Jan Hartman
j.hartman@iphils.uj.edu.pl
Principia, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
 
    back
   
Publikacje  
  home

Jan Hartman

 

PUBLIKACJE

 

I. KSIĄŻKI

1. Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, Lublin: Wyd. UMCS 1993, s. 148 (seria: RRR).

2. Heurystyka filozoficzna, Wrocław: Leopoldinum 1997, 2011, s. 298 (seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

3. Jak poważnie studiować filozofię, Kraków: Aureus 1999, 2005, s. 260, 216.

4. Techniki metafilozofii, Kraków: Aureus 2001, s. 288.

5. Short Studies in Bioethics, Kraków: Coll. Med. UJ 2003, s. 80.

6. Wstęp do filozofii, Warszawa: WN PWN 2005, 2006, 2008, 2013, s. 272.

7. Przez filozofię, Kraków: Aureus 2007, s. 560.

8. Wiedza o etyce (z Janem Woleńskim), Wydawnictwa Szkolne PWN 2008, s. 448.

9. Bioetyka dla lekarzy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, 2011, s. 200.

10. Polityka filozofii. Eseje, Kraków: Universitas 2010, s. 250.

11. Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu, Kraków: Aureus 2010, s. 242.

12. Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii, Kraków: Universitas2011.

13. Zebra Hartmana, Łódź: Fundacja Industrial 2011, s. 252.

14. Głupie pytania, Warszawa: Agora 2013, s. 238.

15.Etyka.Poradnika dla grzesznikówfont-family:"Arial",sans-serif'>, Agora 2015, s. 248.

 

II. ARTYKUŁY

1. „Ogólna idea transcendentalizmu”, Principia t. I (1990), s. 74-92.

2. „Trudności w pracy filozofa”, Principia t. II (1990), s. 79-96.

3. „Bóg – drażliwe miejsce filozofii”, Akcent 4(42) 1990, s. 135-139.

4. „O istocie liberalizmu”, Akcent 4(46) 1991, s. 141-147.

5. „Komentarz do R.Chisholma ‘Co to jest argument transcendentalny?’”, Principia t. IV (1991),s. 35-46.

6. „Nieco filozoficznie ourodzie ciała”, Czas kultury 6-7 (1991), s. 30-34.

7. „Metateoretyczne uzasadnienie liberalizmu”, Czas kultury 1992.@

8. „O istocie liberalizmu”, w: Liberalizm i Polis: przeszłość i przyszłość, Lublin:PTF i Wyd. UMCS 1993, s. 80-89.

9. „O wyższości ideałównad ideami”, w: Wartość bycia. Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu wdarze, Kraków-Warszawa: PTF 1993, s. 186-206.

10. „Heurystyka adydaktyka”, Kwartalnik Pedagogiczny 1993, 3(149), s. 35-42.

11. „Analiza heurystyczna dyskursu transcedentalnego”, Sztuka i filozofia 9 (1994), s.99-108.

12. „Doświadczenie adepta filozofii i dominacja historii filozofii”, Koniec wieku 7/95, s.50-58.

13. „Cogito – metafizyczność – konserwatyzm”, Principia t. XIII-XIV (1995), s. 257-269.

14. „Choroba jako zło i jako dobro”, Magazyn Medyczny 9(1996).

15. „Problematyka istnienia – rekapitulacja”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXV (1997), z. 1,s. 195-208.

16. „Być przyjacielem Nietzschego”, w: A. Przybysławski (red.), Nietzsche 1900-2000,Kraków 1997, s. 231-244.

17. „Heurystyka refleksji”, Principia t. XVIII-XIX (1997), s. 225-241.

18. „Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych”, Teksty Drugie ½(1998), s. 207-222.

19. „Industria et respublica”, Transit 4 (1998), s. 143-152.

20. „Jean-Francois Lyotard (1924-1998). W obronie jego Kondycji ponowoczesnej”, Principiat. XXI-XXII (1998), s. 327-335.

21. „The real transformation through appearances of transformation”, Proceedings of theIVth Congress of Culture, Pamplona 1996, Pamplona 1998.

22. „Metafizyczna czy pragmatyczna podstawa dla rozstrzygania problemów bioetycznych?”, EdukacjaFilozoficzna 27 (1999), s. 66-72.

23. „Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne psychiatrii”, Folia MedicaCracoviensia t. XXXIX, z. 3-4, 1998, s. 151-157.

24. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłośćfilozofii, Poznań: wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

25. „Klonowanie człowieka jako wyzwanie”, Medycyna Wieku Rozwojowego 1999, (suplement I donr 3, „Czy klonować człowieka? Kontrowersje wokół klonowania”), s. 27-40.

26. „Kara główna a wyjęcie spod prawa. Wymiar sprawiedliwości przed trybunałem rozumu”,w: Dorota Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków: Aureus 1999, s.51-58.

27. „Local loyalty – universal responsibility”, w: Janos Brendel (ed.), Culture of the Time ofTransformation, Poznań: WiS Publishers Poznań 1999, s. 126-129.

28. „Wesenhafter Formalismus der praktischenPhilosophie”, Synthesis Philosophica 26-27 (1-2/1999), s. 235-245.

29. „Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność (w kontekście zagadnienia prawa doemigracji)”, Etyka 1999 (nr 32), s. 75-81. (= poz. 25)

30. „Illnes as Evil andIllnes as Good”, Analecta Huserliana. The Yearbook of PhenomenologicalResearch, Vol. LXIV„Between Life and Death”, Kluwer 2000, s. 85-90.

31. „Pytanie główne filozofii a dezyderat główny człowieka (o zagadnieniu istnienia Boga izbawienia duszy nieśmiertelnej)”, Kwartalnik Filozoficzny t. XXVIII, z.1, 2000, s. 51-57.

32. „Istotowy formalizm filozofii praktycznej”, w: Ewa Nowak-Juchacz (red.), Transcendentalnafilozofia praktyczna, Poznań: WN IF UAM 2000, s. 169-180. (= poz. 26)

33. „Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię (trzecia wojnaniemiecko-amerykańska)”, Przegląd Filozoficzny 2(34) 2000, s. 224-233.

34. „Pojęciepewności i jego korelaty: prawdziwość i oczywistość (zarys koncepcji)”, w: JanHartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków:Aureus 2000, s. 280-290 (tamże: „Od redaktora”, s. 7).

