aktualne:

Ogólnopolska Konferencja
Wydziału Intermediów ASP w Krakowie
i Polskiego Towarzystwa Estetycznego


KOMUNIKACJA WIELOMEDIALNA
Dyspozytywy artefaktów polisensorycznych. Dyskursy wielomedialneData i miejsce: 14-15.11.2014, Aula ASP w Krakowie pl. Matejki 13

Cel i tematyka: Coraz częściej komunikujemy się za pomocą złożonych informacyjnych pakietów wielomedialnych, gdzie słowo i dyskurs werbalny stanowią tyko część informacyjnej zawartości. Celem konferencji będzie pozyskanie oglądów tych procesów: jak wpływają one na komunikację w sztuce oraz na praktyki dnia codziennego np. użytkowanie urządzeń mobilnych. Czym charakteryzują się dyspozytywy percepcyjne polisensorycznego komunikowania, jakie są ich cechy paradygmatyczne w kulturze cyfry różniące je od dyskursu werbalnego?

Konferencja ma charakter monograficzny, dotyczyć będzie utworów oddziałujących wielozmysłowo oraz dyskursów wielomedialnych. Interesować nas będzie szersze niż językowe /werbalne/ rozumienie dyskursu, dotyczące wielomedialnych artefaktów lub zdarzeń.

Innym ważnym aspektem będzie rozpoznanie możliwości zastosowania wielomedialności jako narzędzia publikacji badań naukowych /nie tylko werbalnego/ oraz zebranie najczęstszych funkcji i znaczeń wielomedialności pojawiających się w tym samym czasie u wielu badaczy i teoretyków sztuki i cyberkultury, czyli cech paradygmatycznych.

Wielo-medialność będzie rozumiana jako przekaz skomponowany przez więcej niż tylko jedno medium np. słowo /mimo iż jest ono raz obrazem, raz dźwiękiem/ oraz przekaz niekoniecznie ograniczony wyłącznie do audiowizualności, gdyż obejmujący także: interaktywność medialną, kinestetykę, dotyk, zapach czy smak.

W kwalifikacji abstraktów do konferencji i publikacji, podstawowym kryterium będzie: merytoryczne trzymanie się wielomedialności jako problemu wiodącego oraz stosowanie takiej samej praktyki w prezentacji problemu, albo pokazanie różnic między dyskursem werbalnym a wielomedialnym.

Interesować nas będą również różnice dyspozytywów percepcyjnych utworów i zdarzeń medialnych, jako form przejawiania się wielomedialności w praktyce komunikowania.

Termin składania abstraktów: 30 września

Przewidywana liczba prelegentów: 40 osób, 3 zaproszonych oraz 37 wyłonionych na podstawie abstraktów

Przewidywana liczba uczestników: 100 osób

Język konferencji: Polski i angielski

Publikacja:W języku poskim i angielskim

Uwagi: Konferencja cykliczna Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. Poprzednie konferencje: „Interfejsy sztuki” /ogólnopolska/, 2007; publikacja książkowa pod tym samym tytułem w języku polskim w 2008, ISBN 978-83-87651-51-6. „Interaktywne media sztuki” /międzynarodowa/ w 2008; publikacja książkowa i multimedialna pod tym samym tytułem w 2009 w języku polskim i angielskim, ISBN 978-83-929896-3-9.

Koordynator: mgr Edyta Mąsior, tel: 515 618 264, e-mail: info@edytamasior.com


Informacja techniczna dot. przygotowania abstraktu do konferencji
KOMUNIKACJA WIELOMEDIALNA. DYSPOZYTYWY ARTEFAKTÓW POLISENSORYCZNYCH. DYSKURSY WIELOMEDIALNE


Organizatorzy:
Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Polskie Towarzystwo Estetyczne


Abstrakt w formie audiowizualnej jako nagranie wideo należy umieścić do 30 września 2014 roku na serwerze pod adresem: przekierowanie na stronę

Pod linkiem tym otworzy się strona w przeglądarce. Należy kliknąć polecenie „select files”, wybrać przygotowany plik z dysku komputera i rozpocząć upload pliku.

