aktualności:

Walne Zgromadzenie PTE

W dniu 27 września 2018, podczas konferencji w Gnieźnie, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Wybrano Zarząd PTE na kolejną kadencję:
Przewodniczący: Krystyna Wilkoszewska
Wice-przewodniczący: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Michał Ostrowicki
Sekretarz: Jakub Petri
Skarbnik: Bogna Gladden-Obidzińska

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:
Beata Frydryczak – przewodnicząca
Karina Banaszkiewicz
Mateusz Salwa

Konferencja „Krajobraz i doświadczenie”

Zapraszamy na konferencję „Krajobraz i doświadczenie”, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM i Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW w dniach: 27-28 września 2018 w Gnieźnie.

Krajobraz należy do pojęć uznawanych za tradycyjne i osadzone w tradycyjnym wariancie estetyki. Być może z tego powodu nie doczekał się on dostatecznych, wyjąwszy estetykę środowiskową, estetycznych ujęć, które pokazałyby jego aktualność i podatność na przeobrażenia wynikające z transformacji kultury. Tymczasem, już przy bliższym wglądzie ukazuje on swoją złożoność i wieloznaczność, nierozwiązywalną w drodze prostej konstatacji, wiążącej go obrazem i wyobrażeniem. Tej zawiłości nie odczuwa się w języku potocznym i naszym codziennym obcowaniu z otaczającymi nas pejzażami, ujawnia się ona, gdy krajobraz próbujemy zdefiniować i osadzić w przestrzeni badawczej, traktując go jako narzędzie poznania świata zewnętrznego. Jeżeli dzisiejsza estetyka charakteryzuje się newralgiczną wrażliwością na przemiany współczesnej kultury, rozszerzając na nią swoje pole badawcze, tym bardziej powinna uwzględniać w nim pojęcie i zjawisko krajobrazu. Ponadto, jeżeli estetyka odnotowuje zmieniający się charakter doświadczenia świata, tym bardziej powinna poddać analizie rodzaj doświadczenia towarzyszącego naszemu postrzeganiu krajobrazu. Jako pojęcie korelujące z wielością zjawisk współczesnej kultury i zagadnień określających jej naturę, krajobraz wymaga wnikliwszych analiz, które pozwolą ocenić jego przydatność do interpretacji świata współczesnego.

Konferencja „Krajobraz i doświadczenie” ma na celu przełamanie tego impasu i wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz krajobrazu jako takiego i towarzyszącego mu doświadczenia. W związku z tym proponujemy obszary problemowe:
1. Doświadczenie krajobrazu: estetyczne czy kulturowe?
2. Transformacje krajobrazu: od krajobrazu malowniczego do postindustrialnego.
3. Krajobraz: między ideą a procesem.
4. Krajobraz i estetyka ekologiczna.
5. Krajobraz jako przestrzeń badań posthumanistycznych?


Konferencja odbędzie się w dniach: 27-28 września 2018 r. w Gnieźnie, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7.

Abstrakty do 200 słów (z sugerowanym numerem ścieżki) prosimy przesyłać na adres pjls@amu.edu.pl do 31 marca 2018r. O przyjęciu referatów poinformujemy 20 kwietnia 2018r. Wówczas też przekażemy dalsze informacje.

Karta zgłoszenia

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (250 zł – doktoranci), w czym zawiera się wyżywienie oraz materiały konferencyjne.
Proponujemy zakwaterowanie na terenie kampusu IKE UAM, w pokojach jedno i dwuosobowych w cenie 50 zł za dobę. Rezerwacji dokonamy na podstawie zgłoszeń konferencyjnych.
Szczegóły płatności, tj. numer konta dotyczący opłaty konferencyjnej i ewentualnego zakwaterowania podamy w terminie późniejszym.

Przewidujemy wydanie monografii pokonferencyjnej w serii „Krajobrazy”.

W imieniu Organizatorów:
prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak
dr hab. Mateusz Salwa
prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska


III Polski Kongres Estetyczny

Uwaga! Ze względu na zainteresowanie III Polskim Kongresem Estetycznym mamy przyjemność ogłosić przedłużenie terminu nadsyłania abstraktów.

Ostateczny termin zgłoszeń to: 21 kwietnia 2017.

Aktualne informacje dotyczące Kongresu są dostępne na stronie Wydzial Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie:
III Polski Kongres Estetyczny


Pomnikoterapia. Spotkanie z Krzysztofem WodiczkoESTETYKA. BIULETYN 2(1)

Przedstawiamy drugi numer internetowego czasopisma recenzowanego "ESTETYKA. BIULETYN":
Numer można pobrać TUTAJ

Polskie Towarzystwo Estetyczne
oraz
Zakład Historii i Teorii Sztuki
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie

zapraszają na:

III POLSKI KONGRES ESTETYKI:
MEDIA, NOWE MEDIA CZY POST-MEDIA SZTUKI?
SZCZECIN 19-22.10.2017

Zaproszenie

W obszarze współczesnej estetyki, teorii sztuki oraz krytyki sztuki często pojawia się problematyka medium sztuki. Jest ona podnoszona obecnie w tak wyrazisty sposób ze względu na zasadniczą dematerializację najpierw dzieł sztuki a obecnie także sztuki jako takiej. W ostatnim półwieczu możemy obserwować postępującą ostateczną delokalizacją sztuki, o której pisze Paul Virilio, a której najradykalniejszym przykładem jest sztuka net-art'u, która nie posiada przypisanej jej materii i jedynie przejawia się fenomenalnie w najrozmaitszych miejscach posiadających potrzebne do. tego urządzenia techniczne. Ponadto popularne są obecnie projekty artystyczne, oparte na rozpuszczaniu sztuki w codzienności, o czym marzył w swoich wizjach Marshall McLuhan.

W tej sytuacji powraca problem ontologii sztuki i dzieła sztuki wraz z klasycznymi pytaniami: Czym jest sztuka? Czym jest dzieło sztuki? Czym jest obraz? Co jest medium sztuki? Na te pytanie pojawiają się próby odpowiedzi w obszarach filozofii, antropologii, medioznawstwa. Filozofia zastanawia się nad bytem sztuki i dzieła sztuki, nad jego ontologią i fenomenologią we współczesnej ikonosferze, w znacznej mierze określonej przez cyfrowość, a także stara się określić wartości poznawcze, moralne i estetyczne współczesnej sztuki. Antropologia poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola sztuki i obrazu dla człowieka oraz wskazuje, że współcześnie do zrozumienia kondycji człowieka konieczna jest refleksja nad obrazowością, w której żyjemy, którą tworzymy, z którą wchodzimy znaczące relacje. Medioznawstwo bada różne przejawy współczesnych form medialnych sztuki, zawierających zarówno formy nowomedialne, immersyjne, interaktywne, itp., jak i formy post-medialne, dekonstruujące iluzyjność nowych mediów. W tak zarysowanym obszarze badań wbrew pozorom nie znika problem tradycyjnych medium sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, teatr czy muzyka, jednak ukazany zostaje on w nowym świetle, ponieważ do tradycyjnych medium sztuki nie można się odnosić już jako do jedynych możliwych ani jedynych właściwych. Na malarstwo musimy spoglądać przez pryzmat fotografii , filmu i wideo; na rzeźbę przez pryzmat instalacji interaktywnych , site speclfic itp.; na teatr przez pryzmat performance i różnych form sztuki ulicy; na muzykę jako na edytowalną w formacie cyfrowym.

Tak samo jak można zaobserwować znikanie sztuki w sieciowej interakcji wielości użytkowników, tak zmieniają swój status same obrazy, które okazują się tylko strukturami informacji zapisanymi w bazie danych. Tę sytuację obrazu cyfrowego reflektuje sztuka post-medialna świadomie tworząca obrazy za pomocą manipulacji na bazach danych bez odniesienia do rzeczywistości na zewnątrz.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów wystąpień w obszarach estetyki filozoficznej, antropologii sztuki i obrazu, medioznawstwa, kultury wizualnej, historii sztuki oraz krytyki artystycznej, poruszających problematykę medium sztuki w kontekście współczesności.


Wystąpienia zostaną podzielone na sekcje tematyczne.

Miejsce i termin Kongresu: Akademia Sztuki w Szczecinie 19-22.10.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2017

Opłata konferencyjna: 350 zł (pracownicy naukowi) 250 zł (doktoranci)

Kontakt oraz zgłoszenia: aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu

 

19 Międzynarodowy Kongres Estetyki Kraków 2013

Wyselekcjonowane materiały 19 ICA 2013 zostały zebrane w pięciu monografiach. Pełna informacja na ten temat wraz z dostępem do opublikowanych tomów online znajduje się na stronie IAA ( http://iaaesthetics.org/

Tomy dostępne są także:

1.       Tom „Aesthetics in Action” red. Krystyna Wilkoszewska obejmujący wybrane wystąpienia plenarne ukazał się jako 18th IAA Yearbook.
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/162

2.       Tom „Performing Cultures” red. Jakub Petri
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/174

3.       Tom “Practicing Aesthetics” red. Lilianna Bieszczad
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/187

4.       Tom “Naturalizing Aesthetics” red. Ewa Chudoba i Krystyna Wilkoszewska
http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/169

5.       Tom „Transacting Aesthetics” red. Sebastian Stankiewicz http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/218

 

Polskie Towarzystwo Estetyczne
oraz
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową:

Widma – anachroniczne czytanie sztuki

Widmowy charakter współczesnej kultury polega na tym, że ona sama pogrążając się w melancholii, nie może rozstać się z tym, co odeszło. Mamy nadzieję, że zwrot widmowy zapoczątkowany przez Jacquesa Derridę w naukach o kulturze pozwoli rozwiać powszechnie występujący stereotyp „jałowej kultury wyczerpania” – stereotypowy pogląd, jakoby współczesna kultura była jedynie mało kreatywnym powielaniem minionych epok, bezsilnym i słabym naśladownictwem. Podczas konferencji będziemy chcieli przede wszystkim pytać o to: dlaczego kategoria nowości oraz opozycja binarna nowe/stare okazują się całkowicie bezużyteczne w badaniach nad sztuką współczesną? Modernistyczne dążenie do nowatorstwa, geniusz artysty, nowość jako przezwyciężenie i zaprzeczenie tego co minione, zostaje podane w wątpliwość w momencie, gdy większość artystycznych prac okazuje się dziełami nowymi i starymi zarazem, melancholijnie zadłużonymi w przeszłości albo zanurzonymi w nieokreślonym oraz niczym nieuzasadnionym poczuciu nostalgii. Widmowość (spectralité) wskazuje na to, że teraźniejszość nie jest solidnym, jednorodnym i spójnym tworem. Zwraca uwagę na to, że widma rozwarstwiają oraz podmywają stabilność „teraz”, ujawniają anachroniczność rzeczywistości oraz heterogeniczność czasu. Podczas konferencji będziemy starali się pytać inaczej niż do tej pory o to: dlaczego współcześnie żyjemy w dziwnym, rozdartym czasie, gdzie przeszłość nie chce nas opuścić, natomiast przyszłość nie jest w stanie nadejść i się wydarzyć? Pojęcie anachroniczności znajduje swoje źródło przede wszystkim w słabości teraźniejszości, dzięki czemu możemy doświadczać efektu nakładania się na siebie w obrębie jednej przestrzeni różnych wspomnień, wydarzeń, a nawet współistniejących ze sobą czasów.

Zapraszamy do anachronicznego czytania sztuki, udzielenia twórczej odpowiedzi na pytanie: co nawiedza sztukę współczesną?

Termin konferencji: 14-15 października 2016
Miejsce konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016
Opłata konferencyjna: 350 zł (pracownicy naukowi) 250 zł (doktoranci)
Publikacja pokonferencyjna: recenzowane czasopismo naukowe „Filo-Sofija
Kontakt oraz zgłoszenia: widma2016@gmail.com


Społeczność akademicka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2015 zmarła, przeżywszy 89 lat

Profesor dr hab. Maria Gołaszewska

Profesor Gołaszewska była wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii UJ, założycielem i kierownikiem Zakładu Estetyki, animatorką życia naukowego w Polsce, organizatorką wielu konferencji i kongresów krajowych i międzynarodowych.

Była wybitną uczoną w zakresie estetyki. Jako uczennica Romana Ingardena w sposób twórczy i krytyczny stworzyła oryginalną metodę łączącą fenomenologię z podejściem empirycznym.

Była autorką fundamentalnych prac z teorii i historii estetyki, krytyki sztuki, antropologii filozoficznej.

Odszedł prawy, szlachetny i odważny człowiek, nauczyciel kilku pokoleń estetyków.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach koło Krakowa, w czwartek 12 listopada o godz. 14.00.


Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Instytutu Filozofii Uniwersytetu JagiellońskiegoESTETYKA. BIULETYN 1(1)

Przedstawiamy pierwszy numer internetowego czasopisma recenzowanego "ESTETYKA. BIULETYN":W numerze:

Wolfgang Welsch
Iwona Lorenc
Krystyna Wilkoszewska
oraz informacje biuletynowe

Numer można pobrać TUTAJ


Zaproszenie na konferencję
PERSPECTIVES ON FOOD AESTHETICS


The Department of Culture Studies at the University of Wrocław
SWPS University of Social Science and Humanities
Northern Arizona University
invite proposals for papers to be presented at a 3-day conference
June 17-19, 2016
Location: University of Wrocław (Wrocław Poland)
Deadline for applications: February 15, 2016
Organizers:
Dorota Koczanowicz dorota.koczanowicz[at]uni.wroc.pl
Russell Pryba rpryba[at]gmail.com


Call for Papers.pdf