35. „Biotehics: metaphysicsor pragmatics?”, Ends and Means, vol. 4, nr 3 Autumn 2000; style='letter-spacing:-.1pt'>www.abdn.ac.uk/philosophy/cpts/hartman.hti

36. „Spóro istnienie świata” – obszerne hasło w: Andrzej Nowak, Leszek Sosnowski (red.),Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001,s. 250-254 (tamże hasła: „Świat” – s. 273-276 i „Zdarzenie – s. 318-319).

37. „The Definition ofMental Disorder and Discourse Strategies in Psychiatry”, w: Alfred J. Schaueret alia (eds.), Ethics in Medicine, G ö ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, s.440-447. (=poz. 22)

38. „Czy nauczanie filozofii jest w ogóle możliwe”, w: Adam Olech i inni (red.), Pasjaczy misja. O uczeniu filozofii, Częstochowa: WSP 2001, s. 33-39.

39. „Solilokwia baroku”, w: R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman,Kraków: Aureus 2002, s. 106-136 (tamże: „Od tłumacza”, s. 7-16).

40. „Eugenic Society – Responsibility forImagination”, w: P. Juchacz, R. Kozłowski (Hrsg.), Freiheit undVerantwortung. Moral. Recht, und Politik, Hamburg: P. Lang Europäische Verlag 2002, s. 137-144..

41. „Nie-nowoczesny liberalizm”, Przegląd polityczny 56 (2002), s. 3-9.

42. „Ontologia jestestwa chorego (studium bioetyczne)”, Kwartalnik filozoficzny t.XXX z. 3 (2002), s. 139-146.

43. Posłowiew: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Kraków:Zielona Sowa 2002.

44. „Czym jest dzisiaj bioetyka?”, Archeus 3(2002), s. 5-15.

45. „Krytyka poprawności”, Przegląd Polityczny 60(2003), s. 20-24

46. „University campus – aghost city”, w: Malcolm Miles, Nikola Kirham (eds.), Cultures andSettelments, Bristol 2003, s.87-90.

47. „Doctor perversus” – posłowie do: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków:Zielona Sowa 2003, s. 92-106.

48. „Dlaczego muzyka się podoba?”, w: K. Guczalski (red.), Studia z filozofii muzyki,Kraków: Jagiellonica 2003, s. 218-223.

49. „Heureza metodologiczna i jej ograniczenia”, w: J. Jaskóła., A. Olejarczyk (red.), Prawdaa metoda, cz. I „Aporie myśli współczesnej”, Wrocław 2004, s. 221-230.

50. „Filozofi jego artysta”, w: J. Lipiec (red.), Wielkość i piękno filozofii.Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków: Columbinum 2003.

51. „Tamta strona”, Nowa Krytyka 16 (2004), s. 459-464; przedruk w: Fo-Pa 2004.

52. „Libidinal Energy andacademic morality”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6/2004, s.61-67

53. „Energia libidinalna a moralność akademicka”, w: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka,psychologia, psychoterapia, Kraków 2005, s. 89-96). (= poz. 50; wniniejszym tomie jako „Kaprys Freudowski”)

54. „Prolegomenado debaty nad legalizacją eutanazji”, Zdrowie i Zarządzanie, 5/2004, s.43-50.

55. „Kanta sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii”, Ruch filozoficzny, t.LXII, nr 1-2, 2005, s. 75-80.

56. „Polityka a moralność”, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków: Impuls2005, s. 83-91.

57. „Ouniwersytet sofistyczny”, Studia pedagogiczno-artystyczne 2006, t. VI,s. 23-34.

58. „Metodologiceskoje i obscestvennoje sostajanije bioetyki”, Prakticna filozofia (Kijów),3(21)2006, ss. 53-59.

59. „Nieproszony moderator, czyli filozofowie i humaniści”, Zagadnienia naukoznawstwa 2(169)2006, s. 361-367.

60. „Prolegomenado teorii kompetencji”, w: J. Gąssowski, J. Goćkowski, K. Machowska (red.), Problemycywilizacyjne współczesnego świata, Pułtusk 2007, s. 159-170.

61. „Fenomenologia i kryzys”, Principia, t. XLVII-XLVIII (2007), s. 307-334.

62. „Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny”, Diametros 14(2007).(czasopismo elektroniczne)

63. „Nowe Oświecenie”, Przegląd polityczny 89(2008), s. 16-21.

64. „Eros i Tanatos”, w: M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), W stronęfilozofii autorskiej, Kraków: scriptum 2009, s. 135-140; tamże:„Metafilozofia jako filozofioznawstwo”, s. 161-175.

65. „Czego filozof może nauczyć się od matematyka?”, Wiadomości matematyczne, 45(1)2009, s. 51-58.

66. „Filozofia umiera”, Przegląd polityczny 94 (2009).

67. Tożsamość etyka, czyliuprawianie etyki jako problem moralny”, Ruch Filozoficzny LXVI 2009 (1),s. 33-50. (= poz. 62).

68. „Hegel lese ich auch”,Hegel-Jahrbuch 2009 (Hegels politische Philosophie. Zweiter Teil), s.332-336.

69. „Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej”, w: Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetykaw zawodzie lekarza, Warszawa 2010, s. 134-140.

70. „Powstanie i kres idei własności”, w: E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach. Wybórtekstów dedykowanych Profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70 rocznicyurodzin, Warszawa: C.H. Beck 2010, s. 34-49.

71. „Wolność a dyscyplina społeczna”, w: Jan Krukowksi (red.), Profilaktyka czyresocjalizacja. Między teorią a praktyką, Tarnów: Wyd. MWSE 2011, s.13-19.

72. „Wojna lekarzy z pacjentami”, w: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspektydecyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 23-28.

73. „Etyka pracy w instytucjach kultury”, w: Martyna Śliwa (red.), Strategie dlakultury – kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury,Kraków: Małopolski Instytut Kultury 2011, s. 178-188.

74. „Metafilozoficzna analiza pojęcia bytu”, w: M. Woźniczka (red.), Metafilozofia –nieporozumienie czy szansa filozofii?, Kraków: Scriptum 2011, s. 103-118.

75. „Etyka pracy badawczej”, w: Joanna Różyńska, Marcin Waligóra, Badania naukowe zudziałem ludzi w biomedycynie, Wolters Kluwer Polska 2012, s. 200-216.

76. „Ontologicka analyza „nemocne existence””, w: Jan Zamojski i inni (red.), PolskeFilosoficke mysleni a medicina, Kosice, Ostrava 212, s. 111-117 (= poz.42).

77. „Co posocjologii?”, Zarządzanie Publiczne, 1(19) 2012, s. 43-51.

78. „Odpowiedzialność w zarządzaniu placówką zdrowia publicznego”, w: J. Hartman, Z. Zalewski (red.),Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa: WoltersKluwer 2013, s. 55-66.

79. „Bioetyka a teorie etyczne”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka,Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56.

80. „Bioetyka w dyskursie publicznym”, w: Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka,Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 47-56 (wraz z Janem Piaseckim).

81. „Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej”, Prawo i Medycyna, 2/2014 (55, vol.16), s. 24-42 (z Marią Boratyńską).

82. „Relatywizm i nihilizm moralny”, Principia t. LIX-LX (2014), s. 83-100.

83. „Kultura politycznajako republikański mit”, Liberté XVIII (2014), s. 11-15.

84. „Jak być socjal-konserwatywnym liberałem?”, w: Ireneusz Krzemiński (red.), Liberalizmpolski, Warszawa: Sedno 2015, s. 80-87.

85. „Koniec filozofii,koniec polityki”, Przegląd Polityczny, 130(2015), s. 148-157.

 

III. DROBNE ESEJE I PUBLICYSTYKA (pominięto część publikacji prasowych, zwł. z gazet codziennych i tygodników oraz wywiady)

 

1. „Nieco filozoficznieo urodzie ciała”, Czas kultury 6-7/1991, s. 30-34.

2. „O LiścieSchindlera bez egzaltacji”, Czas kultury, 3/1994, s. 62-66.

3. „Being a stand-in”, The World ofEnglish, 4/93.

4. „Uniwersytety ipostmoderniści. Spór z prof. Kołakowskim” (tytuł nadany przez redakcję), Universitas9-10/1994, s. 86-88.

5. „Wiem, że wiemwszystko, czyli ‘Co to jest idealizm?’”, Koniec wieku 6 (1994), s.44-46.

6. „Żeby owca byłaowcą”, Magazyn Medyczny 7/1997, s. 6-8.

7. „Tatr wystarczy dlawszystkich”, Góry 7-8/1997, s. 68-69.

8. „Przyszłość filozofii”, w: R. Kozłowski, P. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłośćfilozofii, Poznań: Wyd. IF UAM 1999, s. 219-224.

9. „Philosophie an den Ufern der Oder und derWeichsel”, Zeitschrift für Philosophie 4(1999), s. 86-88.

10. „Arystoteles”, Topbiografie 7 (lipiec 2002), s. 38-40.

11. „Profesory i chamy”, Przegląd polityczny 59(2003), s. 38-41

12. „Klonowanie? Czemu nie!”, Gazeta Wyborcza z 29 marca 2003, s. 17-18.

13. „Szkoło, zobacz swe dno” (tytuł nadany przez redakcję), Gazeta Wyborcza z 21 102003, s. 14

14. „Wobronie lekarzy”, Rzeczpospolita, 9.01.2004

15. „List do przodków”, Midrasz, luty 2004.

16. „Czy Polska jest sprawiedliwa”, Rzeczpospolita z 17-18.04.2004, s. A5

17. „Rasiści i potwarcy”, Rzeczpospolita z 15.05.2004, s. A12

18. „Ucywilizujmy eutanazję”, Gazeta Wyborcza z 3-4.07.2004, s. 22-23

19. „Niewinna gra wyobraźni – erotyka w reklamie i handlu”, Marketing w praktyce 9(79)2004, s. 69-72.

20. „Chrońmy życie poczęte (ale na serio!)”, Gazeta Wyborcza z 2-3.10.2004, s. 22-23.

21. „Pieniądz jest piękny”, Marketing w praktyce 10(80) 2004, s. 70-72.

22. „Klient nasz pan”, Marketing w praktyce, 11(81) 2004, s. 70-72.

23. „Bunt obrażanych mas”, Marketing w praktyce, 12(82) 2004, s. 70-71.

24. „Pokolenie konserwatywnych kosmopolitów”, Przegląd Polityczny 67/68 2004, s. 34-36.

25. „Córa demokracji”, Nowe Państwo, 9(35) 2004, s. 38-39.

26. „Kobiety są lepsze”, Gazeta Wyborcza z 14.01.2005, s. 24

27. „Filozofia w życiu społecznym”, Forum Akademickie 3/2005, s. 28-30.

28. „O modzie i dialektyce elitarności”, Marketing w praktyce, 4(86), kwiecień2005, s. 70-71.

29. „Zagłada to też polska tragedia”, Gazeta Wyborcza z 5. 05. 2005, s. 16-17

30. „Handel totalny?”, Marketing w praktyce 6(88) 2005, s. 70-71.

31. „Stary klient gasi światło”, Marketing w praktyce 8(90) 2005, s. 70-71.

32. „Pisać,żyć i kochać – nie umiejąc”, Teksty drugie, 4(94) 2005, s. 204-207.

33. „Człowiek targu”, Marketing w praktyce, 11(93) 2005. s. 70-71.

34. „Vivat idioci!”, Marketing w praktyce, 2(96) 2006. s. 70-71.

35. „Znak towarowy ‘Ameryka’”, Marketing w praktyce, 3(97) 2006, s. 70-71.

36. „Erotyczna czasoprzestrzeń rynku Marketing w praktyce, 7(101), s. 68-69.

37. „Sprzedać prawdę”, Marketing w praktyce, 8(102) 2006, s. 68-69.

38. „Zagłada to też polska tragedia”, w: A. Skotnicki, W. Klimczak (red.), Społeczność żydowska w Polsce, Kraków 2006, s. 219-221 (= poz. 27).

39. „Adres moralny do lewicy i prawicy”, Przegląd Polityczny, 75(2006), s. 12-18.

40. „Ile hipokryzji może znieść demokracja?”, Przegląd Polityczny, 77(2006), s.72-75.

41. „Marketing:nauka, sztuka czy magia?”, Marketing w praktyce 9(103) 2006, s. 114-115.

42. „Sartre i filozofia”, Midrasz, wrzesień 2006, s. 7-10.

43. „Balast nauczania powszechnego”, Rzeczpospolita z dnia 15.09.2006, s. 10

44. „Czy Polska jest sprawiedliwa?”, w: J. Winiecki (red.), Gospodarka bez ekonoma,Warszawa 2006, (= poz. 16).

