s. 86-88.

5.  „Wiem, że wiem wszystko, czyli ‘Co to jest idealizm?’”, Koniec wieku 6 (1994), s. 44-46.

6.  „Żeby owca była owcą”, Magazyn Medyczny 7/1997, s. 6-8.

7.  „Tatr wystarczy dla wszystkich”, Góry 7-8/1997, s. 68-69.

8.  „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Poznań: Wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

9.  „Philosophie an den Ufern der Oder und der Weichsel”, Zeitschrift für Philosophie 4(1999), s. 86-88.

10. „Arystoteles”, Top biografie 7 (lipiec 2002), s. 38-40.

11. „Profesory i chamy”, Przegląd polityczny 59(2003), s. 38-41

12. „Klonowanie? Czemu nie!”, Gazeta Wyborcza z 29 marca 2003, s. 17-18.

13. „Szkoło, zobacz swe dno” (tytuł nadany przez redakcję), Gazeta Wyborcza z 21 10 2003, s. 14

14. „W obronie lekarzy”, Rzeczpospolita, 9.01.2004

15. „List do przodków”, Midrasz, luty 2004.

16. „Czy Polska jest sprawiedliwa”, Rzeczpospolita z 17-18.04.2004, s. A5

17. „Rasiści i potwarcy”, Rzeczpospolita z 15.05.2004, s. A12

18. „Ucywilizujmy eutanazję”, Gazeta Wyborcza z 3-4.07.2004, s. 22-23

19. „Niewinna gra wyobraźni – erotyka w reklamie i handlu”, Marketing w praktyce 9(79) 2004, s. 69-72.

20. „Chrońmy życie poczęte (ale na serio!)”, Gazeta Wyborcza z 2-3.10.2004, s. 22-23.

21. „Pieniądz jest piękny”, Marketing w praktyce 10(80) 2004, s. 70-72.

22. „Klient nasz pan”, Marketing w praktyce, 11(81) 2004, s. 70-72.

23. „Bunt obrażanych mas”, Marketing w praktyce, 12(82) 2004, s. 70-71.

24. „Pokolenie konserwatywnych kosmopolitów”, Przegląd Polityczny 67/68 2004, s. 34-36.

25. „Córa demokracji”, Nowe Państwo, 9(35) 2004, s. 38-39.

26. „Kobiety są lepsze”, Gazeta Wyborcza z 14.01.2005, s. 24

27. „Filozofia w życiu społecznym”, Forum Akademickie 3/2005, s. 28-30.

28. „O modzie i dialektyce elitarności”, Marketing w praktyce, 4(86), kwiecień 2005, s. 70-71.

29. „Zagłada to też polska tragedia”, Gazeta Wyborcza z 5. 05. 2005, s. 16-17

30. „Handel totalny?”, Marketing w praktyce 6(88) 2005, s. 70-71.

31. „Stary klient gasi światło”, Marketing w praktyce 8(90) 2005, s. 70-71.

32. „Pisać, żyć i kochać – nie umiejąc”, Teksty drugie, 4(94) 2005, s. 204-207.

33. „Człowiek targu”, Marketing w praktyce, 11(93) 2005. s. 70-71.

34. „Vivat idioci!”, Marketing w praktyce, 2(96) 2006. s. 70-71.

35. „Znak towarowy ‘Ameryka’”, Marketing w praktyce, 3(97) 2006, s. 70-71.

36. „Erotyczna czasoprzestrzeń rynku Marketing w praktyce, 7(101), s. 68-69.

37. „Sprzedać prawdę”, Marketing w praktyce, 8(102) 2006, s. 68-69.

38. „Zagłada to też polska tragedia”, w: A. Skotnicki, W. Klimczak (red.), Społeczność  żydowska w Polsce, Kraków 2006, s. 219-221 (= poz. 27).

39. „Adres moralny do lewicy i prawicy”, Przegląd Polityczny, 75(2006), s. 12-18.

40. „Ile hipokryzji może znieść demokracja?”, Przegląd Polityczny, 77(2006), s. 72-75.

41. „Marketing: nauka, sztuka czy magia?”, Marketing w praktyce 9(103) 2006, s. 114-115.

42. „Sartre i filozofia”, Midrasz, wrzesień 2006, s. 7-10.

43. „Balast nauczania powszechnego”, Rzeczpospolita z dnia 15.09.2006, s. 10

44. „Czy Polska jest sprawiedliwa?”, w: J. Winiecki (red.), Gospodarka bez ekonoma, Warszawa 2006, (= poz. 16).

45. „Czeski sen i filozofowie”, Marketing w praktyce, 10(104) 2006, s. 102-103.