Plik wideo należy przygotować tak, aby spełniał następujące warunki techniczne:
FORMAT: mp4
VIDEO CODEC: H264
ROZDZIELCZOŚĆ: 1280 x 720

Materiał wideo można przygotować samodzielnie (konwersja wideo do wymaganego przez organizatorów formatu) w dowolnym programie do edycji wideo lub skorzystać z proponowanego przez organizatorów programu HandBrake, który obsługiwany jest przez system Windows i Mac OSX. Jest to program bezpłatny i można pobrać go pod adresem: http://handbrake.fr

Czas trwania abstraktu nie może przekroczyć 3 minut. Do prezentacji na sesji zostanie wyselekcjonowanych 40 „prezentacji” do 15 minut każda. Selekcji dokona komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów.

Kontakt w sprawach technicznych:
Napoleon Bryl – mail: nbryl@asp.krakow.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:
Edyta Mąsior – mail: ed.masior@yahoo.com


1st INTERNATIONAL CONFERENCE
AESTHETIC ENERGY OF THE CITY


http://aec.uni.lodz.pl

Date: September 25th – 27th, 2014
Location: Łódź, The Training and Conference Centre University of Lodz
Hosts: University of Lodz [Department of Ethics, Institute of Philosophy] & Urban Forms Foundation
Honorary Patronage: Polish Society of Aesthetics, Society of Polish Town Planners, The Committee on Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences
Language: English
15th July – deadline for reception of abstracts (max. 400 words)
25th July – deadline for selection of abstracts and presenting delegates to register for the Conference


The aim of the conference is to critically explore the role of urban art and the ways it can shape the public sphere. Lodz has specific historical, multicultural and economic characteristics and it is still being modernized and redesigned. These processes are the driving forces for creating art from the bottom up. One relevant example of the interaction of the city and its inhabitants is an outdoor gallery of murals created by Urban Forms Foundation. We would like to highlight the interconnection between the main factors creating the culture of the city, therefore we chose ‘aesthetics’, ‘energy’ and ‘city’ to be the key words of our conference.

Topics
1. Aesthetic experience. Conditions of urban art creation, perception and experience. Specificity of the dominant aspects and conditions of that experience: specific conditions of sensory accessibility, liveness, topographical and urban contexts changing the conditions of this accessibility and modifying relationships between other elements of the city like architecture, urban greenery, routes et al.
2. The changing meaning of art. The two main causes for reformulating research tools for aesthetic study of graffiti, murals and various street art forms: the requirement of moving from a specialist language to an everyday one and refocusing on the process and the event rather than on the object of art. The awareness of urban art, its concepts and its impact on daily life in the eyes of the public. Prospects for study of urban art that go beyond the typical oppositions: legal – illegal, art – vandalism.
3. ‘Aesthetician in action’ and their research tools. The value of direct access to art and artists in action and new questions about it: how to speak about art to common people, how to present the role of aesthetic experience, how to cause somebody to pay more attention to his own experience. New categories of describing urban artefacts and their perception: enjoyment, impression, adventure, visual act et al.
4. The mission of urban art. The ability to act against ‘the exclusion from culture’ and the processes of gentrification. Implementation of cultural and artistic activities to engage, integrate and revitalise social environment and designedly create public sphere.
archiwum:Polskie Towarzystwo Estetyczne
Zakład Estetyki UJ

ESTETYKA SZTUK PERFORMATYWNYCH

21-23 maja 2012, Kraków-Przegorzały

 

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 29 lutego 2012 na adres:
l.bieszczad@iphils.uj.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy .doc

 