45. „Czeski sen i filozofowie”, Marketing w praktyce, 10(104) 2006, s. 102-103.

46. „Małe i duże”, Marketing w Praktyce, 11(105) 2006, s. 98-99.

47. „Marketing robi różnicę”, Marketing w Praktyce, 12(106) 2006, s. 94-95.

48. „Czy marketing jest grzeszny?”, Marketing w Praktyce, 1(107) 2007, s. 94-95.

49. „Zrozumieć bogatego”, Marketing w Praktyce, 2(108) 2007, s. 94-95.

50. „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, Dziennik, 15.02.2007, s. 28.

51. „Teodemokracja Kaczyńskich”, Gazeta Wyborcza, 21.02.2007, s. 16.

52. „W wolnych krajach ludzie sami decydują, kiedy umierać” [tytuł nadany przezredakcję], Rzeczpospolita, 1.03.2007, s. 8.

53. „Ulica krokodyli”, Marketing w Praktyce, 4(110) 2007, s. 94-95.

54. „Młodzież szuka odpowiedzi”, Dziennik, 18.04.2007, s. 26

55. „Bez pamięci”, fo:pa, 27 (kwiecień 2007), s. 2-4.

56. „Widzialna ręka rynku”, Marketing w Praktyce, 5 (111) 2007, s. 94-95.

57. „Marketing ponowoczesny”, Marketing w Praktyce, 6 (112) 2007, s. 90-91.

58. „Marketing bez produktu?”, Marketing w Praktyce, 7 (113) 2007, s. 94-95.

59. „Firstlife!”, Marketing w Praktyce, 9 (115) 2007, s. 98-99.

60. „O wadach demokracji, czyli dlaczego niektórzy nie muszą płacić podatków”, w: Jan Winiecki (red.), Dlaczego inne kraje nas przeganiają?, Warszawa 2007, s.163-178.

61. „Marketing demokratyczny”, Marketing w praktyce, 10(116) 2007, s. 94-95.

62. „Jedna katoliczkawięcej”, Gazeta Wyborcza, 27.07.2007

63. „Spełnił się czarnysen młodych matek”, Dziennik, 12.11.2007, s. 20

64. „Darmocha kochanką rynku”, Marketing w praktyce, 1(119) 2008, s. 94-95.

65. „Co to jest sklep?”, Marketing w praktyce, 2(120) 2008, s. 94-95.

66. „Marketing jako wraping”, Marketing w praktyce, 3(121) 2008, s. 74-75.

67. „Stanowisko pracy jako towar”, Marketing w praktyce, 4(122) 2008, s. 94-95.

68. „Wyzwolenie marketingu”, Marketing w praktyce, 5(123) 2008, s. 94-95.

69. „Marketing piękna”, Marketing w praktyce, 6(124) 2008, s. 94-95.

70. Prostytucja zaufania”, Marketing w praktyce, 7(125) 2008, s. 94-95.

71. „Biedny marketer w sieci”, Marketing w praktyce, 8(126) 2008, s. 86-87.

72. „Marketing bez potrzeby”, Marketing w praktyce, 9(127) 2008, s. 94-95.

73. „Habilitacje i taktracą na wartości”, Dziennik, 12.09.2008, s. 17

74. „Patyczkowy wyjadacz i hostessa”, Marketing w praktyce, 10(128) 2008, s. 94-95.

75. „Każdy może je mieć”, Marketing w praktyce, 11(129) 2008, s. 94-95.

76. „Ludzka twarz marketingu sportowego”, Marketing w praktyce, 12(130) 2008, s.94-95.

77. „Niech żyje kryzys!”, Marketing w praktyce, 1(131) 2009, s. 94-95.

78. „Szkoły bez etyki”, GazetaWyborcza, 11.02.2009, s. 18

79. „Szkoła buja wobłokach”, Gazeta Wyborcza, 9.04.2009, s. 20-21

80. „Geje, lesbijki,hipokryci”, Gazeta Wyborcza, 19.06.2009, s. 24

81. „Insajt, czyli puszczanie oka”, Marketing w praktyce, 7(137) 2009, s. 94-95.

82. „Wyznaję, więcnadaję”, Przekrój, 2.07.2009, s. 25

83. „Chciałbym być sobą”,Tygodnik Powszechny 31, 2.08.2009, s. 32-33

84. „Sieć to ostra jazda!”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2009, s. 16

85. „Heurystyka marketingu”, Marketing w praktyce, 9(139) 2009, s. 94-95.

86. „Niech Żydzi zawładną Kościołem!”, Rzeczpospolita, 30.09.2009, s. A14

87. „Pani Minister – janie chcę bonu!”, Gazeta Wyborcza, 6.10.2009, s. 19

88. „Kształceniepozorne”, Polityka, 42(2727), 17.10.2009, s. 82-83

89. „Niech etyki ucząetycy” (współautor), Gazeta Wyborcza, 26.10.2009, s. 19

90. „Jan już gadżet, to markowy”, Marketing w praktyce, 11(141)2009, s. 94-95.

91. „Luzik w sieci”, Marketing w praktyce, 12(142)2009, s. 94-95.

92. „Mój dziwny kraj i jego dziwna religia”, Liberte 1(2009), s. 74-80.

93. „Nie jestem rasistą,arcybiskupie!”, Gazeta Wyborcza, 9.12.2009, s. 25

94. „Kłopoty i szanseprzedmurza Europy”, Dziennik Gazeta Prawna, 248(2624), 21.12.2009, s.A14

95. „A może jednak dacienam popalić?”, Dziennik Gazeta Prawna, 6(2637), 11.01.2010, s. A13

96. „Zła nowina”, TygodnikPowszechny, 5(3160), 31.01.2010, s. 27-28

97. „Spoko, będzie drogo”, Marketing w praktyce, 01(143)2010, s. 90-91.

98. „Reklama sprawą honoru”, Marketing w praktyce, 02(144)2010, s. 90-91.

99. „Chciałbym być sobą”, w: Dziennikarskie hity. Grand Press 2009, Poznań 2010, s.189-194.

100. „Ile państwa w rodzinie”, Dziennik Gazeta Prawna, 44(2675), 4.03.2010, s. A13

101. „Starzy Żydzi i Pan Bóg”, Przekrój, 23.03.2010, s. 6

102. „Różowe i czarne”, Przekrój,18.05.2010, s. 4

103. „Sympatyczne i niesympatyczne cechy religii”, Liberte V (2010), s. 92-96.

104. „Od lewicy do prawicy. Liberałowie jak okiem sięgnąć”, Liberte VI (2010), s.38-43.

105. „Ofiara Polski, ofiara za Polskę”, Przekrój, 8.06.2010, s. 6

106. „Vivat rex Poloniae”,Przekrój, 8.07.2010, s. 4

107. „Nasz człowiek nawolności!”, Przekrój, 20.07.2010, s. 6

108. „Nasza, ludowa, zapomniana”, Gazeta Wyborcza, 22.07.2010, s. 14

109. „Przesądy na temat eutanazji”, Medycyna i pasje, 2(7)2010, s. 41-43.

110. „Polska moich marzeń 2030”, w: Jak uszlachetnić nasze Polski (Kongres Obywatelski),Gdańsk 2010, s. 43-48.

111. „Nie ma odwrotu odustroju wolności”, Rzeczpospolita”, 6.09.2010

112. „Mama robi porządek”,Przekrój, 7.09.2010, s. 8-9

113. „Doktorant w maśle”, Gazeta Wyborcza, 23.09.2010, s. 19

114. „Przedziwna moc krzyża”, Przekrój, 28.09.2010, s. 6

115. „Jak Kaczyński etyki uczy”, Polityka, 41(2777), 9.10.2010, s. 24-25

116. „Palikot, czyli Gasipies”, Przekrój, 19.10.2010, s. 6

117. „In vitro, Kościół,Polska”, Polityka, 44(2780), 30.10.2010, s. 2527

118. „Czy uwiodą nas fanatycy”, Przekrój, 9.11.2010, s. 6

119. „Schodkami do profesury”, Przekrój, 7.12.2010, s. 32-33

120. „Chciałbym być sobą”, w: Adam Michnik (red.), Przeciw antysemityzmowi. 1936-2009,s. 999-1007. (= poz.83)

121. „Takie dobre proroctwo”, Przekrój, 4.01.2011, s. 7

122. „Klient alfa. Klient omega”, Marketing w praktyce 12(154) 2010, s. 90-91.

123. „On i Off w jednym stali domku”, Marketing w praktyce, 01(155), 2011, s.90-91.

124. „Ignorancja w służbie obłudy”, Polityka 5(2792), 29.01.2011, s. 29-31.

125. „Dorwać nieobecnych”, Marketing w praktyce, 02(156)2011, s. 90-91.

126. „Drogie panie z telewizji”, Przekrój, 1.02.2011, s. 6.

127. „Staw nie dlakażdego. W obronie posłanki Muchy”, Gazeta Wyborcza z 8.02.2011, s. 19.

128. „Gej straszy we mnie”, Przekrój22.02.2011, s. 5.

129. „Niechby wyrok uzasadniał się sam…”, Mida 1(1) 2011, s. 4-5.

130. „Zakurzony segregator czeka”, Marketing w praktyce, 03(157) 2011, s. 48-49.

131. „Godne, bo wygodne. Krytyka młodzieżowego rozumu”, Tygodnik Powszechny 12(3219),20.03.2011, s. 14-15.

132. „Gwiezdny czas”, Przekrój, 12(3430), 22.03.2011, s. 6.

133. „Strategia – ryzyko jak okiem sięgnąć”, Marketing w praktyce, 04(158) 2011, s.90-91.

134. „Duch się nam zapodział”, Gazeta Wyborcza z 23-25.04.2011, s. 2-4 („Gazeta naŚwięta”).

135. „Jak oni kupują?”, Marketing w praktyce, 05(159 )2011, s. 56-57.

136. „Nie taka ‘sędzina‘ straszna”, Mida 2 (2) 2011, s. 4-5.

137. „Reklama dźwignią palestry!”, Mida 3(3) 2011, s. 4-5.

138. „Króliczek rynku”, Marketing w praktyce, 06 (160) 2011, s. 90-91.

139. „Czytanie? To blaga!”, Gazetawyborcza z 16.06.2011, s. 18-19.

140. „Młodzież z partią!”, LiberteVIII (2011), s. 46-51.

141. „Polityka wzruszeń”, Polityka27(2814), 29.06.2011, s. 26-27.

142. „Kasa pana mecenasa”, Mida,4(4) 2011, s. 4-5.

143. „Przyszłość jak w banku”, Bank 5(222) 2011, s. 80-81.

144. „Romans z marką”, Marketing w praktyce, 07(161) 2011, s. 90-91.

145. „Dobry spam?”, Marketing w praktyce, 08(162) 2011, s. 90-91.

146. „Polacy, zapisujcie się do partii!”, Gazeta Wyborcza z 13-15.08.2011, s. 20 („GazetaŚwiąteczna”).

147. „Szkoła do przebudowy”, Newsweek Polska, 35/2001 (4.09.2011), s. 72-75.

148. „Bez obrazy, Wysoki Sądzie!”, Mida, 5(5) 2011, s. 4-5.

149. „Marketing gra wkości”, Marketing w praktyce, 09(163) 2011, s. 56-57.

150. „Dylematy etyczne w biznesie”,Harvard Business Review Polska, wrzesień 2011, s. 52-59.

151. „Władza to my”, Sukces,10(254), październik 2011, s. 54-57

152. „Reklama jak obietnica”, Marketing w Praktyce, 10(164) 2011, s. 90-91.

153. „Komornicy do sądu!”, Mida7(7) 2011, s. 4-5.

154. „Marketorewolucja w telefonie”, Marketing w praktyce 11(165) 2011, s. 90-91.

155. „To idzie wolność”, Polityka49(2836), 30.11-6.12.2011, s. 20-22.

156. „Prokuratorzy zasługują na więcej”, Mida 8(8) 2011, s. 4-5.

157. „Konkurencja? Dźgaj i rąb!”, Marketing w Praktyce 12(166) 2011, s. 90-91.

158. „Epitafium na grób polskiego inteligenta”, Liberte, X (2011), s. 34-38.

159. „Marketing przed końcem świata”, Marketing w Praktyce 01(167) 2012, s. 90-91.

160. „Nie ma darmowychstudiów”, Newsweek 3/2012, s. 26-29.

161. „Świat bez Boga”, Newsweek5/2012, s. 34-39.

162. „Engaged znaczy zajęte”, Marketing w praktyce 02(168) 2012, s. 90-91.

163. „Władza i medycyna”, Polityka5(2844), 1-8.02.12 s. 36-37.

164. „SEM znaczy do siebie”, Marketing w praktyce, 03(169) 2012, s. 50-51.

165. „Odszkodowania nie będzie”, Mida (materiał informacyjny) 2012, s. 8.

166. „Nie lękajmy się nie klękać”, Polityka 13(2852), 28.03.2012, s. 18-19.

167. „Przepraszam, umieram”,Gazeta Wyborcza 7-9.04 2012, s. 26-27.

168. „Bye, bye my old Brand”,Marketing w praktyce, 04 (170) 2012, s. 90-91.

169. “Refundacja doleczenia!”, Gazeta wyborcza z 17.04.12, s. 15 (z K. Sabiłło).

170. „Pielęgniarek nietrzeba „doceniać”!”, Ad vocem, 103, marzec-kwiecień 2012, s. 4-5.

171. „Jest zabawa, jest marketing”, Marketing w Praktyce 05(171) maj 2012, s. 90-91.

172. „Marketerzy nablogi!”, Marketing w Praktyce, 06(172), czerwiec 2012, s. 90-91.

173. „Obraza demokratycznych uczuć”, Polityka 31(2869), 1-7.08.12, s. 20-21.

174. „Halo, pitu bi tu bi!”,Marketing w Praktyce, 07(173) lipiec 2012, s. 90-91.

175. „Rynek senioralny – kraina łagodności”, Marketing w Praktyce, 8(174) sierpień 2012, s.50-51.

176. „Takie sobie przesłanie”,Tak po prostu, 06/2012, s. 1-2.

177. „Wielkie łowy”, Marketing w praktyce 9(175), wrzesień 2012, s. 60-61.

178. „Sklep jako polewalki”, Marketing w praktyce 10(176), październik 2012, s. 90-91.

179. „Nie lękajmy się!”,Fakty i Mity, 43(660) 26.10.12, s. 25.

180. „Dziady, Dziady…”, Faktyi Mity, 44(661) 2.11.12, s. 25.

181. „Reklama reklamę reklamuje”, Marketing w Praktyce 11(177), listopad 2012, s. 90-91.

182. „Krzyż Pański zhipokryzją”, Gazeta wyborcza, 30.11.12, s. 10.

183. „Treścią w konsumenta”,Marketing w Praktyce 12(178) grudzień 2012, s. 90-91.

184. „Trochę kultury!”, Advocem, 106/2012, s. 2-4.

185. „Chleba i partii!”, LiberteXIII (grudzień 2012), s. 54-59.

186. „Ośle pióro”, Polityka,s.

187. „Marketing to kultura”,Marketing w Praktyce 1(179) styczeń 2013, s. 90-91.

188. „Biedny pacjent, lekarz i prokurator”, Gazeta Wyborcza z 19-20.01.13, s. 18.

189. „Oręż miłosierdzia”, Takpo prostu, 01/2013, s. 3.

190. „Czas rynkowych chytrusów”, Marketing w Praktyce 2(180), luty 2013, s. 90-91.

191. „Marketing w skrzynce”,Marketing w Praktyce 3(181), marzec 2013, s. 46-47.

192. „Markowe hokus-pokus”, Marketing w Praktyce 4(182), kwiecień 2013, s. 90-91

192. „Uciekać, nie uciekać?”, Tak po prostu, 13/2013, s. 1-2.

193. „Zdrowy biznes”, Przemysłfarmaceutyczny 2/2013, s. 58-61.

194. „Umarła klasa”, GazetaWyborcza z 11-12 maja 2013, s. 12-13.

195. „Cena godności”, Takpo prostu 14/2013, maj 2013, s. 2.

196. „Dobra fota na lata”, Marketing w Praktyce, 5(183), maj 2013, s. 90-91.

197. „Kiedy prawda sprzedaje?”, Marketing w Praktyce, 6(184), maj 2013, s. 90-91.

198. „Czarne plamy”, Takpo prostu, 15/2013, s. 1.

199. „Po co jest bioetyka?”,Wiedza i życie 6(942), czerwiec 2913, s. 66-69.

200. „Heurystyka produktu”, Marketing w Praktyce 7(185), lipiec 2013, s. 88-89.

201. „Humanistyka pod ścianą”, w: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku,Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich 2013.

202. „Wielki brat nadchodzi”,Marketing w Praktyce 9(187), sierpień 2013, s. 46-47.

203. „Czekam na e-galerię”, Marketing w Praktyce 9(187), wrzesień 2013, s. 54-55.

204. „Feudalna etyka”, Tak po prostu, 17/2013, sierpień 2013, s. 3.

205. „Franciszkanizacja”, Tak po prostu, 18/2013, wrzesień 2013, s. 7.

206. „Teutońska Europa”, Liberte,XV, wrzesień-listopad 2013, s. 142-145.

207. „Ogon, co psem kręcił”,Marketing w Praktyce 10(188), październik 2013, s. 90-91.

208. „Uwaga na godność”, Takpo prostu 19/2013, s. 6.

209. „Duchowość bez ducha”, Charaktery4/2013, s. 112-115.

210. „Gdzie te chłopy?”, Marketing w Praktyce 11(189), listopad 2013, s. 90-91.

211. „Nie osaczaj!”, Marketing w Praktyce 12(190), grudzień 2013, s. 90-91.

212. „Narodowcy naszych osiedli”, Tak po prostu, listopad 2013, s. 3.

213. „Święta się liczą”, Takpo prostu, 21/2013, grudzień 2013, s. 1.

214. „Rzetelnie i bezściemy”, Marketing w Praktyce 1(91), styczeń 2014, s. 90-91.

215. „Czas etycznego niżu”, Takpo prostu, 22/2014, styczeń 2014, s. 3.

216. „Sokrates na polskiej biesiadzie”, Gazeta Wyborcza 1-2 marca 2014, s. 23.

217. „Marketing pełną gębą”,Marketing w Praktyce 2(192), luty 2014, s. 90-91.

218. „Crowdmarketing nadchodzi”, Marketing w Praktyce 3(193), marzec 2014, s. 52-53.

219. „Mecenas Kaczyński nadchodzi”, Tak po prostu, 24/2014, s. 5.

220. „Pamięć i niepamięć”, Takpo prostu, 25/2014, s. 1.

221. „Reklama pod kontrolą”,Marketing w Praktyce , 4(194) kwiecień 2014, s. 90-91.

222. „Srebrny marketing”, Marketing w Praktyce, 5(195), maj 2014, s. 90-91.

223. „Wielkie żarcie”, Marketing w Praktyce , 6(196) czerwiec 2014, s. 90-91.

224. Beztytułu, wypowiedź w: Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej, KomisjaEtyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Kraków 2014, s. 9-15.

225. „Ujarzmić potwora”, Marketing w Praktyce 7(197) lipiec 2014, s. 38-39.

226. „Powstanie późno urodzonych”, Tak po prostu, 29/2014, s. 1.

227. „Kolo e kolo”, Marketing w Praktyce, 8(198) sierpień 2014, s. 46-47.

228. „Powstań, uniwersytecie!”, Gazeta Wyborcza, 16-17 sierpnia 2014, s. 31.

229. „Lemańszczyzna”, Tak po prostu, 30/2014, s. 3.

230. „Miłośći marketing”, Marketing w Praktyce, 9(199) wrzesień 2014, s. 58-59.

231. „Demiurgowie z IPN”, Takpo prostu, 31/2014, s. 1.

232. „Kupowanie łączy”, Marketing w Praktyce 10(200) październik 2014, s. 42-43.

233. „Pochwała zamkniętości”, Liberte XIX październik-grudzień 2014, s. 34-37.

244. „Barwy knebla”, Tak po prostu, 32/2104, s. 4.

245. „Frymark uczuć”, Marketing w praktyce, 119201) listopad 2014, s. 90-91.

246. „Gra o `szacun’”, Marketing w Praktyce 12(202), grudzień 2014, s. 90-91.

247. „Polak już nie klęka”,Gazeta Wyborcza 13-14.12.14, s. 47.

248. „Galeria jak katedra”, Marketing w Praktyce 1(203), styczeń 2015, s. 90-91.

249. „Marketing humanistyczny”, ”, Marketing w Praktyce 2(204), luty 2015, s. 90-91.

250. „Lekcja intelektualnej uczciwości”, Niezbędnik inteligenta (Polityka), 1(2015),s. 73-77.

251. „Msza za lewicę”, GazetaWyborcza z 17.03.15, s. 7.

252. „Pochwała stereotypów”, Marketing w Praktyce 3(205) marzec 2015, s. 90-91.

253. „Handel podwójny?”, Marketing w Praktyce 4(206) kwiecień 2015, s. 90-91.

254. „Profesor doktor zdegradowany”, Polityka 11(3006), 22.04-27.04.2015, s. 20-26.

255. „Ciężka dola katola”, Gazta Wyborcza, sobota-niedziela 2-3 maja 2015, s. 35.

266. „Personalizacja masowa?”, Marketing w Praktyce 5(207) maj 2015, s. 90-91.

267. „Tekstowanie z klasa”, Marketing w Praktyce 6(208) czerwiec 2015, s. 90-91.

268. „Nasz ślad”, Marketing w praktyce 7(209) lipiec 2015, s. 90-91.

269. „Żyletki i stokrotki”, Polityka 31(30120), 29.07-4.08 2015, s. 20-21.

270. „Bzyk bzyk marketing”, Marketing w praktyce 8(210) sierpień 2015, s.90-91.

271. „Ludzka marka”, Marketing w praktyce 9(211) wrzesień 2015, s. 90-91.

272. „Albo etyka, albo ruina”, Gazeta Wyborcza 3-4 października 2015, s.38-39.

273. „Nie tylko serce i rozum”, Marketing w Praktyce 10(212) październik 2015, s.90-91.

274. „Niemodna większość”, Marketing w Praktyce 12(214) grudzień 2015, s. 90-91.

275. „Emancypacja zawodowa pielęgniarek u progu XXI wieku”, Małopolskie pielęgniarki ipołożne, listopad-grudzień 2015, s. 14-16.

276. „Wsieci jak w klubie”, Marketing w Praktyce 1(215) styczeń 2016, s. 90-91.

277. „Duże fajne zakupy”, Marketing w Praktyce 2(216) luty 2016, s. 90-91.

288. „Ludzki marketing”, Marketing w Praktyce 3(217) marzec 2016, s. 90-91.

289. „Marketingowa ars amandi”, Marketing w Praktyce 4(218) kwiecień 2016, s. 90-91.

290. „Insajty w kwestii insajtów”, Marketing w Praktyce 6(220) czerwiec 2016, s.90-91.

291. „Niedoskonałe jest piękne”, Marketing w Praktyce 7(221) lipiec 2016, s. 82-83.

292. „Marketing klasy B”, Marketing w Praktyce 8(222) sierpień 2016, s.82-83.

293. „Partie wiele warte”, Polityka 2(3093), 11-17.01.17, s. 25-27.

 

IV. RECENZJEI INNE

1. „Idea heurystyki filozoficznej”, Sprawozdania KNF PAN w Krakowie za rok 1993.

2. „Książki nadesłane”, Principiat. VII (1993), s. 133-148.

3. „Słowo od syna”, w:Stanisław Hartman, Wspomnienia (lwowskie i inne), Wrocław: Leopoldinum1994, s. 5-7.

4. „O profesorze Stanisławie Hartmanie i jego wspomnieniach”, Nasz Uniwersytet, nr 19,Wrocław 1994.

5. „Książki nadesłane”, Principiat. VIII-IX (1994), s. 305-323.

6. „Książki nadesłane”, Principiat. X-XI (1994), s. 207-223.

7. „Książki nadesłane”, Principiat. XIII-XIV (1995), s. 303-327.

8. „Filozofia w Polsce 1990-1995” (przemówienie na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym), Principia –Ekspres Filozoficzny 12 (XI 1995), s. 19-23 (wspólnie z J. Jaśtalem).

9. Wypowiedź nakonferencji, w: Raport o stanie badań nad filozofią niemiecką w Polsce, Toruń1995.

10. „Odredakcji” [z okazji 5-lecia Principiów], Principia t. XIII-XIV(1995), s. 9-10.

11. „Książkinadesłane”, Principia t. XVI-XVII (1996-97), s. 282-307.

12. „To,co najważniejsze, czyli nowi wybrańcy PNTA”, Pontes. BiuletynPolsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego 3 (1997), s. 25-27.

13. „Uwagi w sprawie listy wyróżnionych czasopism filozoficznych”, Principia – EkspresFilozoficzny 20 (X 1998), s. 46-51; komentarz do „Uwag o odsyłaczach iprzypisach” W. Krajewskiego, tamże, s. 53-54.