46. „Małe i duże”, Marketing w Praktyce, 11(105) 2006, s. 98-99.

47. „Marketing robi różnicę”, Marketing w Praktyce, 12(106) 2006, s. 94-95.

48. „Czy marketing jest grzeszny?”, Marketing w Praktyce, 1(107) 2007, s. 94-95.

49. „Zrozumieć bogatego”, Marketing w Praktyce, 2(108) 2007, s. 94-95.

50. „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, Dziennik, 15.02.2007, s. 28.

51. „Teodemokracja Kaczyńskich”, Gazeta Wyborcza, 21.02.2007, s. 16.

52. „W wolnych krajach ludzie sami decydują, kiedy umierać” [tytuł nadany przez redakcję], Rzeczpospolita, 1.03.2007, s. 8.

53. „Ulica krokodyli”, Marketing w Praktyce, 4(110) 2007, s. 94-95.

54. „Młodzież szuka odpowiedzi”, Dziennik, 18.04.2007, s. 26

55. „Bez pamięci”, fo:pa, 27 (kwiecień 2007), s. 2-4.

56. „Widzialna ręka rynku”, Marketing w Praktyce, 5 (111) 2007, s. 94-95.

57. „Marketing ponowoczesny”, Marketing w Praktyce, 6 (112) 2007, s. 90-91.

58. „Marketing bez produktu?”, Marketing w Praktyce, 7 (113) 2007, s. 94-95.

59. „First life!”, Marketing w Praktyce, 9 (115) 2007, s. 98-99.

60. „O wadach demokracji, czyli dlaczego niektórzy nie muszą płacić podatków”, w: Jan  Winiecki (red.), Dlaczego inne kraje nas przeganiają?, Warszawa 2007, s. 163-178.

61. „Marketing demokratyczny”, Marketing w praktyce, 10(116) 2007, s. 94-95.

62. „Jedna katoliczka więcej”, Gazeta Wyborcza, 27.07.2007

63. „Spełnił się czarny sen młodych matek”, Dziennik, 12.11.2007, s. 20

64. „Darmocha kochanką rynku”, Marketing w praktyce, 1(119) 2008, s. 94-95.

65. „Co to jest sklep?”, Marketing w praktyce, 2(120) 2008, s. 94-95.

66. „Marketing jako wraping”, Marketing w praktyce, 3(121) 2008, s. 74-75.

67. „Stanowisko pracy jako towar”, Marketing w praktyce, 4(122) 2008, s. 94-95.

68. „Wyzwolenie marketingu”, Marketing w praktyce, 5(123) 2008, s. 94-95.

69. „Marketing piękna”, Marketing w praktyce, 6(124) 2008, s. 94-95.

70. Prostytucja zaufania”, Marketing w praktyce, 7(125) 2008, s. 94-95.

71. „Biedny marketer w sieci”, Marketing w praktyce, 8(126) 2008, s. 86-87.

72. „Marketing bez potrzeby”, Marketing w praktyce, 9(127) 2008, s. 94-95.

73. „Habilitacje i tak tracą na wartości”, Dziennik, 12.09.2008, s. 17

74. „Patyczkowy wyjadacz i hostessa”, Marketing w praktyce, 10(128) 2008, s. 94-95.

75. „Każdy może je mieć”, Marketing w praktyce, 11(129) 2008, s. 94-95.

76. „Ludzka twarz marketingu sportowego”, Marketing w praktyce, 12(130) 2008, s. 94-95.

77. „Niech żyje kryzys!”, Marketing w praktyce, 1(131) 2009, s. 94-95.

78. „Szkoły bez etyki”, Gazeta Wyborcza, 11.02.2009, s. 18

79. „Szkoła buja w obłokach”, Gazeta Wyborcza, 9.04.2009, s. 20-21

80. „Geje, lesbijki, hipokryci”, Gazeta Wyborcza, 19.06.2009, s. 24

81. „Insajt, czyli puszczanie oka”, Marketing w praktyce, 7(137) 2009, s. 94-95.

82. „Wyznaję, więc nadaję”, Przekrój, 2.07.2009, s. 25

83. „Chciałbym być sobą”, Tygodnik Powszechny 31, 2.08.2009, s. 32-33

84. „Sieć to ostra jazda!”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2009, s. 16

85.  „Heurystyka marketingu”, Marketing w praktyce, 9(139) 2009, s. 94-95.

86. „Niech Żydzi zawładną Kościołem!”, Rzeczpospolita, 30.09.2009, s. A14

87. „Pani Minister – ja nie chcę bonu!”, Gazeta Wyborcza, 6.10.2009, s. 19

88. „Kształcenie pozorne”, Polityka, 42(2727), 17.10.2009, s. 82-83

89. „Niech etyki uczą etycy” (współautor), Gazeta Wyborcza, 26.10.2009, s. 19

90. „Jan już gadżet, to markowy”, Marketing w praktyce, 11(141)2009, s. 94-95.

91. „Luzik w sieci”, Marketing w praktyce, 12(142)2009, s. 94-95.

92. „Mój dziwny kraj i jego dziwna religia”, Liberte 1(2009), s. 74-80 (wznowienie w numerze XXIII z roku 2016).

93. „Nie jestem rasistą, arcybiskupie!”, Gazeta Wyborcza, 9.12.2009, s. 25

94. „Kłopoty i szanse przedmurza Europy”, Dziennik Gazeta Prawna, 248(2624), 21.12.2009, s. A14

95. „A może jednak dacie nam popalić?”, Dziennik Gazeta Prawna, 6(2637), 11.01.2010, s. A13

96. „Zła nowina”, Tygodnik Powszechny, 5(3160), 31.01.2010, s. 27-28

97. „Spoko, będzie drogo”, Marketing w praktyce, 01(143)2010, s. 90-91.

98. „Reklama sprawą honoru”, Marketing w praktyce, 02(144)2010, s. 90-91.

99. „Chciałbym być sobą”, w: Dziennikarskie hity. Grand Press 2009, Poznań 2010, s. 189-194.

100. „Ile państwa w rodzinie”, Dziennik Gazeta Prawna, 44(2675), 4.03.2010, s. A13

101. „Starzy Żydzi i Pan Bóg”, Przekrój, 23.03.2010, s. 6

102. „Różowe i czarne”, Przekrój, 18.05.2010, s. 4

103. „Sympatyczne i niesympatyczne cechy religii”, Liberte V (2010), s. 92-96.

104. „Od lewicy do prawicy. Liberałowie jak okiem sięgnąć”, Liberte VI (2010), s. 38-43.

105. „Ofiara Polski, ofiara za Polskę”, Przekrój, 8.06.2010, s. 6

106. „Vivat rex Poloniae”, Przekrój, 8.07.2010, s. 4

107. „Nasz człowiek na wolności!”, Przekrój, 20.07.2010, s. 6

108. „Nasza, ludowa, zapomniana”, Gazeta Wyborcza, 22.07.2010, s. 14

109. „Przesądy na temat eutanazji”, Medycyna i pasje, 2(7)2010, s. 41-43.

110. „Polska moich marzeń 2030”, w: Jak uszlachetnić nasze Polski (Kongres Obywatelski), Gdańsk 2010, s. 43-48.

111. „Nie ma odwrotu od ustroju wolności”, Rzeczpospolita”, 6.09.2010

112. „Mama robi porządek”, Przekrój, 7.09.2010, s. 8-9

113. „Doktorant w maśle”, Gazeta Wyborcza, 23.09.2010, s. 19

114. „Przedziwna moc krzyża”, Przekrój, 28.09.2010, s. 6

115. „Jak Kaczyński etyki uczy”, Polityka, 41(2777), 9.10.2010, s. 24-25

116. „Palikot, czyli Gasipies”, Przekrój, 19.10.2010, s. 6

117. „In vitro, Kościół, Polska”, Polityka, 44(2780), 30.10.2010, s. 2527

118. „Czy uwiodą nas fanatycy”, Przekrój, 9.11.2010, s. 6

119. „Schodkami do profesury”, Przekrój, 7.12.2010, s. 32-33

120. „Chciałbym być sobą”, w: Adam Michnik (red.), Przeciw antysemityzmowi. 1936-2009, s. 999-1007. (= poz.83)

121. „Takie dobre proroctwo”, Przekrój, 4.01.2011, s. 7

122. „Klient alfa. Klient omega”, Marketing w praktyce 12(154) 2010, s. 90-91.

123. „On i Off w jednym stali domku”, Marketing w praktyce, 01(155), 2011, s. 90-91.

124. „Ignorancja w służbie obłudy”, Polityka 5(2792), 29.01.2011, s. 29-31.

125. „Dorwać nieobecnych”, Marketing w praktyce, 02(156)2011, s. 90-91.

126. „Drogie panie z telewizji”, Przekrój, 1.02.2011, s. 6.

127.  „Staw nie dla każdego. W obronie posłanki Muchy”, Gazeta Wyborcza z 8.02.2011, s. 19.

128.„Gej straszy we mnie”, Przekrój 22.02.2011, s. 5.

129. „Niechby wyrok uzasadniał się sam…”, Mida 1(1) 2011, s. 4-5.

130. „Zakurzony segregator czeka”, Marketing w praktyce, 03(157) 2011, s. 48-49.

131. „Godne, bo wygodne. Krytyka młodzieżowego rozumu”, Tygodnik Powszechny 12(3219), 20.03.2011, s. 14-15.

132. „Gwiezdny czas”, Przekrój, 12(3430), 22.03.2011, s. 6.

133. „Strategia – ryzyko jak okiem sięgnąć”, Marketing w praktyce, 04(158) 2011, s. 90-91.

134.     „Duch się nam zapodział”, Gazeta Wyborcza z 23-25.04.2011, s. 2-4 („Gazeta na Święta”).

135. „Jak oni kupują?”, Marketing w praktyce, 05(159 )2011, s. 56-57.

136. „Nie taka ‘sędzina‘ straszna”, Mida 2 (2) 2011, s. 4-5.

137. „Reklama dźwignią palestry!”, Mida 3(3) 2011, s. 4-5.

138.     „Króliczek rynku”, Marketing w praktyce, 06 (160) 2011, s. 90-91.

139.     „Czytanie? To blaga!”, Gazeta wyborcza z 16.06.2011, s. 18-19.

140.     „Młodzież z partią!”, Liberte VIII (2011), s. 46-51.

141.     „Polityka wzruszeń”, Polityka 27(2814), 29.06.2011, s. 26-27.

142.     „Kasa pana mecenasa”, Mida, 4(4) 2011, s. 4-5.

143.     „Przyszłość jak w banku”, Bank 5(222) 2011, s. 80-81.

144.     „Romans z marką”, Marketing w praktyce, 07(161) 2011, s. 90-91.

145.     „Dobry spam?”, Marketing w praktyce, 08(162) 2011, s. 90-91.

146.     „Polacy, zapisujcie się do partii!”, Gazeta Wyborcza z 13-15.08.2011, s. 20 („Gazeta Świąteczna”).

147.     „Szkoła do przebudowy”, Newsweek Polska, 35/2001 (4.09.2011), s. 72-75.

148.     „Bez obrazy, Wysoki Sądzie!”, Mida, 5(5) 2011, s. 4-5.

149.     „Marketing gra w kości”, Marketing w praktyce, 09(163) 2011, s. 56-57.

150.     „Dylematy etyczne w biznesie”, Harvard Business Review Polska, wrzesień 2011, s. 52-59.

151.     „Władza to my”, Sukces, 10(254), październik 2011, s. 54-57

152.     „Reklama jak obietnica”, Marketing w Praktyce, 10(164) 2011, s. 90-91.

153.     „Komornicy do sądu!”, Mida 7(7) 2011, s. 4-5.

154.     „Marketorewolucja w telefonie”, Marketing w praktyce 11(165) 2011, s. 90-91.

155.     „To idzie wolność”, Polityka 49(2836), 30.11-6.12.2011, s. 20-22.

156.     „Prokuratorzy zasługują na więcej”, Mida 8(8) 2011, s. 4-5.

157.     „Konkurencja? Dźgaj i rąb!”, Marketing w Praktyce 12(166) 2011, s. 90-91.

158.     „Epitafium na grób polskiego inteligenta”, Liberte, X (2011), s. 34-38.

159.     „Marketing przed końcem świata”, Marketing w Praktyce 01(167) 2012, s. 90-91.

160.     „Nie ma darmowych studiów”, Newsweek 3/2012, s. 26-29.

161.     „Świat bez Boga”, Newsweek 5/2012, s. 34-39.

162.     „Engaged znaczy zajęte”, Marketing w praktyce 02(168) 2012, s. 90-91.

163.     „Władza i medycyna”, Polityka 5(2844), 1-8.02.12 s. 36-37.

164.     „SEM znaczy do siebie”, Marketing w praktyce, 03(169) 2012, s. 50-51.

165.     „Odszkodowania nie będzie”, Mida (materiał informacyjny) 2012, s. 8.

166.     „Nie lękajmy się nie klękać”, Polityka 13(2852), 28.03.2012, s. 18-19.

167.     „Przepraszam, umieram”, Gazeta Wyborcza 7-9.04 2012, s. 26-27.

168.     „Bye, bye my old Brand”, Marketing w praktyce, 04 (170) 2012, s. 90-91.

169.     “Refundacja do leczenia!”, Gazeta wyborcza z 17.04.12, s. 15 (z K. Sabiłło).

170.     „Pielęgniarek nie trzeba „doceniać”!”, Ad vocem, 103, marzec-kwiecień 2012, s. 4-5.

171.     „Jest zabawa, jest marketing”, Marketing w Praktyce 05(171) maj 2012, s. 90-91.

172.     „Marketerzy na blogi!”, Marketing w Praktyce, 06(172), czerwiec 2012, s. 90-91.

173.     „Obraza demokratycznych uczuć”, Polityka 31(2869), 1-7.08.12, s. 20-21.

174.     „Halo, pitu bi tu bi!”, Marketing w Praktyce, 07(173) lipiec 2012, s. 90-91.

175.     „Rynek senioralny – kraina łagodności”, Marketing w Praktyce, 8(174) sierpień 2012, s. 50-51.

176.     „Takie sobie przesłanie”, Tak po prostu, 06/2012, s. 1-2.

177.     „Wielkie łowy”, Marketing w praktyce 9(175), wrzesień 2012, s. 60-61.

178.     „Sklep jako pole walki”, Marketing w praktyce 10(176), październik 2012, s. 90-91.

179.     „Nie lękajmy się!”, Fakty i Mity, 43(660) 26.10.12, s. 25.

180.     „Dziady, Dziady…”, Fakty i Mity, 44(661) 2.11.12, s. 25.

[Dalsze cotygodniowe felietony w Faktach i mitach nie są uwzględnione w tej bibliografii]

181.     „Reklama reklamę reklamuje”, Marketing w Praktyce 11(177), listopad 2012, s. 90-91.

182.     „Krzyż Pański z hipokryzją”, Gazeta wyborcza, 30.11.12, s. 10.

183.     „Treścią w konsumenta”, Marketing w Praktyce 12(178) grudzień 2012, s. 90-91.

184.     „Trochę kultury!”, Ad vocem, 106/2012, s. 2-4.

185.     „Chleba i partii!”, Liberte XIII (grudzień 2012), s. 54-59.

186.     „Ośle pióro”, Polityka, s.

[Dalsze felietony, publikowane co dwa tygodnie w Polityce, nie będą uwzględniane w tej bibliografii.]

187.     „Marketing to kultura”, Marketing w Praktyce 1(179) styczeń 2013, s. 90-91.

188.     „Biedny pacjent, lekarz i prokurator”, Gazeta Wyborcza z 19-20.01.13, s. 18.

189.     „Oręż miłosierdzia”, Tak po prostu, 01/2013, s. 3.

190.     „Czas rynkowych chytrusów”, Marketing w Praktyce 2(180), luty 2013, s. 90-91.

191.     „Marketing w skrzynce”, Marketing w Praktyce 3(181), marzec 2013, s. 46-47.

192.     „Markowe hokus-pokus”, Marketing w Praktyce 4(182), kwiecień 2013, s. 90-91

192.     „Uciekać, nie uciekać?”, Tak po prostu, 13/2013, s. 1-2.

193.     „Zdrowy biznes”, Przemysł farmaceutyczny 2/2013, s. 58-61.

194.     „Umarła klasa”, Gazeta Wyborcza z 11-12 maja 2013, s. 12-13.

195.     „Cena godności”, Tak po prostu 14/2013, maj 2013, s. 2.

196.     „Dobra fota na lata”, Marketing w Praktyce, 5(183), maj 2013, s. 90-91.

197.     „Kiedy prawda sprzedaje?”, Marketing w Praktyce, 6(184), maj 2013, s. 90-91.

198.     „Czarne plamy”, Tak po prostu, 15/2013, s. 1.

199.     „Po co jest bioetyka?”, Wiedza i życie 6(942), czerwiec 2913, s. 66-69.

200.     „Heurystyka produktu”, Marketing w Praktyce 7(185), lipiec 2013, s. 88-89.

201.     „Humanistyka pod ścianą”, w: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich 2013.

202.     „Wielki brat nadchodz”, Marketing w Praktyce 9(187), sierpień 2013, s. 46-47.

203.     „Czekam na e-galerię”, Marketing w Praktyce 9(187), wrzesień 2013, s. 54-55.

204.     „Feudalna etyka”, Tak po prostu, 17/2013, sierpień 2013, s. 3.

205.     „Franciszkanizacja”, Tak po prostu, 18/2013, wrzesień 2013, s. 7.

206.     „Teutońska Europa”, Liberte, XV, wrzesień-listopad 2013, s. 142-145.

207.     „Ogon, co psem kręcił”, Marketing w Praktyce 10(188), październik 2013, s. 90-91.

208.     „Uwaga na godność”, Tak po prostu 19/2013, s. 6.

209.     „Duchowość bez ducha”, Charaktery 4/2013, s. 112-115.

210.     „Gdzie te chłopy?”, Marketing w Praktyce 11(189), listopad 2013, s. 90-91.

211.     „Nie osaczaj!”, Marketing w Praktyce 12(190), grudzień 2013, s. 90-91.

212.     „Narodowcy naszych osiedli”, Tak po prostu, listopad 2013, s. 3.

213.     „Święta się liczą”, Tak po prostu, 21/2013, grudzień 2013, s. 1.

214.     „Rzetelnie i bez ściemy”, Marketing w Praktyce 1(91), styczeń 2014, s. 90-91.

215.     „Czas etycznego niżu”, Tak po prostu, 22/2014, styczeń 2014, s. 3.

216.     „Sokrates na polskiej biesiadzie”, Gazeta Wyborcza 1-2 marca 2014, s. 23.

217.     „Marketing pełną gębą”, Marketing w Praktyce 2(192), luty 2014, s. 90-91.

218.     „Crowdmarketing nadchodzi”, Marketing w Praktyce 3(193), marzec 2014, s. 52-53.

219.     „Mecenas Kaczyński nadchodzi”, Tak po prostu, 24/2014, s. 5.

220.     „Pamięć i niepamięć”, Tak po prostu, 25/2014, s. 1.

221.     „Reklama pod kontrolą”, Marketing w Praktyce , 4(194) kwiecień 2014, s. 90-91.

222.     „Srebrny marketing”, Marketing w Praktyce, 5(195), maj 2014, s. 90-91.

223. „Wielkie żarcie”, Marketing w Praktyce , 6(196) czerwiec 2014, s. 90-91.

224. Bez tytułu, wypowiedź w: Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej, Komisja Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Kraków 2014, s. 9-15.

225. „Ujarzmić potwora”, Marketing w Praktyce 7(197) lipiec 2014, s. 38-39.

226. „Powstanie późno urodzonych”, Tak po prostu, 29/2014, s. 1.

227. „Kolo ekolo”, Marketing w Praktyce, 8(198) sierpień 2014, s. 46-47.

228. „Powstań, uniwersytecie!”, Gazeta Wyborcza, 16-17 sierpnia 2014, s. 31.

229. „Lemańszczyzna”,  Tak po prostu, 30/2014, s. 3.

230. „Miłość i marketing”, Marketing w Praktyce, 9(199) wrzesień 2014, s. 58-59.

231. „Demiurgowie z IPN”, Tak po prostu, 31/2014, s. 1.

232. „Kupowanie łączy”, Marketing w Praktyce 10(200) październik 2014, s. 42-43.

233. „Pochwała zamkniętości”, Liberte XIX październik-grudzień 2014, s. 34-37.

244. „Barwy knebla”, Tak po prostu, 32/2104, s. 4.

245. „Frymark uczuć”, Marketing w praktyce, 119201) listopad 2014, s. 90-91.

246. „Gra o `szacun’”, Marketing w Praktyce 12(202), grudzień 2014, s. 90-91.

247. „Polak już nie klęka”, Gazeta Wyborcza 13-14.12.14, s. 47.

248. „Galeria jak katedra”, Marketing w Praktyce 1(203), styczeń  2015, s. 90-91.

249. „Marketing humanistyczny”, ”, Marketing w Praktyce 2(204), luty  2015, s. 90-91.

250. „Lekcja intelektualnej uczciwości”, Niezbędnik inteligenta (Polityka), 1(2015), s. 73-77.

251. „Msza za lewicę”, Gazeta Wyborcza z 17.03.15, s. 7.

252. „Pochwała stereotypów”, Marketing w Praktyce 3(205) marzec 2015, s. 90-91.

253. „Handel podwójny?”, Marketing w Praktyce 4(206) kwiecień 2015, s. 90-91.

254. „Profesor doktor zdegradowany”, Polityka 11(3006), 22.04-27.04.2015, s. 20-26.

255. „Ciężka dola katola”, Gazta Wyborcza, sobota-niedziela 2-3 maja 2015, s. 35.

266. „Personalizacja masowa?”, Marketing w Praktyce 5(207) maj 2015, s. 90-91.

267. „Tekstowanie z klasa”, Marketing w Praktyce 6(208) czerwiec 2015, s. 90-91.

268. „Nasz ślad”, Marketing w praktyce 7(209) lipiec 2015, s. 90-91.

269. „Żyletki i stokrotki”, Polityka 31(30120), 29.07-4.08 2015, s. 20-21.

270. „Bzyk bzyk marketing”, Marketing w praktyce 8(210) sierpień 2015, s. 90-91.