Szanowni Państwo,

Niezwykły wzrost zainteresowania pojęciem performance’u w ostatnich czasach skłania do przyjrzenia się temu zjawisku z perspektywy estetycznej. Uwagę kierujemy w stronę sztuk performatywnych, które rezygnują ze statycznego, przedmiotowego wytworu działań artystycznych na rzecz efemerycznych procesów czy zdarzeń, ulegających modyfikacjom w każdorazowym przedstawieniu. Proponujemy na nowo przeanalizować działania artystyczne, w których ważną rolę odgrywa problem modyfikacji i prezentacji zarówno dzieła/przedstawienia, jak i jednorazowej sytuacji twórczej. Zachęcamy do podjęcia następujących kierunków poszukiwań:
1. W estetyce utrwalił się podział na sztuki performatywne i te, które nimi nie są. W kontekście wzrostu zainteresowania kategorią performatywności warto ponownie zastanowić się nad tym, co łączy a co dzieli poszczególne gatunki określane tym mianem, co decyduje o ich specyfice, a zatem powrócić do terminu performatywności i jego wyznaczników. Dlaczego gatunki performatywne są obecnie wyróżniane? Jaka jest ich rola w czasach współczesnych?
2. „Performatywne” dzieła sztuki stanowią inspirację dla wielu teorii estetycznych i filozoficznych, podkreślających konieczność aktywizacji, wciągnięcia odbiorcy w sytuację twórczą, bezpośrednio angażując go poprzez cielesne, afektywne, wolicjonalne, intelektualne oddziaływanie na niego. Proponujemy, aby poddać refleksji każdy gatunek z osobna, zastanawiając się nad specyfiką oddziaływania środków artystycznych tańca, muzyki, czy performance’u i nad różnymi sposobami angażowania widza.
3. Pojęcie performance’u kojarzy się z burzeniem zastanych kanonów sztuki. Pod rozwagę chcemy wziąć transgresyjny potencjał sztuki, która zaciera lub podważa gatunkowe granice, swobodnie miesza i łączy dowolne środki artystycznego wyrazu, korzysta ze zdobyczy technologicznych, elektronicznych i elektrotechnicznych. Zachęcamy do poddania rekontekstualizacji rozumienia sztuk performatywnych, ze szczególnym naciskiem na performance, taniec i muzykę, by wskazać nowe drogi badań estetycznych, alternatywnych względem dotychczasowych ujęć teatru dramatycznego czy baletu. W jaki sposób zmieniają się tradycyjne kategorie estetyczne wypracowane na terenie poszczególnych gatunków performatywnych? Jakiego rodzaju koncepcje wyjaśniają twórczość performatywną? Warto na nowo rozważyć w tym kontekście strukturę działań prezentujących aktualnie odgrywane przedstawienia.
4. Bez wątpienia wzrost zainteresowania pojęciem procesu, zdarzenia w sztuce zainicjowała neoawangarda w II połowie XX wieku czyniąc życie materiałem twórczym, ale niebagatelne znaczenie dla wyróżniania niektórych sztuk performatywnych takich jak taniec czy teatr ma także fascynacja ciałem i pojęciem cielesności w ponowoczesności. Dlaczego pojęcie zdarzenia, sytuacyjności, improwizacji, staje się atrakcyjnym tworzywem twórczym w czasach obecnych i czy ma to związek z nowym tworzywem, jakim jest ciało? Czy pojęcie zdarzenia wyrugowało przedmiotowe ujęcie dzieła sztuki? Dlaczego ciało stało się atrakcyjnym tworzywem twórczym?
O popularności działań performatywnych decydują także czynniki pozaestetyczne, zwłaszcza rozpatrywanie performance’u w kategoriach metafory kultury i traktowania performatyki jako nowego paradygmatu wiedzy. Dlatego zachęcamy do podjęcia pytań o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza estetyki, kulturoznawstwa, etnografii, socjologii, medioznawstwa, do swobodnych wędrówek po ścieżkach różnych dyscyplin wzorem performatyki, prowadząc dyskusję nad rolą sztuk performatywnych we współczesności.

Z wyrazami szacunku
Lilianna Bieszczad

Konferencja organizowana jest pod patronem Polskiego Towarzystwa Estetycznego.
Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i jednostronicowego abstraktu prosimy nadsyłać do dnia 29 lutego 2012.
Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i obejmuje materiały konferencyjne oraz uroczystą kolację. Dla uczestników konferencji zarezerwowane zostały miejsca w hotelu w Przegorzałach.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Adres do korespondencji:
Zakład Estetyki
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
e-mail: l.bieszczad@iphils.uj.edu.pl
Organizacja:
Dr Lilianna Bieszczad

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji otrzymacie Państwo wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu na początku marca. Opłata konferencyjna nie obejmuje wyżywienia oraz zakwaterowania. Obejmuje natomiast przerwy kawowe, uroczystą kolację w drugim dniu obrad oraz wydarzenia stanowiące oprawę artystyczną konferencji.
Została dokonana wstępna rezerwacja miejsc noclegowych w hotelu w Przegorzałach. Rezerwację noclegów możecie Państwo dokonać bezpośrednio pod numerem telefonu: 12 429 71 15, fax: 12 429 70 06 lub na adres e-mail: hzabczynska@op.pl
Obiady można będzie zamówić na miejscu w restauracji w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach.