Koło Naukowe
Studentów Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut Koła Naukowego
Studentów Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego


I. Postanowienia ogólne

  1. Koło Naukowe Studentów Filozofii, zwane dalej KNSF, jest niezależną, samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

  2. KNSF działa przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  3. KNSF posiada pieczątkę oraz logo, których kształt określają odrębne przepisy.


II. Cele i działania

  1. Celami KNSF są:

   1. rozwijanie zainteresowań naukowych studentów,

   2. angażowanie studentów w pracę naukową,

   3. integracja środowiska studenckiego,

   4. reprezentowanie interesów studentów filozofii w strukturach uniwersyteckich.

  2. KNSF realizuje cele wymienione w pkt. 4 poprzez:

   1. działalność sekcji tematycznych KNSF,

   2. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego – organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach i dyskusjach,

   3. współpracę z innymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą,

   4. działalność publicystyczną i wydawniczą,

   5. inne przedsięwzięcia zgodne z celami KNSF.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

  1. Członkowie dzielą się na:

   1. członków rzeczywistych,

   2. członków korespondentów.

  2. Członkiem rzeczywistym KNSF może zostać:

   1. student Instytutu Filozofii UJ wszystkich trybów,

   2. student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych studiujący w Instytucie Filozofii UJ.

  3. Członkiem korespondentem KNSF może zostać każdy inny student UJ, a także innej uczelni.

  4. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd KNSF, na podstawie pisemnej deklaracji.

  5. Ewidencję członków sekcji tematycznych KNSF prowadzą koordynatorzy sekcji, zaś ewidencję wszystkich członków Zarząd KNSF.

  6. Obowiązki członka KNSF:

   1. aktywna działalność zgodna z celami KNSF,

   2. praca w przynajmniej jednej sekcji, lub udział w innych pracach KNSF,

   3. współpraca z innymi członkami KNSF,

   4. podporządkowanie się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia KNSF i rozporządzeniom Zarządu KNSF.

  7. Prawa członka rzeczywistego KNSF:

   1. realizowanie swoich zainteresowań w obrębie sekcji tematycznych,

   2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu KNSF,

   3. uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu KNSF z głosem stanowiącym,

   4. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu KNSF,

   5. korzystanie z urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNSF na ustalonych zasadach,

   6. uczestnictwo we wszystkich formach działalności KNSF,

   7. ubieganie się o zaświadczenie swojej działalności w KNSF.

  8. Członek korespondent ma wszystkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem określonych w pkt. 12.2, 12.4. Członek korespondent nie posiada biernego prawa wyborczego w wyborach do Zarządu KNSF.

  9. Członkostwo ustaje:

   1. z chwilą ukończenia studiów,

   2. z chwilą dobrowolnego wystąpienia z KNSF zgłoszonego na piśmie,

   3. poprzez wykluczenie w przypadku braku aktywności na forum KNSF przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

   4. poprzez wykluczenie w przypadku złamania zasad Statutu.


IV. Opiekun

  1. Pieczę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun.

  2. Opiekun jest wybierany przez Zarząd KNSF w porozumieniu z Władzami Instytutu Filozofii UJ spośród pracowników Instytutu Filozofii UJ.

  3. Opiekun dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności KNSF. Działalność KNSF jest na bieżąco konsultowana z Opiekunem.

  4. Kadencja Opiekuna kończy się wraz z kadencją Zarządu KNSF, który wybrał Opiekuna.


V. Władze KNSF

  1. Władzami KNSF są:

   1. Walne Zgromadzenie KNSF,

   2. Zarząd KNSF,

   3. Komisja Rewizyjna KNSF.

  2. Kadencja Zarządu KNSF oraz Komisji Rewizyjnej KNSF trwa 1 rok akademicki.

  3. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna KNSF wybierane są do 30 października.

  4. Ta sama osoba nie może zasiadać jednocześnie w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

  5. skreślony


i. Walne Zgromadzenie

  1. Walne Zgromadzenie:

   1. jest najwyższą władzą KNSF i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące KNSF, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz w Statucie,

   2. zbiera się dwa razy w roku akademickim – w październiku i w maju,

   3. podejmuje decyzje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, poza przypadkami zastrzeżonymi w Statucie.

  2. W przypadku braku wymaganej ilości uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest do ponownego zwołania zgromadzenia w terminie nie przekraczającym 14 dni. Powtórnie zwołane Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje bez względu na ilość uczestników (z zastrzeżeniem pkt. 54 i 55).

  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia.

  4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie, Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  5. Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

   1. przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   2. udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi,

   3. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

   4. dokonywanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów,

   5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu KNSF (jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków).

  6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd, z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 Członków.

  7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


ii. Zarząd KNSF

  1. W skład Zarządu KNSF wchodzą:

   1. Przewodniczący KNSF,

   2. Wiceprzewodniczący KNSF,

   3. Skarbnik KNSF.

  2. Zebrania Zarządu są zwoływane doraźnie, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące, przez dowolnego z członków.