271. „Ludzka marka”, Marketing w praktyce 9(211) wrzesień 2015, s. 90-91.

272. „Albo etyka, albo ruina”, Gazeta Wyborcza 3-4 października 2015, s. 38-39.

273. „Nie tylko serce i rozum”, Marketing w Praktyce 10(212) październik 2015, s. 90-91.

274. „Niemodna większość”, Marketing w Praktyce 12(214) grudzień 2015, s. 90-91.

275. „Emancypacja zawodowa pielęgniarek u progu XXI wieku”, Małopolskie pielęgniarki i położne, listopad-grudzień 2015, s. 14-16.

276. „W sieci jak w klubie”, Marketing w Praktyce 1(215) styczeń 2016, s. 90-91.

277. „Duże fajne zakupy”, Marketing w Praktyce 2(216) luty 2016, s. 90-91.

288. „Ludzki marketing”, Marketing w Praktyce 3(217) marzec 2016, s. 90-91.

289. „Marketingowa ars amandi”, Marketing w Praktyce 4(218) kwiecień 2016, s. 90-91.

290. „Insajty w kwestii insajtów”, Marketing w Praktyce 6(220) czerwiec 2016, s. 90-91.

291. „Niedoskonałe jest piękne”, Marketing w Praktyce 7(221) lipiec 2016, s. 82-83.

292. „Marketing klasy B”, Marketing w Praktyce 8(222) sierpień 2016, s. 82-83.

293. „Partie wiele warte”, Polityka 2(3093), 11-17.01.17, s. 25-27.

 

 

 

 

IV.      RECENZJE I INNE

1.  „Idea heurystyki filozoficznej”, Sprawozdania KNF PAN w Krakowie za rok 1993.

2.  „Książki nadesłane”, Principia t. VII (1993), s. 133-148.

3.  „Słowo od syna”, w: Stanisław Hartman, Wspomnienia (lwowskie i inne), Wrocław: Leopoldinum 1994, s. 5-7.

4.  „O profesorze Stanisławie Hartmanie i jego wspomnieniach”, Nasz Uniwersytet, nr 19, Wrocław 1994.

5.  „Książki nadesłane”, Principia t. VIII-IX (1994), s. 305-323.

6.  „Książki nadesłane”, Principia t. X-XI (1994), s. 207-223.

7.  „Książki nadesłane”, Principia t. XIII-XIV (1995), s. 303-327.

8.  „Filozofia w Polsce 1990-1995” (przemówienie na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym), Principia – Ekspres Filozoficzny 12 (XI 1995), s. 19-23 (wspólnie z J. Jaśtalem).

9.  Wypowiedź na konferencji, w: Raport o stanie badań nad filozofią niemiecką w Polsce, Toruń 1995.

10. „Od redakcji” [z okazji 5-lecia Principiów], Principia t. XIII-XIV (1995), s. 9-10.

11. „Książki nadesłane”, Principia t. XVI-XVII (1996-97), s. 282-307.

12. „To, co najważniejsze, czyli nowi wybrańcy PNTA”, Pontes. Biuletyn Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego 3 (1997), s. 25-27.

13. „Uwagi w sprawie listy wyróżnionych czasopism filozoficznych”, Principia – Ekspres Filozoficzny 20 (X 1998), s. 46-51; komentarz do „Uwag o odsyłaczach i przypisach” W. Krajewskiego, tamże, s. 53-54.

14. „W kwestii podstaw bioetyki. W odpowiedzi na polemikę Wojciecha Bobera”, Edukacja Filozoficzna 1999, 28, s. 69-71.

15. „Konferencja na ulicy Krokodyli”, Pontes. Biuletyn Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego 7 (2000), s. 13-15.

16. „Dziesięć lat Principiów”, Principia t. XXVI (2000), s. 5-6.

17. „Pominajmy na mądrość dobrego” [o ks. J. Tischnerze], Principia – Ekspres Filozoficzny 25 (XI 2000), s. 2.

18. „Od redaktora”, w: Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków: Aureus 2000, s. 5.

19.„Agathon biblion”, Principia – Ekspres filozoficzny 26 (II 2001), s. 37-39; „Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTF”, tamże, s. 45-46

20. „Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTF”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 29,  s. 12-14.

21. „10 lat Ekspresu – 30 numerów”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 30, s. 3; tamże „Młyny mielą, czyli ciąg dalszy sprawy czasopism”, s. 20-23.

22. Ok. 100 haseł filozoficznych w Wielkim Słowniku Wyrazów Obcych PWN, Warszawa: WN PWN 2003.

23. „Apologia”, Principia – Ekspres Filozoficzny 33 (2003), s. 13-16; „Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTF”, tamże, s. 11-13.

24. „Illustrisimus vir”, Principia – Ekspres Filozoficzny 34 (2003), s. 16-17; „Sprawozdanie z posiedzenia KNF PAN”, tamże, s. 15; „Sprawozdanie ze Światowego Kongresu Filozoficznego w Istambule”, tamże, s. 18-20.

25. „Sprawozdanie z posiedzenia KNF PAN”, Principia – Ekspres Filozoficzny 35 (2004), s. 8-10.

26. Ok. 120 haseł w: Jan Hartman (red.), Słownik Filozofii, Kraków: Zielona Sowa 2004.

27. „Leszek Mądry”, rec. Czy diabeł może być zbawiony… L. Kołakowskiego, Principia – Ekspres filozoficzny, nr. 39, 2006, s. 53-56; tamże: Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTF, s. 6-7; tamże Sprawozdanie z posiedzenia KNF PAN, s. 8-9.

28. „Czterdziesty numer Ekspresu!”, Principia – Ekspres Filozoficzny 40(2006), s. 2.

29. „Jeszcze o 13 grudnia 1981”, Przegląd Polityczny 81(2007), s. 179-180.

30. „Uwaga na marginesie o etyce zdrowia publicznego”, w: Cezary W. Włodarczyk i inni (red.), Zdrowie Publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnienia etyczne, Kraków: Wyd. UJ, 313-316.

31. „Leszek Mądry”, w: W. Chudoba (red.), Bene merengi civitas radomiensis. Leszkowi Kołakowskiemu w 80 rocznicę urodzin, Radom 2007, s. 41-44. (=poz. 27).

32. Wypowiedź w ramach Otwartego kolegium redakcyjnego Znaku „Polityka i rozmowa”, Znak 669(2)2011, s. 91-93.

33. „Zachęta”, w: Maria Mostowska, Wyjazd we dwoje i inne opowiadania, Warszawa: Jirafa Roja 2011, s. 7-8.

34. „Stąd do wieczności” (rec. książki K. Michalskiego), Znak 679 (grudzień 2011).

35. „Jak uczyć historii pod naporem reakcji?”, w: I. Chmura-Rutkowska i in. (red.), Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, Kraków: Impuls 2013, s. 107-112.

 

 

 

 

V.        PRZEKŁADY:

1.  R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, Kraków: Aureus 2002 (tamże: E. Husserl, „Medytacje Kartezjusza”); wyd. 2. Kraków: Zielona Sowa 2004. (franc., niem.)

2.  Edmund E. Gettier, „Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?”, Principia t. I (1990), s. 93-96. (ang., z J. Rabusem; wersja poprawiona w: Jan Hartman, Wstęp do filozofii)

3.  Jean Hyppolite, „Wprowadzenie” do: Logika a egzystencja. Rozprawa o logice Hegla., Principia, t. III (1991), s. 131-134. (franc.)

4.  Matthew Lipman, Podręcznik metodyczny do programu nauki filozofii dla dzieci „Lisa”, 1 ark. wyd. (ang.)

5.  G.W.F. Hegel, „Kilka uwag o przedstawieniu wielkości”, Principia X-XI (1994), s. 129-132. (niem.)

6.  Kazimierz Ajdukiewicz, Przemówienie powitalne na Kongresie Filozoficznym w Paryżu w 1936 r., Principia X-XI (1994), s. 123-128. (franc.)

7.  J. Habermas, R. Rorty, Debata warszawska V 1995, Transit 1/95 (XI 95), s. 5-11, 28-34. (ang.)

8.  G. Kepel, „Muzułmanie w Europie”, Transit 1/95 (XI 95), s. 151-157. (franc.)

9.  J. Stepan, „Dzisiejsza filozofia w Czechach”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 22 (1999), s. 36-39. (czeski)

10. I. Blecha, „Kilka słów o dzisiejszej filozofii w Czechach”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 22 (1999), s. 40-46 (czeski, z J. Golianem).

11. P. Tiszczenko, „Do przyjaciół Polaków – o filozofii w dzisiejszej Rosji”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 28, s. 51-54 (ros.).

 

VI. TOMY ZREDAGOWANE

1.      Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków 2000.

2.      Jan Hartman (red.), Słownik filozofii, Kraków 2003, 2007.

3.      Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010.

4.      Jan Hartman, Marcin Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.

5.      Jan Hartman, Zbigniew Zalewski (red.)., Etyczne problem zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

6.      Jan Hartman, Marta Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Warszawa: Wolters-Kluwer 2016.

 

jot@ka