14. „W kwestii podstaw bioetyki. W odpowiedzi na polemikę Wojciecha Bobera”, EdukacjaFilozoficzna 1999, 28, s. 69-71.

15. „Konferencja na ulicy Krokodyli”, Pontes. Biuletyn Polsko-Niemieckiego TowarzystwaAkademickiego 7 (2000), s. 13-15.

16. „Dziesięć lat Principiów”, Principia t. XXVI (2000), s. 5-6.

17. „Pominajmy na mądrość dobrego” [o ks. J. Tischnerze], Principia – Ekspres Filozoficzny25 (XI 2000), s. 2.

18. „Od redaktora”, w: Jan Hartman (red.), Filozofia i logika. W stronę JanaWoleńskiego, Kraków: Aureus 2000, s. 5.

19. „Agathon biblion”, Principia– Ekspres filozoficzny 26 (II 2001), s. 37-39; „Sprawozdanie z WalnegoZgromadzenia PTF”, tamże, s. 45-46

20. „Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTF”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 29, s.12-14.

21. „10 lat Ekspresu– 30 numerów”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr 30, s. 3; tamże„Młyny mielą, czyli ciąg dalszy sprawy czasopism”, s. 20-23.

22. Ok.100 haseł filozoficznych w Wielkim Słowniku Wyrazów Obcych PWN, Warszawa:WN PWN 2003.

23. „Apologia”,Principia – Ekspres Filozoficzny 33 (2003), s. 13-16; „Sprawozdanie zWalnego Zgromadzenia PTF”, tamże, s. 11-13.

24. „Illustrisimusvir”, Principia – Ekspres Filozoficzny 34 (2003), s. 16-17; „Sprawozdaniez posiedzenia KNF PAN”, tamże, s. 15; „Sprawozdanie ze Światowego KongresuFilozoficznego w Istambule”, tamże, s. 18-20.

25. „Sprawozdanie z posiedzenia KNF PAN”, Principia – Ekspres Filozoficzny 35 (2004), s. 8-10.

26. Ok.120 haseł w: Jan Hartman (red.), Słownik Filozofii, Kraków: Zielona Sowa2004.

27. „Leszek Mądry”, rec. Czy diabeł może być zbawiony… L. Kołakowskiego, Principia– Ekspres filozoficzny, nr. 39, 2006, s. 53-56; tamże: Sprawozdanie zWalnego Zgromadzenia PTF, s. 6-7; tamże Sprawozdanie z posiedzenia KNF PAN, s.8-9.

28. „Czterdziesty numer Ekspresu!”, Principia – Ekspres Filozoficzny 40(2006), s. 2.

29. „Jeszcze o 13 grudnia 1981”, Przegląd Polityczny 81(2007), s. 179-180.

30. „Uwagana marginesie o etyce zdrowia publicznego”, w: Cezary W. Włodarczyk i inni(red.), Zdrowie Publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnieniaetyczne, Kraków: Wyd. UJ, 313-316.

31. „Leszek Mądry”, w: W. Chudoba (red.), Bene merengi civitas radomiensis. LeszkowiKołakowskiemu w 80 rocznicę urodzin, Radom 2007, s. 41-44. (=poz. 27).

32. Wypowiedź w ramach Otwartego kolegium redakcyjnego Znaku „Polityka i rozmowa”, Znak669(2)2011, s. 91-93.

33. „Zachęta”,w: Maria Mostowska, Wyjazd we dwoje i inne opowiadania, Warszawa: JirafaRoja 2011, s. 7-8.

34. „Stąd do wieczności” (rec. książki K. Michalskiego), Znak 679 (grudzień 2011).

35. „Jak uczyć historii pod naporem reakcji?”, w: I. Chmura-Rutkowska i in. (red.), Historialudzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, Kraków:Impuls 2013, s. 107-112.

 

 

V. PRZEKŁADY:

1. R. Descartes, Medytacjeo filozofii pierwszej, Kraków: Aureus 2002 (tamże: E. Husserl, „MedytacjeKartezjusza”); wyd. 2. Kraków: Zielona Sowa 2004. (franc., niem.)

2. Edmund E. Gettier,„Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?”, Principia t. I(1990), s. 93-96. (ang., z J. Rabusem; wersja poprawiona w: Jan Hartman, Wstępdo filozofii)

3. Jean Hyppolite, „Wprowadzenie” do: Logika a egzystencja. Rozprawa o logice Hegla., Principia,t. III (1991), s. 131-134. (franc.)

4. Matthew Lipman,Podręcznik metodyczny do programu nauki filozofii dla dzieci „Lisa”, 1 ark.wyd. (ang.)

5. G.W.F. Hegel, „Kilka uwag o przedstawieniu wielkości”, Principia X-XI (1994), s. 129-132.(niem.)

6. Kazimierz Ajdukiewicz, Przemówienie powitalne na Kongresie Filozoficznym w Paryżu w 1936r., Principia X-XI (1994), s. 123-128. (franc.)

7. J. Habermas, R.Rorty, Debata warszawska V 1995, Transit 1/95 (XI 95), s. 5-11, 28-34.(ang.)

8. G. Kepel, „Muzułmanie w Europie”, Transit 1/95 (XI 95), s. 151-157. (franc.)

9. J. Stepan,„Dzisiejsza filozofia w Czechach”, Principia – Ekspres Filozoficzny, nr22 (1999), s. 36-39. (czeski)

10. I. Blecha, „Kilka słów o dzisiejszej filozofii w Czechach”, Principia – Ekspres Filozoficzny,nr 22 (1999), s. 40-46 (czeski, z J. Golianem).

11. P.Tiszczenko, „Do przyjaciół Polaków – o filozofii w dzisiejszej Rosji”, Principia– Ekspres Filozoficzny, nr 28, s. 51-54 (ros.).

 

VI. TOMY ZREDAGOWANE

1. JanHartman (red.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków 2000.

2. JanHartman (red.), Słownik filozofii, Kraków 2003, 2007.

3. Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010.

4. Jan Hartman, Marcin Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych,Warszawa: Wolters Kluwer 2011.

5. Jan Hartman, Zbigniew Zalewski (red.)., Etyczne problem zarządzania w ochroniezdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

6. Jan Hartman, Marta Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci wperspektywie medyczno-kulturowej, Warszawa: Wolters-Kluwer 2016.

jot@ka