  3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch członków.

  4. Kompetencje Zarządu:

   1. kierowanie bieżącą działalnością KNSF,

   2. reprezentowanie KNSF na forum Instytutu Filozofii UJ i poza nim,

   3. decydowanie o przynależności KNSF do organizacji krajowych i międzynarodowych,

   4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

   5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

   6. inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zgromadzeniu,

   7. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.

  5. Przewodniczący KNSF:

   1. może pełnić tę funkcję najwyżej przez dwie kadencje,

   2. prowadzi obrady Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia,

   3. składa sprawozdanie z działalności KNSF Walnemu Zgromadzeniu,

   4. odpowiada za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez KNSF,

   5. w wypadku niemożności zwołania Zarządu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących bieżącej działalności KNSF,

   6. odpowiada za kontakty z organizacjami zewnętrznymi,

   7. ma obowiązek informować Opiekuna o bieżącej działalności Koła oraz,

   8. przedstawić Opiekunowi plan pracy działających w Kole sekcji.

  6. Wiceprzewodniczący KNSF:

   1. koordynuje prace naukowe prowadzone przez KNSF,

   2. prowadzi ewidencję członków KNSF,

   3. prowadzi kancelarię KNSF (księgi protokołów, korespondencję etc.),

   4. zastępuje Przewodniczącego KNSF w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji lub rezygnacji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

  7. Skarbnik KNSF:

   1. prowadzi dokumentację finansową KNSF,

   2. razem z przewodniczącym odpowiada za kontakty z organizacjami zewnętrznymi w zakresie finansów.

  8. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej, dowolnego z członków Zarządu lub 1/3 członków KNSF. Przechodzi się wówczas bezpośrednio do wyboru nowego członka Zarządu.

  9. Ustępujący członek Zarządu przekazuje funkcję następcy w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.


iii. Komisja Rewizyjna

  1. Komisja Rewizyjna:

   1. składa się z Przewodniczącego oraz dwóch pozostałych członków,

   2. czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez członków i Zarząd KNSF ze Statutem,

   3. ma prawo do wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez władze KNSF,

   4. ma prawo do wzywania członków KNSF na swoje zebrania,

   5. ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Zarządu bez prawa głosu,

   6. jest odpowiedzialna przed Walnym Zgromadzeniem, któremu raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności.

  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi zebrania Komisji oraz mianuje Sekretarza.

  3. Sekretarz prowadzi dokumentację prac Komisji Rewizyjnej, a także zastępuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji lub rezygnacji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

  4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków KNSF. Przechodzi się wówczas bezpośrednio do wyboru następcy.


VI. Sekcje tematyczne

  1. Praca w ramach sekcji tematycznych jest podstawową działalnością KNSF.

  2. Sekcję tematyczną zakłada co najmniej dwóch członków KNSF, po konsultacji z Zarządem KNSF i Opiekunem. Sekcja musi wybrać opiekuna naukowego spośród pracowników naukowych UJ lub studentów studiów doktoranckich UJ.

  3. Zarząd KNSF zatwierdza koordynatora sekcji tematycznej, który:

   1. kieruje jej pracą,

   2. składa Przewodniczącemu KNSF semestralne sprawozdanie z działalności sekcji,

   3. może uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu,

   4. ma obowiązek podawać do publicznej wiadomości bieżące informacje o pracy sekcji.


VII. Fundusze

  1. Działalność KNSF jest finansowana przez Uniwersytet Jagielloński. KNSF ma również możliwość ubiegania się o sponsoring i dofinansowanie ze strony organizacji pozauniwersyteckich.

  2. Fundusze KNSF pochodzą z dotacji, darowizn i innych źródeł.


VIII. Projekty finansowane

  1. W przypadku każdego projektu naukowego finansowanego ze środków zewnętrznych zostaje powołany koordynator projektu, którego zatwierdza Zarząd KNSF.

  2. Koordynator ma obowiązek (nie później niż 7 dni od rozliczenia projektu) dostarczyć dokumentację członkom Zarządu KNSF, Opiekunowi oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

  3. Dokumentacja powinna zawierać potwierdzenie poprawnego rozliczenia projektu w terminie.

  4. W razie wystąpienia nieprzewidywalnych trudności związanych z rozliczeniem projektu, koordynator ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozliczenia) poinformować o nich opiekuna sekcji zaangażowanej w projekt oraz Przewodniczącego KNSF.

  5. Na 7 dni przed terminem składania wniosku o dofinansowanie, należy się w jego sprawie skonsultować z Opiekunem KNSF. Wniosek powinien być podpisany przez opiekuna sekcji.


IX. Postanowienia końcowe

  1. Uchwalenie lub zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków KNSF.

  2. Rozwiązanie KNSF następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków KNSF.
2021 © Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